Templates by BIGtheme NET

PAMUKLU BEZ MALZEMESİ ALIM İHALESİ ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME

1-KONU:

Birliğimizin ihtiyacı için aşağıda teknik özellikleri belirtilen 10.000 Metre pamuklu bez malzemesi kapalı zarf teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2-SÜRELER VE ADRES:
 1. Teklif verme son tarihi: 17 MAYIS 2019 CUMA günü saat 17.00’dir. Firmalar teklif mektuplarıyla beraber geri almamak şartı ile en az 3 adet preseyi kaplayacak miktarda prese bezi numunesi göndereceklerdir.
 2. İhalenin Yapılacağı yer Antbirlik Genel Müdürlüğü, Macun Mah. İsmal Oğan Cad. No:28 Aksu/ANTALYA

3-İHALEYE KATILACAK FİRMALARIN İHALE TARİHİNDE BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER VE NUMUNE:

 1. Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir.

 2. İmzalayan ve ihaleye katılan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini vereceklerdir.

 3. Teklif veren firmalar Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesini vereceklerdir.

 4. Teklif edeceği ürünlerin tescil ve ruhsatlarının fotokopisine “aslı gibidir” şeklinde onaylanarak vereceklerdir.

 5. Firma Yetkililerinin İkametgah Belgesi.

 6. Geçici Teminat Mektubu.

4-SATIN ALINACAK PAMUKLU BEZİN ÖZELLİĞİ

a)Pamuklu Dokuma bezin teknik özellikleri:

AÇIKLAMA

ÖZELLİKLER

Çözgü İplik Numarası

En az 6/1

Atkı İplik Numarası

En az 6/1

Çözgü İplik sıklığı

En az 12

Atkı İplik sıklığı

En az 9

Ağırlık

225 gr./m2 (+-%10)

Lif karışımı

%100 pamuk

Renk

Beyaz

Eni

En az 100cm.

b)Pamuklu dokuma bezin kopma ve uzama mukavemeti:

Kopma Mukavemeti

Boyuna(çözgü yönünde): En az 400N

Enine (atkı yönünde) : En az 350N

Uzama Mukavemeti

Boyuna: En az %9

Enine: En az %1

-1-

c)Pamuklu bez rulo halinde gönderilecekse 500 metre uzunluğunda olmalıdır. Her rulo üzerinde ağırlığı ve uzunluğu mutlaka belirtilmelidir. Firmalar 3 adet pamuk balyası presesine yetecek kadar numune göndermek zorundadırlar.

5-TESLİM YERİ VE ZAMANI:

 1. Pamuklu bezin teslim yeri aşağıdaki termin programına göre Antbirlik Antalya Kooperatifi depoları kamyon üstü teslimidir.

b) 10.000.-Metre pamuklu bez, ihale üzerinde kalan firma tarafından aşağıdaki termin programına göre teslim edilecektir.

İŞLETMENİN ADI

MİKTARI

TOPLAM

PAMUK YAĞI KOMBİNASI

10.000 METRE

10.000 METRE

b) İhaleye iştirak eden firmalar pamuklu dokuma bezi yukardaki temin programına göre ve teknik özelliklerine uygun olarak teslim edeceklerini teklif mektuplarında taahhüt edeceklerdir.

c) Yukarıdaki termin programı dışında teklif vermek isteyen firmalar teslim tarihlerini tekliflerinde belirteceklerdir.

d) Pamuklu bez malzemesinin tamamı en geç 28 HAZİRAN 2019 gününe teslim edilecektir.

6– TEMİNAT :

a)Geçici teminat: Teklif edilen pamuklu bezlerin KDV hariç toplam tutarının %5’i nispetinde olup, firma geçici teminat bedelini nakit olarak Antbirlik veznesine yatırabileceği gibi süresiz ve ya en az 3 ay süreli banka teminat mektubu şeklinde Birliğimize verebilirler Teminat mektupları teklif zarfı içerisinde gönderilebilir. Ancak teklif zarfı içerisinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme veya sipariş teyidini takiben talep halinde kendilerine iade edilir.

b)Kesin teminat; Teklif edilen pamuklu bezlerin KDV hariç toplam tutarının % 10’u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma, siparişin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde sözleşme imzalanmadan önce nakit veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırılacaktır. Kati teminat prese bezinin tamamının sözleşme hükümlerine ve termin programına uygun olarak ilgili Kooperatif Müdürlüklerimize teslim edilmesine müteakip Kooperatif Müdürlüklerinin düzenleyeceği kat’i tesellüm evrakı tarihinden 1 ay sonra firmanın talebi ile birlikte iade edilebilir.

c) Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu şeklinde vermesi durumunda Antalya ili sınırları içerisinde şubesi bulunan bir bankanın tercih edilmesi zorunludur. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

-2-

7- ÖDEME :

 1. Malzemenin Birliğimize bağlı Pamuk Yağı Kombinası Müdürlüğünce teslim alınmasına müteakip, firmanın Birliğimize ibraz edeceği fatura karşılığında teslim tarihinden itibaren 30 .gün firmaya havale yolu ile yapılacaktır.

b) Fatura asılları Birliğimize en az ödeme gününden 10 gün önce ibraz edilecek olup, aksi halde geciken ödemelerden Birliğimiz sorumlu değildir.

