Templates by BIGtheme NET

ÇIRÇIR ROLESİ SATIN ALMA İHALE ŞARTNAMESİ

Ş A R T N A M E

1-KONU:

Birliğimize bağlı S.S. 156 Sayılı Antalya ve S.S. 160 Sayılı Serik Kooperatiflerimizin ihtiyacı için torna edilmiş 16’lık standart (16×104 cm) 500 adet ÇIRÇIR ROLESİ kapalı zarf teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2-SÜRELER VE ADRES:
 1. Kapalı zarf teklif alma son tarihi 20.03.2019 CARŞAMBA  günü saat 10:00’dur.
 2. İhale ile ilgili teklifler Antbirlik Genel Müdürlüğü, Macun Mah. İsmail Ogan Cad. No:28  Aksu/ANTALYA adresine teslim edilecektir.
 3. Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır.

3-İHALEYE KATILACAK FİRMALARIN İHALE TARİHİNDE BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER VE NUMUNE:

 1. İhalenin yapılacağı tarihten en çok 1 (bir) ay öncesine ait Ticaret ve Sanayi

Odasından alınan faaliyet belgesi.

 1. Oda sicil kaydı.

 2. Noterden onaylı imza sirküleri .

ç) Yetkilendirilen kişinin yeni yetki belgesi.

 1. Gerçek kişiler için ayrıca ikametgah senedi

 2. Fiyat listesi KDV hariç.

 3. Teklif edilen röleler için Türk Standartlarına Uygunluk belgesi.

 4. Teklif ettikleri rölelerden 1 adet numune.

 5. Firmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini belirteceklerdir.

3-SATIN ALINACAK ROLE’LERİN ÖZELLİKLERİ

 1. Demirler yeni ve 30mm. Kutrunda düzgün tornalı olacaktır.
 2. Role demirlerine bağlanacak ağaç sert ve kuru olacaktır. Demir üzerine ağaç sık ve sağlam bağlanmış olacaktır.
 3. Kösele karışık sargılı olacak, yani krom ve pala mutlu kösele olacaktır. Kösele normal zaman baskıda kalmış olacak ve az baskı veya çok baskı görmüş köseleden imal edilmeyecektir.

ç) Köseleler elyaflı olacak, röle demirlerinin rulmana takılan kısımları 3 cm olacaktır.

 1. Röle torna edilmiş olacak ve kösele kalınlığı 32mm olacaktır.
 2. Röle demirleri yeni ve boyanmamış olacaktır.
 3. 16’lık rölelerin sargıları 1,5cm., röle et kalınlığı 3,2cm. olacak, baş tarafları torna edilmiş vaziyette uzunluğu 104cm. köseleler yeni olacaktır.
 4. Röleler kanal açılmamış olacaktır.

4- TESLİM YERİ VE ZAMANI

a) S.S. 156 Sayılı Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi depolarına 150 adet ve S.S. 160 Sayılı Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi depolarına 350 adet teslim edilecektir.

b) Çırçır rölelerinin nakliye, hamaliye, sigorta, vs. gibi masraflar satıcı firmaya ait olacaktır.

c) İhaleye iştirak edecek firmalar imal edecekleri rölelerin teslim tarihini tekliflerinde belirteceklerdir.

ç) İhale Üzerinde kalan firma Çırçır Röle Malzemelerinin tamamını en geç 10 HAZİRAN 2019 tarihine kadar ilgili kooperatiflerimize teslim etmek zorundadır.

-1-

5-TEMİNAT

a)Geçici teminat; teklif edilen rölelerin KDV hariç toplam bedelinin % 5’i nispetinde olup, nakit veya süresiz yada en az üç ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik veznesine yatırılabileceği gibi banka teminat mektupları teklif zarfları içerisinde de gönderilebilir.

Teklif mektupları içerisinde gönderilen teminat mektubunun kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli hariç diğer isteklilerin geçici teminatları talep halinde hemen iade edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren isteklinin geçici teminatı ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra iade edilecektir.

b)Kesin teminat; teklif edilen rölelerin KDV hariç toplam bedelinin %10`u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma, siparişin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde nakit veya süresiz ve kat`i banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak rölelerin tamamının tesliminden sonra kat`i teminat firmaya iade edilir.

c)Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

6-FİYAT

a)Firmalar, KDV hariç olarak fiyat teklifinde bulunacaklardır.

b)İhaleye iştirak edecek firmalar, ihale tarihi olan 20/03/2019 tarihinden itibaren 45 gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır. İhale üzerinde kalan firma ise fiyatı ile teslim süresi içinde de bağlı kalacaktır. Teklif veren firmaların opsiyon süresi içerisinde tekliflerinden vazgeçmeleri halinde geçici teminatları Birliğimizce irat kaydedilecektir.

