Templates by BIGtheme NET

GÜBRE ALIM İHALE ŞARTNAMESİ

GÜBRE ŞARTNAMESİ
1-KONU:

Birliğimizce Kooperatif ortaklarımıza dağıtılmak üzere aşağıdaki cins ve miktarlarda :

 15.15.15 (50 Kg Ambalajlarda) 600 TON NET
 15.15.15+15 (SO3)+%1 Zn (50 Kg Ambalajlarda) 700 TON NET
 20.20.0 (50 Kg Ambalajlarda) 200 TON NET
 %21 A.SÜLFAT GRANÜL (50 Kg Ambalajlarda) 350 TON NET
 %21 A.SÜLFAT KRİSTAL (50 Kg Ambalajlarda) 200 TON NET
Kimyevi gübreler kapalı zarf teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2-SÜRELER VE ADRES:
a) Teklif verme son tarihi 25.12.2018 SALI günü saat 17.00’dur.
b) İhalenin yapılacağı yer:
S.S. ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
Macun Mah. İsmail Ogan Cad.No:28 Aksu/ANTALYA
Tel: /0.242.426 21 43 (221-218 DAHİLİ) FAX:0/242/426 29 19/426 21 47
c) Email:satinalma@antbirlik.com.tr
ç)Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır.

3-İHALEYE KATILACAK FİRMALARIN İHALE TARİHİNDE BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER VE NUMUNE:

Firmalar Birliğimize vereceği teklif mektuplarını imzalarken, İmzalayanın adı-soyadı ve unvanı belirtilecek, Teklif mektubuna ve şartnameye imza atanların;

a) İhalenin yapılacağı tarihten en çok 1 (bir) ay öncesine ait Ticaret ve Sanayi
Odasından alınan faaliyet belgesi,
b) Oda sicil kaydı.
c) Noterden onaylı imza sirküleri
d) Yetkilendirilen kişinin yeni yetki belgesi.
e) Gerçek kişiler için ayrıca ikametgah senedi
f) Teklif edilen gübreler için Türk Standartlarına Uygunluk belgesi
g) Spesifik değerlerini gösteren belgeler teklif mektubu ile birlikte gönderilecektir.
h) Teklif ettikleri gübrelerden 1kg. numune ve tescil belgesi.
i) Teklif edilen gübreler için torba numunesi.
j) Teminat Mektubu.
k) Firmanızın mail adresi.

4-SATIN ALINACAK GÜBRELERİN DAĞITIMI :

GÜBRE CİNSİ

SERİK KOOP.

ANTALYA KOOP.

MANAVGAT KOOP.

MANAVGAT
TAŞAĞIL
KOOP.

ANTALYA
HAL
ŞUBESİ

YENİKÖY KOOP.

KINIK KOOP.

TOPLAM MİKTAR
15.15.15
200 TON
200 TON
100
TON
100
TON


600 TON
15.15.15+15 (SO3)+%1 Zn
200 TON
200 TON
100
TON
100
TON
50
TON
50
TON

700 TON
20.20.0
100 TON

50
TON
50
TON200 TON
%21 A.SÜLFAT GRANÜL

200 TON

150 TON
350 TON

%21 A.SÜLFAT KRİSTAL

50 TON

25 TON

25 TON

50 TON

25 TON

25 TON

200 TON

Sevkiyat ihale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalanması müteakip, 10 gün içerisinde sevkiyata başlayacaktır.

