Templates by BIGtheme NET

PETROL İHALE ŞARTNAMESİ

ÖZEL NO : 1365
TARİH :26.06.2018
GENEL NO : 983

Ş A R T N A M E

Mal sahibi: S.S Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği kısaca ANTBİRLİK, kiralama ihalesine katılan gerçek ve tüzel kişi İŞTİRAKÇİ olarak anılacaktır.

1-Mülkiyeti Antbirliğe ait Serik İlçesi Orta mh Antalya cd. No.37 Serik/ANTALYA adresinde bulunan 1 adet akaryakıt ve LPG satış istasyonu kapalı zarf açık artırma usulüyle en fazla 7 yıllığına kiralama ihalesine çıkılacaktır.

2- Akaryakıt ve LPG satış istasyonunu kiralama süresi en fazla 7 yıldır. İhale üzerinde kalan firma Milanpetrol ve Milangaz ile en az 11.09.2020 yılına kadar yeni bir sözleşme yapmak zorundadır. Bu tarihten sonra Milanpetrol ve Milangaz veya başka bir dağıtım şirketi ile sözleşme yapmak isterse ancak Antbirlik ile yapacağı kira sözleşmesinin son geçerlik tarihine kadar sözleşme yapabilir.

3-Geçici Teminat tutarı ihaleye katılmak isteyenlerden teklif ettiği 1 yıllık kira bedeli tutarının (KDVHariç) %5’i oranında geçici teminat alınır. Geçici teminat yatırmayan firmalar ihaleye katılamazlar. Geçici teminatı nakit veya teminat mektubu olarak verebilirler. Geçici teminat nakit ise banka dekontunu, Banka teminat mektubu ise teminat mektubunu Antbirlik’e elden getirebilir veya zarf içinde gönderebilir. Teklif mektubu içerisinde gönderilen her türlü teminat mektubunun kaybından Birliğimiz sorumlu değildir. Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanunlarına bağlı olmadığından verilecek teminat mektuplarında kamu ihale kanunları ile herhangi bir kanun sayısı ve ibare bulunmayacaktır.

4-İhaleye katılacak firmalar, teklif mektuplarını ve geçici teminatlarını en geç 17.07.2018 Salı günü saat 17.oo’e kadar Birliğimiz veznesine yatırarak (firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verebilir) teklif mektuplarını da aynı zamanda Genel Müdürlüğümüze vererek ihaleye katılabileceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir.

5-İhaleye teklif mektubu veren firmalar 18.07.2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Antbirlik Genel Müdürlüğü Macun Mah. İsmail Oğan Cad. No:28 AKSU/ANTALYA adresinde açık arttırmaya katılacaklardır.

6-İştirakçiler ihaleye çıkarılan akaryakıt ve LPG satış istasyonunun Orta mh. Antalya cd. No.37 Serik/ANTALYA adresinde mesai saatleri içinde her zaman görebilirler. akaryakıt ve LPG satış istasyonunun teslimi anında herhangi bir itiraz Antbirlik’çe kabul edilmez.

7-Kendisinde ihale kaldığı tebliğ edilen firma tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde 1 yıllık kira bedelinin (KDV HARİÇ) % 10’u olan kat’i teminatı yatırıp sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi halde Antbirlik geçici teminatı nakde çevirerek irad kaydeder ve sözleşme konusu malların firmanın teklifinde belirttiği fiyattan daha düşük bir fiyatla başkasına kiralanması halinde aradaki kira farkı firmanın kesin teminatı yatırması halinde kesin teminatından, kesin teminatı yatırmamışsa geçici teminatından tahsil edilir. Teminatların yeterli olmaması halinde bakiye farkını, firma Antbirlik’in ihtarını müteakip derhal ödemek zorundadır. Ödemedeki gecikme halinde aylık %3 faiz uygulanacaktır. Nakde çevrilen teminat miktarı zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

8-Firmalar verecekleri teklife ihale tarihinden itibaren 30 iş günü süresi için bağlı kalacaklardır.Teklif veren firmaların opsiyon süresi içinde teklifinden vazgeçmesi halinde geçici teminat irad kaydedilir.

