Templates by BIGtheme NET

ÇELİK ÇUBUK TEL ALIM İHALESİ

ŞARTNAME

1-KONU:

Birliğimize bağlı 160 sayılı Serik Kooperatifi, 156 sayılı Antalya Kooperatifi ve Pamuk Yağı Kombinası Müdürlüğü prese dairelerinde pamuk balyalama işleminde kullanılmak üzere;

205.000 ADET Rollergin çırçır ve prese fabrikası için;

70.000 ADET Sawgın çırçır ve prese fabrikası olmak üzere toplam 275.000 adet, balyalamaya hazır uçları kenetli oval veya yuvarlak çelik çubuk tel kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.

2-İHALE TARİHİ VE YERİ:
 1. Teklif verme son tarihi:17 MAYIS 2019 CUMA günü saat 17.00’dır.
 2. Firmalar teklif mektupları ile birlikte en az 3 preseye yetecek miktarda Rollergın ve Sawgın prese teli numunesi göndermek zorundadırlar.
 3. İhale için teklif alınacak adres; Antbirlik Genel Müdürlüğü, Macun Mah. İsmail Oğan Cad. No:28 Aksu/ANTALYA

3-İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYEN FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER:

Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak teklif verme süreleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze teslim edecektir.

 1. İhaleye katılacak olan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınan noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
 2. Teklif veren firmalara ait son 1 ay içerisinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi.
 3. Teklif edeceği ürünlerin tescil ve ruhsatları ile ilgili belgeler.
 4. Firma Yetkililerinin İkametgah Belgesi.
 5. Geçici Teminat Mektubu.
 6. Örnek numune tel (2’şer adet) 

4-SATIN ALINACAK BALYALAMAYA HAZIR UÇLARI KENETLİ OVAL VEYA YUVARLAK ÇELİK ÇUBUK TELİN ÖZELLİĞİ

a) Kopma-Çekme Mukavemet en az :160 kg/mm2 =1570 N /mm2 olacaktır.

b) Kenet yerleri minimum 750 kg’a dayanıklı olacak ve kenetler birbirine kolayca geçme özelliğine sahip olacaktır.

c) 205.000 adet Rollergin üretimi preseli pamuk balyası için oval veya çelik çubuk telin

boyu 305cm olacaktır.

ç)Çelik telin çapı minimum 3,5 mm olacaktır.

d) 70.000 adet Sawgın preseli pamuk balyası için oval veya yuvarlak çelik çubuk telin boyu 285 cm olacaktır.

e) Firmalar tekliflerinde çelik çubuk tellerin ağırlığını ve özelliklerini belirtmek zorundadırlar.

f) Firmalar, Rollergin ve Sawgın olmak üzere 3’er takım oval veya yuvarlak çelik çubuk tel numunelerini, geri almamak kaydı ile teklif mektuplarıyla birlikte Genel Müdürlüğümüze göndereceklerdir.

-1-

5-MALZEMENİN TESLİM YERİ, ZAMANI VE MİKTARI:

a) Oval veya yuvarlak çelik çubuk teller aşağıdaki Termin programına göre ilgili Kooperatiflerimize kamyon üstü teslimi yapılacaktır.

KOOPERATİF ADI

TEL ÖZELLİĞİ

TOPLAM

SERİK KOOPERATİFİ

ROLLERGİN

120.000 ADET

ANTALYA KOOPERATİFİ

65.000 ADET

PAMUK YAĞI KOMBİNASI

20.000 ADET

ANTALYA KOOPERATİFİ

SAWGIN

70.000 ADET

b)ihaleye iştirak eden firmalar oval veya yuvarlak çelik çubuk telin yukardaki termin programına göre ve teknik özelliklerine uygun olarak teslim edeceklerini teklif mektuplarında taahhüt edeceklerdir.

c)Oval veya yuvarlak çelik çubuk telin Kooperatifimize nakliyesi, sigortası vs. gibi masrafları satıcı firmaya ait olacaktır.

d) Sipariş verilen bütün prese teli malzemeleri 28 HAZİRAN 2019 gününe kadar ilgili kooperatiflerimize teslim edilecektir.

