Templates by BIGtheme NET

Şoförlü traktör kiralama ihale şartnamesi

Ş A R T N A M E

1)KONU:

Birliğimize bağlı Lojistik Servisinin tarafından pamuk toplama sezonunda pamuk römorklarını çekme işini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan 5 adet 4×4 (çift çeker) ve 4 adet 4×2 (tek çeker) traktörlerin şoförlü olarak kiralama hizmet alım işi KAPALI ZARF İHALE USULÜ ile yapılacaktır.

2)TEKLİF VERME SÜRELER VE ADRES:

Teklif verme son tarihi 19.09.2019 PERŞEMBE günü saat 17:00’ye kadar olup, teklifler ANTBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Macun Mah. Antbirlik küme evleri No:24 Aksu/ANTALYA adresine KAPALI ZARF teslim edilecektir.

Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır.

3) İHALEYE İŞTİRAK EDECEK OLAN FİRMA VEYA ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER:

a)Firmalar veya şahıslar , şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süresi içerisinde teslim edeceklerdir.

b)İhaleye katılacak olan firma veya şahıslar tekliflerini KDV hariç olarak vereceklerdir.

c)Nüfus kayıt örneği.

d)Firma yetkilisinin veya şahısların İkametgah Belgesi.

e)İhaleye katılan firma yetkililerinin veya şahısların son 1 ay içerisinde alınmış noter tastikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

f)Teklif veren firmaların veya şahısların Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi,

g)Teklif Mektubu.

h)Teminat Mektubu.

I)Firmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini belirteceklerdir.

4-KİRALANACAK OLAN TRAKTÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

1- Traktörlerin yakıt sistemi dizel olacaktır.

2- Traktörlerin tüm Teknik göstergeleri ve donanımları çalışır vaziyette ve sağlam olacaktır.

3- Traktörlerin camları kırık ve çatlak olmayacaktır.

4- Traktörlerin elektrik donanımı trafik tüzüğüne uygun olacaktır.

5- Traktörler, TrafikKanununda belirtilen özelikte olacaktır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği yetkili mercilerce istenilecek belgelere sahip olmalıdır.

5-F İ Y A T

Firmalar veya tüzel kişiler Sözleşme Süresince fiyat sabit olmak üzere (Yakıt Antbirlik tarafından Karşılanacaktır.) KDV hariç şoför dahil aylık olarak fiyat teklifinde bulunacaklardır.

6-T E M İ N A T

a) İhaleye katılacak olan firmalar Geçici teminatlarını KDV hariç toplam teklif tutarının en az % 5`i nispetinde, nakit veya en az 1(bir) ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik’e vereceklerdir. Teklif mektubu içinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme veya sipariş teyidini takiben firmanın yazılı taleplerine istinaden iade edilir.

b) Kesin teminat son teklif edilen toplam tutarın KDV`siz % 15`i tutarında olup, Üzerinde ihale kalan firma siparişin kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde teminat mektubu veya nakit olarak Birliğimize getirecek olup, sözleşme imzalanacaktır.

Kati teminatın süresi, kiralanacak olan makinanın sözleşme süresi bitiminden itibaren 1 ay süreli olacaktır.

c) Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse, Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

d) Sözleşme süresi bitiminden sonra gelen 1 ayın sonunda firmanın yazılı talebi üzerine kat’i teminat iade edilecektir.

7-Ö D E M E

Hesaplamalar aylık birim fiyat üzerinden yapılacaktır.

Evraklarla ilgili ihtilaflarda Antbirlik’in kayıtları esas alınacaktır.

Fatura ekinde hakediş özetinin ibrazı ile sözleşme imzalanarak anlaşılan aylık tutar üzerinden faturalandırma yapılacaktır.

Ödeme, her ayın sonunda Antbirlik’e ibraz edilecek fatura karşılığında fatura tarihinden itibaren 10. gün banka hesaplarına havale edilerek yapılacaktır.