9-Sözleşme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde ihale sonucu kesinleşen 1 aylık kira bedeli + KDV yi peşin olarak Antbirlik veznesine veya Antbirlik’in bildireceği banka hesap numarasına ödenecektir. İhale sonucu kesinleşen ve sözleşmede belirlenen malların teslimi, ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.Ödemenin süresi içesinde yapılmaması halinde Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm almaya lüzum kalmaksızın kesin teminatı irad kaydetmeye veya sözleşmeyi feshe yetkilidir.
Sözleşme konusu malların firmanın teklifinde belirttiği fiyattan başka birisine daha düşük bir fiyatla kiralanması halinde aradaki fark firmanın kesin teminatından tahsil edilir.Teminatın yeterli olmaması halinde bakiye farkını, firma Antbirlik’in ihtarını müteakip derhal ödemek zorundadır. Ödemedeki gecikme halinde aylık %3 faiz uygulanacaktır. Nakde çevrilen teminat miktarı zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

10- İhalenin karar pulu bedeli, damga resmi, KDV’si gibi her türlü pul ve harcı alıcıya aittir.

11-Alıcı iş bu ihaleye konu yerin tamamını mevcut durumunu (hasar,yıpranma,eskilik,iş görmezlik,ayıplı vb.durumları) görmüş beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Ayrıca Karayollarırın o bölgede yapacağı kavşak düzenlemesiyle ilgili bu konuda gelecekte Antbirlik’ten herhangi bir itiraz ve talep hakkında bulunamayacaktır.

12-Bu ihalenin sonucu Birliğimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

13-a)Firmalar; İmzalayan ve ihaleye katılan firma yetkililerinin son bir yıl içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini vereceklerdir. Teklif veren firmalar Ticaret ve Sanayi Odasından son bir yıl içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesini , gerçek kişiler İkametgah Belgesini vereceklerdir.

b)İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Firmalar kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı ticaret siciline tescil ettirerek Antbirlik’e noter aracılığı ile bildirmediği taktirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olmayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

14- Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı yasalara tabi olmayıp,ihaleyi yapıp yapmamakta kısım kısım yapmakta,dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.İhale ile ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. ihaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

15-Teklifi verip, ihaleye katılan firmalar şartnamedeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar.

16- Her türlü uyuşmazlık halinde Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

KİRA İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1-Kira bedeli aylık TL/AY+KDV olarak teklifte belirtilecektir.KDV oranında artış olması halinde kiracı değişecek KDV oranı üzerinden ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

2-İkinci yıl ve daha sonraki yıllar kira bedeli artışı için DİE’nin her yılın kiranın başlangıç tarihinden geriye dönük ÜFE oranı uygulanarak yıllık kira artışı yapılacaktır.

3-Teminat bedeli 1 yıllık kdvli kira bedelidir. Kiracı, banka teminat mektubunu süresi dolmadan uzatacaktır. Aksi taktirde Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kat’i teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi fesh’e yetkilidir.

4-Kira bedeli aylık olarak ilgili olduğu ayın fatura düzenlenmesine müteakip 5 gün içerisinde ödenecek ve kiracının herhangi bir ayın kira bedelini süresinde ödememesi halinde o yıla ilişkin kalan aylara ait kira bedelleri muacceliyet kesbedecektir.

5-Kira bedellerinin ödenmesinde vaki olacak gecikme sonucunda kira bedeline 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’daki gecikme faizi oranı ½ arttırılarak uygulanacaktır.Kiracı vadesi geçmiş kira borçlarını gecikme faizi ile birlikte öderse yukarıdaki muacceliyet hükmü yürürlüğe girmez.Ancak kiralayan vadesi 2 (iki) ayı geçen kira borçları için bu uygulamayı yapıp yapmamakta serbesttir.

6-Kiracı,mevcut akaryakıt ve lpg tanklarının bakım ve onarımını yapacak,ilgili standartlara uygun olmayanları yenileyecektir. Kiracı tank ve pompa otomasyon sistemlerini istasyon faaliyetine geçmeden genel bakım ve onarımını yaparak standartlara uygun hale getirecektir.Tesiste kaçak akaryakıt satışı tespitinde sözleşme tek taraflı fesh edilerek teminatı Antbirlik tarafından irat kaydedilecektir. Ayrıca kaçak akaryakıt satışı veya yasal olmayan herhangi bir iş ve işlemden dolayı Antbirlik herhangi bir sorumluluğu olmayacağı, tüm sorumluluğun kiracıya ait olduğunu kiracı peşinen kabul edecektir.