5-E V S A F
A)GÜBRENİN EVSAFI VE NUMUNE :
a) Satın alınacak gübreler TS ve EC Fertilizer standartlarına uygun olacaktır. Gübrelerin toz oranı maksimum % 1’i geçmeyecektir.
b)Firmalar, teklif ettikleri gübre için sağlam naylon torbalar içerisinde 1 Kg.’lık numune gübreyi, torba üzerine firma ve gübre isimlerini yazarak ihale gün ve saatinde ihale yerinde hazır bulunduracaklardır.
c)Gübreler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 18 MART 2004 tarih, 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmeliğe ve EC Fertilizer standartlarına uygun olacaktır
B)AMBALAJLARIN EVSAFI:
a)Gübrenin ambalajlanmasında kullanılacak torbalar, iklim şartları, sevkiyat, yükleme ve boşaltmalara dayanıklı ve özellikle üretim teknolojisinden ve gübrenin özelliğinden kaynaklanan taşlaşma ve kesekleşmeler nedeniyle ortaya çıkan yırtılma ve patlamaları önleyecek şekilde olacaktır. Karadan yapılacak sevkiyatlarda polipropilen veya polietilen, denizden yapılacak sevkiyatlarda ise, polipropilen torbalar kullanılacaktır.
b)Polipropilen torba, dışta örgülü polipropilen bir torba ile bunun içinde polietilenden yapılmış bir astar torbadan oluşacaktır. Polipropilen iplikle ve 1 cm2’de enaz 4×4 oranında örülecek dokuma torbalar olacaktır. Polietilen filmin kalınlığı 200 micron (0,20 mm) ve TSE ve EC Fertilizer standartlarına uygun olacaktır.

c)Teklif veren firmaların gübre torbaları (a), (b) maddelerinde açıklanan özelliklerin dışında torbalar olması halinde bu torbaların TSE standartlarına uygunluk belgelerini teklifleri ile beraber vereceklerdir.

d)İhale üzerinde kalan firma, her kooperatife sevk ettiği gübre torba sayısının % 1’si kadar boş yeni torbayı da gübre ile birlikte Kooperatiflerimize sevk edecektir. Firma bu torbalar için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

6-TEMİNAT
a)Geçici teminat; teklif edilen gübrelerin KDV hariç toplam bedelinin % 5’i nispetinde olup, nakit veya süresiz yada en az üç ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik veznesine yatırılabileceği gibi banka teminat mektupları teklif zarfları içerisinde de gönderilebilir. Teklif mektubu içerisinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli hariç diğer isteklilerin geçici teminatları talep halinde hemen iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren isteklinin geçici teminatı ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

b)Kesin teminat; teklif edilen gübrelerin KDV hariç toplam bedelinin %10`u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma, siparişin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde nakit veya süresiz ve kat`i banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak gübrelerin tamamının tesliminden sonra kat`i teminat firmaya iade edilir.

c)Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

7-FİYAT
a)Firmalar, CİF (Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye) olarak, teslim süresi içerisinde fiyat sabit olmak üzere tüm Kooperatiflerimize kamyon üstü teslimi fiyat teklifinde bulunacaklardır.
b)İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale tarihi olan 25.12.2018 SALI gününden itibaren 10 (on) gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır.
c)İhale üzerinde kaldığı tebliğ edilen firma ise fiyatına teslim süresi içinde de bağlı kalacaktır.

8-ÖDEME
a) Genel Müdürlüğümüzce siparişi yapılıp, sözleşme imzalanan firmalar sözleşmede belirtilen gübreleri ilgili Kooperatif Müdürlüklerine teslim edip, teslim ettikleri miktarlar kadar Genel Müdürlük adına fatura edilecektir.

ÖDEMESİ: Kooperatiflerce gübrelerin Teslim alınmasını müteakip, Teslim alınan Miktar kadar Genel Müdürlük adına düzenlenecek faturaya istinaden, faturaların Genel Müdürlüğe teslim edilmesinden itibaren 30. gün içerisinde Genel Müdürlük gübre bedelini satıcı firmanın hesabına yatıracaktır.
c)Fatura asılları Birliğimize en az ödeme gününden 3 gün önce ibraz edilecek olup, aksi halde geciken ödemelerden Birliğimiz ve Kooperatif Müdürlüklerimiz sorumlu değildir.