6– TEMİNAT :

a)Geçici teminat: teklif edilen çelik çubuk tellerin KDV hariç toplam bedelinin %5’i nisbetinde olup, firma nakit veya süresiz ya da en az 3 ay süreli banka teminat mektubunu ihale günü ve saatinden önce Antbirlik veznesine yatırılacaktır. Banka teminat mektubu teklif zarfı içerisinde gönderilebilir.

Teklif mektubu içerisinde gönderilen her türlü teminat mektubunun kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme veya sipariş teyidini takiben talep halinde kendilerine iade edilir.

b)Kesin teminat; teklif edilen çelik çubuk tellerin KDV hariç toplam bedelinin % 10’u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma, siparişin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde nakit veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak çelik çubuk tellerin tamamının tesliminden sonra kat`i teminat firmaya iade edilir.

cFirma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu şeklinde vermek istemesi durumunda teminat mektubu Antalya’da şubesi bulunan bir bankadan teyidi yapılmış olarak verilecektir. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

-2-

7- ÖDEME :

a) Genel Müdürlüğümüzce siparişi yapılıp, sözleşme imzalanan firmalar sözleşmede belirtilen rollergin ve sawgın çelik telleri ilgili Kooperatif Müdürlüklerine teslim edip, teslim ettikleri miktarlar kadar Genel Müdürlük adına fatura edilecektir.

Ödemesi: Kooperatiflerce teslim alınan tellerin teslim alındıktan sonra Genel Müdürlük adına firmaca Birliğimiz adına ibraz edilen faturaların Genel Müdürlüğe teslim edilmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde kooperatifler rollergin ve sawgın çelik tellerin bedelini satıcı firmanın hesabına yatıracaktır.

b) Fatura asılları Genel Müdürlüğümüze en az ödeme gününden 10 gün önce ibraz edilecek olup, aksi halde geciken ödemelerden Birliğimiz ve Kooperatif Müdürlüklerimiz sorumlu değildir.

8-CEZAİ ŞARTLAR :

a) İhaleye iştirak eden firmalar 17 MAYIS CUMA gününden itibaren 30 gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır. Teklif veren firmaların opsiyon süresi içerisinde teklifinden vazgeçmesi halinde geçici teminatı irat kaydedilir.

b)İhale üzerinde kalan firma, siparişimize müteakip en geç 5 gün içerisinde kesin teminatı yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. İhale üzerinde kalıpta sözleşme imzalamaktan kaçınan firmanın geçici teminatı irat kaydedilir. Ayrıca Antbirlik çelik çubuk telleri ihale, pazarlık veya uygun göreceği herhangi bir usulle başka bir firmadan daha yüksek bir fiyatla alması halinde aradaki fark firmanın geçici teminatından tahsil edilir. Teminatın yeterli gelmemesi halinde ise bakiye kalan fark Antbirlik’in firmaya ihtarına müteakip ödenmek zorundadır. Nakde çevrilen teminat miktarı, zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

c)Sözleşme imzalanan firma sözleşmede belirtilen teslim süresi içerisinde çelik telleri teslim etmez ise, teslim etmediği her gecikme günü için teslim etmediği mal bedelinin %0,5’i (binde beş) nispetinde gecikme ceza ödeyecektir. Teslimdeki gecikme 7 günü aşması halinde Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kat’i teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi tek taraflı fesh’e yetkilidir. Fesih hakkı kullanılmadığı takdirde teslime kadar geçecek ek sürede de cezai şart işlemeye devam eder. Antbirlik sözleşmeyi fesih etmekle beraber firmanın çelik telleri zamanında teslim etmemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte yeniden temin edeceği çelik tellerin anlaşma fiyatı üzerinde doğacak fiyat farklarını firmadan talep edecektir. Zararın irat kaydedilen teminattan karşılanması talep edemez. Firma bunu kabul ve taahhüt eder.