8-GENEL ŞARTLAR

a) İhale üzerinde kalan firma kiralacak olan traktörleri işe başlama tarihinden 7 (yedi) iş günü önce Antbirlik de hazır bulunduracaktır. Antbirlik’in teşkil edeceği heyet tarafından Kabul edildikten sonra hizmete alınacaktır.

b) Kiralanacak araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kasko sigortası, egzoz ve araç muayeneleri ve varsa mevzuat gereği yapılması gereken diğer yükümlülükler ihale üzerinde kalan firma tarafından yaptırılacak olup bunlara ilişkin giderler ile motorlu taşıtlar vergisi, vb. Giderler ihale üzerinde kalan firma tarafından ödenecektir. İhale üzerinde kalan firma yukarıda beliritlen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı oluşacak zararlar ihale üzerinde kalan firma trafından tazmin edilecektir.

c) Kiralanacak traktörler Karayolları ve Trafik kanunun, tüzüğünün ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü şartlara ve teçhizatlara sahip olacaktır.

d) Çalıştırılacak traktörler Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği ile Kamu kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği maddelerinde belirtilen şartlara göre insan taşınmasında kullanılacak taşıtlar için öngörülen bütün vasıflara haiz olacaktır.

e) İhale üzerinde kalan firma bu işte çalıştıracağı araçların yürürlükteki mevzuat uyarınca taşımaları gereken plakaları bildirmek zorundadır.

f) İstenilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesinin ihale üzerinde kalan firma tarafından Antbirlik’e ibraz edilmesi zorunludur.

g) Kiralanacak traktörler için ruhsat (kiralık araç ise kira kontratı ile birlikte) ve Antbirlik tarafından düzenlenecek kiralık araç uygunluk belgesini ibraz edeceklerdir.

h) Kiralacak tarktörlerin şoförleri sözleşme imzalandığ tarihten itibaren Hergün sabah Saat 08,00’de Çandır’ da bulunan S.S. 160 SAYILI SERİK KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ binasında hazır bulunacaklardır.

i) Kiralanacak olan traktörlerin sürücü izin belgesi ve vb. Belgeler tam olacaktır. Şoförlerin belge eksikliğinden dolayı oluşacak cezalardan ihale üzerinde kalan firma sorumlu olacak olup, Antbirlik hiçbir cezadan sorumlu olmayacaktır. Şoförlerden dolayı Antbirlik’e gelebilecek her türlü cezalardan ihale üzerinde kalan firma sorumludur.

9-DİĞER HUSUSLAR

a)İhale üzerinde kalan firma Antbirlik emrine gönderdiği araçlar için yol şartlarının bozuk olduğunu iddia ederek kiralanan traktörleri göreve göndermeme isteğinde bulunamaz. Gidilecek yol ve güzergahın seçim yetkisi Antbirlik görevlisindedir, traktör görev anında Antbirlik görevlisinin emrindedir. İhale üzerinde kalan firma işin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet veremez. Yol ve ağır tabiat şartlarını ileri sürerek ilave ücret isteminde bulunamaz.

b)Kiralanacak Traktörlerin Antbirlik teslimatı aşamasında, araca ait trafik tescil belgesi, tam kasko yapıldığına dair belge, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, v.b. bulunması gereken belgeler kontrol edilecektir.

c) Kiralanacak traktörlerin arızalanması, kaza yapması, bakım ve onarımda kalması nedenleri ile 1 (bir) günden fazla Antbirlik de olmadığı durumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde aynı özelliklere sahip başka bir traktör ihale üzerinde kalan firma tarafından temin edilerek hizmetin devamı sağlanacaktır.

d) İhale üzerinde kalan firma mevsim ve mahallin yol şartlarına uygun şekilde (toz, yağmur, kar ve soğuğakarşı) teçhiz edecek ve aracı kullanan şoförün avadanlıkları tam ve sağlam olacaktır.

e)Kiralanacak traktörlerin tamir, bakım-onarım yedek parça, sigortası, vergileri ve gerektiğinde arızalanan parçaların tamiri ve değiştirilmesinde tüm giderler ihale üzerinde kalan firmaya aittir.

f) Kiralanacak traktörlerin her türlü giderleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olacak, traktörlerin bir trafik kazasına karışması durumunda Antbirlik tarafından hiçbir ücret ödenmeyecek olup, tarfik kaza tespit tutanağı Antbirlik’e iletilecektir. Kaza ile ilgili her türlü cezayı ihale üzerinde kalan firma ödeyecektir.

j) Kiralanacak traktörlerin bakım, onarım, servis, kaza ve vb. Durumlar ile şartnamede belirtilen diğer sorumlulukları yerine getirmek için Antbirlik ile ihale üzerinde kalan firma arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere ihale üzerinde kalan firma tarafından bir yetkili görevlendirilecek, kimlik bilgileri işe başlama tarihinde Antbirlik’e bildirecektir.