7-ÖDEME

 1. Genel Müdürlüğümüzce siparişi yapılıp, sözleşme imzalanan firma sözleşmede belirtilen röleleri Kooperatif Müdürlüklerine teslim edip, teslim ettikleri miktarlar kadar Genel Müdürlük adına fatura edecektir.

Ödemesi: Kooperatife teslim edilen miktar kadar Genel Müdürlük adına düzenlenmiş fatura asıllarının Genel Müdürlüğe ibraz edilmesini müteakip fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde firmanın hesabına yatıracaktır.

b) Fatura asılları Genel Müdürlüğümüze en az ödeme gününden 10 gün önce ibraz edilecek olup, aksi halde geciken ödemelerden Genel Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

-2-

8-CEZAİ ŞARTLAR :

a)İhale üzerinde kalan firma, siparişimizi müteakip en geç 5 gün içerisinde kesin teminatı yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. İhale üzerinde kalıpta sözleşme imzalamaktan kaçınan firmanın geçici teminatı irat kaydedilir. Ayrıca Antbirlik röleleri pazarlık veya uygun göreceği herhangi bir usulle başka bir firmadan satın alır. Malın firmanın teklifinde belirttiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla alınması halinde aradaki fark firmanın geçici teminatından tahsil edilir. Teminatın yeterli olmaması halinde bakiye farkını firma Antbirlik’in ihtarına müteakip ödemek zorundadır. Nakde çevrilen teminat miktarı, zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

b) Sözleşme imzalanan firma sözleşmede belirtilen teslim süresi içerisinde röleleri teslim etmez ise, teslim etmediği beher röle için 30.-TL/gün gecikme cezası ödeyecektir. Teslimdeki gecikme 7 günü aştığında Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kat’i teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi fesh’e yetkilidir. Fesih hakkı kullanılmadığı takdirde teslime kadar geçecek ek sürede de cezai şart işlemeye devam eder. Antbirlik sözleşmeyi fesih etmekle beraber firmanın röleleri zamanında teslim etmemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte yeniden temin edeceği rölelerin anlaşma fiyatı üzerinde doğacak fiyat farklarını firmadan talep edecektir. Zararın irat kaydedilen teminattan karşılanması talep edilemez.

c) Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlik’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği röleleri önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

9-DİĞER HUSUSLAR:

a)İhaleye iştirak edecek firmalar 1 adet röle numunesi getirmiş olacaktır.

b)Röle demirleri firmanın malı olacaktır bu demirler Antbirlik tarafından 2 yıl içinde firmaya iade edilecektir.

c)Antbirlik, teknik özelliklerine uygun olmayarak teslim edilen röleleri tesellüm etmeyecek ve bedellerini ödemeyecektir. Firma, uygun olmayan röleleri Antbirlik’e teslim ettiği taktirde, Antbirlik’in talebine istinaden uygun olanları ile değiştirecektir.

ç)İhale üzerinde kalan firmanın birliğimiz işletmelerinde kullanılmak üzere ihale günü numune olarak birliğimize sundukları roleler; birliğimiz işletmelerine teslim edeceği rolelerle aynı özelliklere sahip olacaktır.

d)Rölelerin kullanımı sırasında malzeme veya imalat hatası olduğunun tesbit edilmesi halinde hatalı röleler firma tarafından bildirime müteakip 7 gün içerisinde sağlamları ile değiştirecektir. Aksi taktirde sözleşmenin 8. Maddesinin (b) bendinde yer alan cezai şart hükümleri uygulanacaktır.

e) Sözleşme imzalanan firma kullanım sırasında demirleri yeni olmayan röleleri, demirleri yeni olan röleler ile mutlaka değiştirecektir. Değiştirmediği taktirde demirleri eski olan rölelerin bedelleri kati teminatından kesilecek olup, şartnamenin 8. Maddesinin (b) bendi uygulanacaktır.

f)İhale üzerinde kalan firma ile yapılacak sözleşmede belirlenen fiyat kesin olup, teslim süresi içerisinde malzemeye gelecek herhangi bir zam dahi hiçbir surette Antbirlik’e intikal ettirilmeyecektir.

-3-

g)İhaleye iştirak edecek firmalar iş bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair şartnameyi mutlaka kaşe basıp, imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte Birliğimize getireceklerdir. Firma şartname haricinde teklifte bulundukları taktirde, tekliflerini de belirteceklerdir.

ğ) İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Kanuni ikametgahlarını değişikliklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline tescil ettirerek Antbirlik`e noter aracılığı ile bildirmediği takdirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olmayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

h) )Taahhütlerin gecikmesinde; seferberlik hali, iş yerinde grev, lokavt, uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

ı)Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhaleyle ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

i)Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

                                                                                                                                                                        04.03.2019

                                        S.S  A N T A L Y A  P a m u k v e N a r e n c i y e  Tarım Satış Kooperatifleri  B İ R L İ Ğ İ

-4-

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*