7-Kiracı elektrik ve su aboneliklerini üzerine alacaktır. ayrıca temizlik, su, elektrik, ısıtma, yönetim giderleri kullanımından doğacak onarımlar ve zararlar kiracıya aittir.

8-Kiralanan yer ile ilgili stopaj, KDV, çöp vergisi ve kira süresince doğacak tüm vergiler kiracıya aittir

9-Taraflar tahliye sırasında mevcutun durumunu birlikte tutacakları bir tutanakla tespit edecek ve tutanakta yer alan tamirat ve eksiklikler kiracı tarafından yaptırılacaktır. Taraflar tutanakta uzlaşamazsa kiracı mecuru teslim aldığı şekle getirerek tahliye eder.Eğer tutanakta belirtilen işlemler yerine getirilmezse, kiraya veren kiracıya yazılı ihtarda bulunur.Eğer işlemler yerine getirilmezse Kiralanana verilen zarar kesin teminattan, kesin teminatın yetmemesi halinde ayrıca tahsil edilecektir.

10-Antbirlik’ten yazılı izin almadıkça kiracı kiraladığı yeri tamamen veya kısmen başkasına alt kiraya veremez, kullanım hakkını ve sözleşmesini devredemez, veyahut kendisi taşınmazı olduğu halde başkasına işgal ettiremez. Antbirlik tarafından kiralanan yerin alt kiraya verilmesine veya işletmesinin 3.kişiye devrine izin verilirse; kiracı işletmesini vereceği veya kiralayacağı alan ve yerler ile ilgili her türlü kira vb. sözleşmeleri kesinlikle işbu sözleşmedeki süreden daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde yapamaz. Sözleşmelere mutlak surette kesin tahliye tarihlerini ve işbu sözleşmeyi ek olarak koymak zorundadır. Aksi bir durumun varlığının tespiti halinde sözleşme Antbirlik tarafından tek taraflı olarak feshedilerek kesin teminat gelir kaydedilir ve mecur re’sen tahliye edilir.

11-Üçüncü kişilerin kiralananın üzerinde hak iddia etmesi durumunda kiracı durumu derhal yazılı olarak Antbirlik’e bildirecektir. Buna karşılık kiraya veren, kiracı tarafından kiralanan yer üzerinde kiracının tasarrufunu kısıtlayacak herhangi bir durum olmadığını, ipotek, satış vaadi, ruhsat ve benzeri şekilde kiracının ticari faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir borç ve taahhüt altında olmadığını hukuki ve maddi eksiklik ihtiva etmediğini açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

12-Kiralanan yerin hizmete açılması ve işletilmesi nedeni ile Belediye, TEDAŞ, Maliye, Emniyet ve tüm kamu kuruluşları ile olan gayrimenkulünün aynından veya niteliğinden doğmayan ilişkilerde ve bu ilişkilerden doğacak her türlü sorumluluk ve harcamalarda (vergi, resim harç ve cezalar dahil) doğrudan doğruya kiracı muhataptır. Her türlü avans güvence Antbirlik adına kiracı tarafından ödenecek bu ödeme ile ilgili herhangi bir hak iddiasında bulunmayacak hiçbir merciye itiraz edemeyecektir.Antbirlik herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa kiracıdan talep edecektir. Kiracının ödediği avans, güvence vb. kiracının mecuru tahliye etmesinden sonra Antbirlik tarafından en geç 15 (onbeş) gün içinde kiracıya geri ödenir.

13-İş yerinin çevresi,ortak kullanım alanlarının her an temiz tutulması,düzeninin sağlanması kiracı tarafından sağlanacaktır.

14-Kiralanan yer ile ilgili olarak yangın, deprem, seylap, dahili su, fırtına, kara taşıtları, hava taşıtları, duman, yer kayması, kar ağırlığı, GLKHH, KNH, terör, komşulardan gelebilecek zarar rizikolarına karşı sigortası gider ve primleri kiraya veren tarafından ödenerek yaptırılacak ve kira sözleşmesi süresince poliçenin geçerli olması sağlanacaktır. Aksi durum kiracı için derhal etkili olacak şekilde sözleşmenin haklı nedenle feshi sebebidir. Kiracı tarafından ANTBİRLİK SİGORTA TİC.LTD.ŞTİ.’ne yaptırılacak ve sigorta kira süresince yenilenecektir. Sigorta işlemlerine ilişkin gider ve primler kiracıya ait olacaktır.