k) Hizmet süresi boyunca ihale üzerinde kalan firma traktörlerin yıpranmasından dolayı Antbirlik’den tamir ve bakım vb. Talebinde bulunmayacaktır.

l) Antbirlik isteği halinde ihale üzerinde kalan firma traktörlere logo vb. Gerekli tadilat ve onarımları yapacaktır.

m) Kiralanacak olan traktörlerin Teknik özelliklerine göre belirlenmiş km’lerde rutin bakımları ihale üzerinde kalan firma tarafından yaptırılacak, bakım ücretini ve diğer giderlerini ihale üzerinde kalan firma ödeyecektir.

n) Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta, uygun bedeli tespitte veya iptal etmekte serbesttir. İhaleyle ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar veya şahıslar bu nedenle hak sahibi olamaz.

o) İhale üzerinde kalan firma veya şahıslar bu işlerde çalışacak olan işçiler Antbirlik işçisi olmayacağını,tüm işçilerin firmaları tarafından temin edileceğini, bu işçiler ile ilgili sigorta gibi iş kanunu ve diğer mevzuattan doğan her türlü yükümlülük ve bu iş sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından doğan her türlü sorumluluk ihale üzerinde kalan firma tarafından karşılanacağını ve çalıştıracağı işçilerin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

p) İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre alınması gereken tedbirler ihale üzerinde kalan firma tarafından sağlanacak ve denetlenecek olup, bu tedbirlerin alınmaması veya yetersiz olması sebebi ile doğabilecek her türlü zararın tazmini ve ceza ödemesi İhale üzerinde kalan firmaya aittir. Bu konuda Antbirlik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

q) Sözleşmeye aykırı traktör çalıştırılmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk ile üçüncü şahıslara ve Antbirlik mensuplarına verilecek zarar ve ziyandan ihale üzerinde kalan firma sorumludur.

r) Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlk’in ihale veya herhangi bir usulle projeleri yaptırıp anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik’in işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

s) 11-Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

10) CEZAİ ŞARTLAR

a) Şartnamede belirtilen ‘’GENEL ŞARTLAR’’ daki maddelere uyulmadığının tespiti hallerinde her bir madde tek tek değerlendirilecek her bir maddeden dolayı oluşacak aksaklıklar aksaklığın giderilmediği her gün için sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında ceza kesilerek, ihale üzerinde kalan firmanın hakedişinden düşülecektir.

b) Şartnamenin ‘’DIĞER HÜKÜMLER’’DEKI 3. Madde hükümleri yerine getirilmediği durumlarda; traktörlerin temin edilemediği her gün için sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında ceza kesilerek ihale üzerinde kalan firmanın hakedişinden düşülecektir. Aksaklığın 48 saat içerisinde giderilmediği hallerde Antbirlik tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilir.

c) Şartnamenin ‘’DIĞER HÜKÜMLER’’ deki diğer maddelere uyulmadığının tespiti hallerinde her bir madde tek tek değerlendirilecek her bir maddeden dolayı oluşacak aksaklıklar aksaklığın giderilmediği her gün için sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında ceza kesilerek, ihale üzerinde kalan firmanın hak edişinden düşülecektir.

d) İhale üzerinde kalan firma traktörün kaza, arıza, tamir-bakım vb. Sebeplerle hizmet verememsi durumunda hizmet veremeyen traktörün yerine derhal aynı niteliklerde, bu durumun traktörler sefer halindeyken olması durumunda en fazla 2(iki) saat içinde başka bir araç tahsis edilecek traktörün plakası aynı süre içerisinde Antbirlik’e bildirilecektir. Aksi taktirde o günler için traktör kirası ödenmeyecek ve sözleşmenin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

e)İhale üzerinde kalan firma Antbirlik’ten habersiz traktör göndermemesi veya yerine uygun olmayan bir başka traktör halinde Antbirlik mahalli piyasadan sözleşmeli aracın benzeri bir traktörü mukabilinde kiralar, piyasadan kiralanan bu traktörün ücreti ihale üzerinde kalan firmanın hakedişinden kesilir.Traktörün gelmediği günler için ayrıca ücret ödenmez.

13.09.2019

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*