8-CEZAİ ŞARTLAR :

a)İhale üzerinde kalan firma, siparişimize müteakip en geç 5 gün içerisinde kesin teminat bedelini yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. İhale üzerinde kalıpta sözleşme imzalamaktan kaçınan firmanın geçici teminatı irat kaydedilir. Ayrıca Antbirlik pamuklu bezleri pazarlık veya uygun göreceği herhangi bir usulle başka bir firmadan daha pahalıya temin etmesi durumunda aradaki fark firmanın geçici teminatından tahsil edilecektir. Teminat bedelinin yeterli olmaması halinde bakiye farkını firma Antbirlik’in yazılı ihtarına müteakip en geç 7 iş günü içerisinde Antbirlik’e ödemek zorundadır. Nakte çevrilen teminat bedeli zarar miktarından fazla olması durumunda aradaki fark firmaya iade edilmez.

b) Sözleşme imzalanan firma sözleşmede belirtilen teslim süresi içerisinde pamuklu bezleri teslim etmez ise, teslim etmediği her gecikme günü için teslim etmediği mal bedelinin %0,5’i (binde beş) nisbetinde gecikme ceza ödeyecektir. Teslimdeki gecikme süresinin 7 günü aşması durumunda Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kat’i teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir. Fesih hakkı kullanılmadığı takdirde teslime kadar geçecek ek sürede de cezai şart işlemeye devam eder. Antbirlik sözleşmeyi fesih etmekle beraber firmanın pamuklu bezleri zamanında teslim etmemesinden dolayı uğrayacağı maddi zarar ve malzemelerin başka bir firmadan temin edilmesi durumunda fiyat üzerinden doğacak fark firmadan talep edilecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminat bedelinden karşılanmasını talep edemez.

c)Antbirlik gerekli gördüğü takdirde gönderilen pamuklu bezlerden tesadüf numune alarak herhangi bir laboratuvarda test yaptırabilir. Yapılan test neticesinde malzemenin şartnamede belirtilen özelliklerde uygun olmadığının anlaşılması halinde firmaya ödeme yapılmayacak ve firma uygun olmayan pamuklu bezleri Antbirlik’in yazılı talimatını almasına müteakip en geç 7 iş günü içerisinde uygun olanları değiştirecektir. Test ücreti ile ilgili masraflar firmaya ait olacaktır. Ayrıca Antbirlik istenilen özelliklere uygun olmayan (ıslak,çürük.vs. gibi) pamuklu bezleri tesellüm etmeyecek ve bedelini ödemeyecektir.

d)Pamuklu bezlerin kullanımı sırasında malzeme veya imalat hatası olduğunun tesbit edilmesi halinde hatalı pamuklu bezler 7 iş günü içerisinde sağlamları ile değiştirecektir. Aksi taktirde şartnamenin 8. Maddesinin (b) bendinde yer alan cezai şart hükümleri uygulanacaktır.

-3-

e)İhale üzerinde kalan firmanın 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle sözleşme gereği alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlik’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği Pamuklu Bez malzemelerinin önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik işinin aksamasından doğabilecek zararları firmadan talep edecektir.

9- DİĞER HUSUSLAR :

a)İhaleye iştirak edecek firmalar teklifleri ile birlikte pamuklu bez numunesi getirmiş olacaktır.

b)Pamuklu bezler firmanın malı olacaktır ve bu pamuklu bezler Antbirlik tarafından firmaya iade edilmeyecektir.

c)İhaleye iştirak eden firmalar 17 MAYIS CUMA gününden itibaren 30 gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır. Firma opsiyon süresi içerisinde teklifinden vazgeçer ise geçici teminat bedelleri irat kaydedilecektir.

d)İhale üzerinde kalan firma ile yapılacak sözleşmede belirlenen fiyat kesin olup, teslim süresi içerisinde malzemeye gelecek herhangi bir zam dahi hiçbir surette Antbirlik’e intikal ettirilmeyecektir.

e)İhaleye iştirak edecek firmalar şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair şartnameyi mutlaka kaşe basıp imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte Birliğimize getireceklerdir. Firmaların şartname hükümleri haricinde teklif vermesi durumunda bunları tekliflerinde ayrıca belirtmek zorundadırlar..

 1. Firmalar teklif zarfının üzerinde “PAMUKLU BEZ TEKLİFİDİR” ibaresini yazacaklardır.

 1. Firmalar teklif edecekleri pamuklu bezin teknik özelliklerini eksiksiz olarak teklif mektuplarında belirteceklerdir.

ğ) Firmalar teklif edilen malzemeler için TSE kalite belgesi, TSE yeterlilik belgesi veya Türk Standartlarına uygunluk belgesi , İSO 9001 veya 9001 serisi belgesi, ihalenin yapılacağı tarihten en çok bir ay önce alınmış Ticaret ve Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesi ve meslek kuruluşlarından alınan üyelik belgesi ve noterden onaylı, dayanıklı imza sirküleri, gerçek kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından alınan faaliyet belgesi noterden onaylı imza sirküleri ile ikametgah senedini teklif mektupları ile beraber getireceklerdir.

 1. İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Firmalar veya gerçek kişiler kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermedikleri ve bu yeni ikametgahı Ticaret Sicilini tescil ettirerek Antbirlik’e bildirmedikleri taktirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

-4-

ı) Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta , kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta ve iptal etmekte serbesttir. İhale ile ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

 1. Taahhütnamelerin gecikmesinde ; seferberlik hali, iş yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

 1. Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.26.04.2019

-5-

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*