15-Kiracı kiralanan yeri sağlam,tam,kullanılmaya elverişli ve içinde bulunan her türlü tesisatla kiralamış olup kullanımdan kaynaklanan her türlü zarardan Antbirlik sorumlu tutulamaz.

16-Kiracı tarafından kiralanan yere yapılacak olan ilave tesisler, sözleşmenin feshi ve tahlie halinde bedelsiz olarak Antbirlik’e devredilecekitir. Kiracı sadece satın almış olduğu malzeme, taşınabilir cihaz ve eşyasını alıp götürebilir.

17-Kiracı Antbirlik’ten yazılı onay almadan kiralanan yere zarar verecek şekilde projeye aykırı büyük değişiklik ve tadilat yapamaz. Kullanım kolaylığı sağlayacak küçük değişiklikler yapabilir fakat, masraflar kiracıya aittir. Kiracı kiralanan yeri en az teslim aldığı şekliyle teslim edecektir. Kiracı kiralanan yere yaptığı taşınabilir ekleri kiralanan yere zarar vermeden söküp götürebilir.

18-Sözleşme süresinin sona ermesi, kiracının iflası, iflas anlaşması ilan etmesi, tüzel kişilik ise tasfiyesine karar verilmesi hali ile sözleşmede belirtilen diğer hallerde sözleşme sona erer. Kiracı kiralananı sözleşme bitiminde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tahliye edecektir.

19-Antbirlik, kiracıya kira bitim tarihinden 3 (ÜÇ) ay önceden yazılı bildirim yapması halinde kiracı kiraladığı yeri sözleşme süresinin bitiminden önce tahliye etmeyi kabul ve taahhüt eder. Antbirlik’ten hiçbir hak talep edemez. Aynı şekilde kiracıda kira bitim tarihinden 3 (ÜÇ) ay önceden yazılı bildirim yapması halinde kiraladığı yeri sözleşme süresinin bitiminden önce tahliye etmeyi kabul ve taahhüt eder.

20-Kiracı ,kira sözleşmesinin sona ereceği ve yenilenmeyeceğinin kendisine bildirilmesinden sonra, kira süresi içinde kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

21-Kiracı kiraladığı yeri mevcut durumu ile görmüş ,beğenmiş ve kabul etmiş sayılır.Bu konuda gelecekte Antbirlik aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı yoktur.

22-Kiracı kiralanan yerin normal süresi veya akdin uzatılması veya yenilenmesi halinde belirlenen kira bedelini mücbir olsun veya olmasın herhangi bir olağan veya beklenmedik hal yahut sözleşmenin kendisine yıkım getirdiği sebebiyle yeni ekonomik koşullara uyarlanmasını hiçbir suretle talep etmemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

23-Kiracı kira süresi tamamlanmadan ve haklı bir gerekçesi olmadan kiraladığı yeri boşaltırsa kesin teminatı irad kaydedilir ve irad kaydedilen teminat kira süresi sonuna kadar kira bedelini karşılamaz ise, kiracı kalan ayların kira bedelini ödemek zorundadır.

24-Kiracı kiraladığı yerde tehlikeli, parlayıcı, patlayıcı, yanıcı madde ve malzeme üretemez,. Bu gibi haller görüldüğü takdirde kiracıya tebligat yapılarak kaldırılması istenir. Bu ihtara rağmen 15 (onbeş) gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi ve aynı fiilin tekrarlanması halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilerek kiracının tahliyesi sağlanır.

25-Kiracı kiralanan yerin kullanımı ve tadilatı sırasında Antbirlik ve 3.şahıslara kusurlu hareketiyle vereceği her türlü zararı karşılamak zorundadır.

(ANTBİRLİK)
S.S A N T A L Y A
Pamuk ve Narenciye
Tarım Satış Kooperatifleri
B İ R L İ Ğ İ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*