ç) Çekme-kopma mukavemetinin uygun bulunmaması durumunda nakliye satıcı firmaya ait olmak üzere mallar iade edilecektir. Ayrıca firma şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olmadığı anlaşılan oval veya yuvarlak çelik çubuk telleri firmaya bildirmesinden itibaren 7 gün içinde uygun olanları ile değiştirmek zorundadır. Aksi taktirde Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine veya hüküm almaya lüzum kalmaksızın kat’i teminatı irat kaydetmeye ve sözleşmeyi feshe yetkilidir. Bu durumda da iş bu şartnamenin 8.maddesinin (c) bendinde kabul edilen hükümler uygulanacaktır.

-3-

d) İhale üstünde kalan firmanın 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle imzalanacak olan sözleşmeden doğacak alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlik’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği çelik çubuk tellerin bedeli ile önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

9- DİĞER HUSUSLAR :

a) İhale üzerinde kalan firma ile yapılacak sözleşmede belirlenen fiyat kesin olup, teslim süresi içerisinde satıcı her ne sebeple olursa olsun zam talep edemez.

b) Antbirlik gerekli gördüğü taktirde Termin programına göre gönderilen çelik çubuk tel partilerinden üçer adet tesadüf numune alarak T.S.E. İzmir Bölge Müdürlüğünde çekme-kopma mukavemeti yaptırabilir. Test neticesinde raporun şartnamede belirtilen özelliklere uygun olması halinde ödeme, şartname gereği yapılacaktır. Test ücreti ile ilgili tüm masraflar firmaya ait olacaktır.

c)Firma oval veya yuvarlak çelik çubuk tel için verebileceği garanti şartlarını ve süresini teklifinde belirtecektir.

ç) Firma, Antbirlik’çe yaptırılacak test sonucu gelinceye kadar kullanılacak olan çelik çubuk tellerde ve teklif mektubunda belirteceği garanti süresince tellerde meydana gelebilecek patlamalar ya da kenetlerde atmalar olması halinde bundan dolayı Antbirlik’in uğrayacağı her türlü zararı karşılamayı da kabul ve taahhüt eder.

d)İhaleye iştirak eden firmalar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair şartnameyi mutlaka kaşe basıp imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte birliğimize göndereceklerdir.

e)Firmalar teklif edecekleri çelik tellerin özelliklerini eksiksiz olarak teklif mektuplarında belirteceklerdir.

f) Firmalar teklif edilen malzemeler için TSE kalite belgesi, TSE yeterlilik belgesi veya Türk Standartlarına uygunluk belgesi, İSO 9001 veya 9001 serisi belgesi, ihalenin yapılacağı tarihten en çok bir ay önce alınmış Ticaret ve Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesi ve meslek kuruluşlarından alınan üyelik belgesi ve noterden onaylı, dayanıklı imza sirküleri, gerçek kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesi noterden onaylı imza sirküleri ile ikametgâh senedini teklif mektupları ile beraber getireceklerdir.

g) Firmalar ürettikleri oval veya çelik çubuk telin pamuk prese balyalamada kullanılacağına dair T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI pamukların standardizosyona ilişkin tebliği (ürün güvenliği ve denetimi: 2012/27) veya bu makama bağlı resmi makamlardan aldıkları izin belgelerinin noter onaylı suretini teklif mektupları ile beraber vereceklerdir.

ğ) İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgâh adresi olarak kabul edilecektir. Firmalar veya gerçek kişiler kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermedikleri ve bu yeni ikametgahı Ticaret Sicilini tescil ettirerek Antbirlik’e bildirmedikleri taktirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

h)Pamuk balyasında kullanılacak olan oval veya yuvarlak çelik çubuk tel için firmalarca teklif edilen fiyatlar, KDV hariç en son ve kesin fiyatlar olarak verilecek ayrıca yazı ile de yazılacaktır.

ı) Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta ve iptal etmekte serbesttir. İhale ile ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

i)Taahhütnamelerin gecikmesinde; seferberlik hali, iş yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

j) Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

26.04.2019

S.S.A N T A L Y A

P a m u k v e N a r e n c i y e

Tarım Satış Kooperetifleri

B İ R L İ Ğ İ

-5-

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*