9-CEZAİ ŞARTLAR :
a)İhale üzerinde kalan firma, siparişimize müteakip en geç 5 gün içerisinde kesin teminatı yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. İhale üzerinde kalıpta sözleşme imzalamaktan kaçınan firmanın geçici teminatı irat kaydedilir. Ayrıca Antbirlik gübreyi pazarlık veya uygun göreceği herhangi bir usulle başka bir firmadan satın alır. Malın firmanın teklifinde belirttiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla alınması halinde aradaki fark firmanın geçici teminatından tahsil edilir. Teminatın yeterli olmaması halinde bakiye farkını firma Antbirlik’in ihtarını müteakip ödemek zorundadır. Nakde çevrilen teminat miktarı, zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

b)Gübre torbaları 50kg olup, sağlam net 50 Kg. (+- % 1 toleranslı) olarak teslim edilecektir. Firma gübreleri eksiksiz ve bozulmaya uğramadan çuvallı olarak Antbirlik Kooperatiflerine tesliminden tamamen sorumlu olacaktır. Antbirlik, verilen numuneye uygun olmayan, taşlaşmış, kesekleşmiş, çuvalı patlamış gübreleri teslim almayacak ve bedelini ödemeyecektir. Teslimden dolayı Antbirlik’in uğrayacağı bir zarar söz konusu olursa, firma bunu ödemekle yükümlüdür.

c) Sözleşme imzalanan firma sözleşmede belirtilen teslim süresi içerisinde sözleşme şartlarına uygun olarak gübreyi teslim etmez ise, beher gecikme günü için teslim etmediği gübre bedelinin % 1’i nispetinde ceza ödeyecektir. Teslimdeki gecikme 7 günü aştığında Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kat’i teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi fesh’e yetkilidir. Fesih hakkı kullanılmadığı takdirde teslime kadar geçecek ek sürede de cezai şart işlemeye devam eder. Antbirlik sözleşmeyi fesih etmekle beraber firmanın gübreyi zamanında teslim etmemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte yeniden temin edeceği gübrenin anlaşma fiyatı üzerinde doğacak fiyat farklarını firmadan talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan karşılanmasını talep edilemez.
d) Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir.
Antbirlik’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği gübreleri önceki anlaşma fiyatı
üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

10-DİĞER HUSUSLAR:
a)Teklif edilen gübreler, üretildikten sonra gübrelerde taşlaşma ve kesekleşmeye meydan verilmemesi için yeteri kadar süre ile silolarda dinlendirildikten sonra ambalajlama yapılacaktır.
b) Sözleşme imzalanan firmanın gübre teslimatında şartname koşullarına uygun olmayarak gönderdiği gübreleri Antbirlik teslim almayacak ve gübre kamyonlarını gerekli gördüğü taktirde komple firmaya iade edecektir.
c) Noksan ve hasarlı gübreler Birliğimizce iade faturası kesilerek çözümlenecektir.
d)İhaleye iştirak edecek firmalar iş bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair şartnameyi mutlaka kaşe basıp, imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte Birliğimize göndereceklerdir. Firma şartname haricinde teklifte bulundukları taktirde tekliflerinde belirteceklerdir.

ç) İhaleye katılacak olan firmalar şartname dışında özel şart isteği olduğu taktirde istediği şartları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.

d)Birliğimiz gerekli gördüğü takdirde; gübrenin standartlarına uygun olup olmadığını, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı laboratuvar veya Antalya ilinde faaliyet gösteren akredite her hangi bir laboratuvarda analiz ettirilecektir. . Analizin olumsuz çıkması halinde analiz gideri ile birlikte firma teslim ettiği gübrelerinde her türlü giderleri kendisine ait olması şartı ile geri almayı kabul ve taahhüt eder. Birliğin uğrayacağı zararı tanzim etmeyi taahhüt eder.

e)İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Kanuni ikametgahları değişikliklerinden derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline tescil ettirerek Antbirlik`e noter aracılığı ile bildirmediği takdirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olmayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

f)Taahhütlerin gecikmesinde; seferberlik hali, iş yerinde grev, lokavt, uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

g)Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmayıp, uygun bedeli tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir. İhaleyle ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

ğ)Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.
18.12.2018

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*