Templates by BIGtheme NET

3 ADET CASE PAMUK TOPLAMA MAKİNASI ALIM İHALE ŞARTNAMESİ

Ş A R T N A M E

1-KONU:

Birliğimize bağlı Lojistik Servisinin ihtiyacı için 3 adet CASE PAMUK TOPLAMA MAKİNASI KAPALI ZARF İHALE USULÜ ile satın alınacaktır.

2-SÜRE VE ADRES: 	
En son Teklif verme tarihi    	: 13.12.2019 CUMA günü saat 17:00’dır. 

İhale Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu, Macun  Mah. Antbirlik Kümeevleri No:24 Aksu/ANTALYA adresinde yapılacaktır.
3-TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE BELİRTMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GETİRMESİ GEREKEN BELGELER:
 1. Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir. 
 2. Şartnameyi imzalayan ve ihaleye katılan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
 3. Teklif veren firmaların Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi.
 4. Teklif edeceği pamuk toplama makinasına ait belgeler ( TSE ,ISO,CE, teknik özellik belgeleri vs.). 
 5. Teklif edeceği pamuk toplama makinasını garanti süreleri ve daha sonra verecek oldukları hizmetleri gösterir belgeler. 
 6. Referanslar.
 7. Firmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini belirteceklerdir.
 8. Teklif Mektubu.
 9. Teminat Mektubu.

4-SATIN ALINACAK PAMUK TOPLAMA MAKİNASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

– İthal Case İh Marka Pamuk toplama makinası

-Case İh Cotton Express 420 5 sıralı

-Yeni ve kullanılmamış olacaktır.

5-F İ Y A T

Firmalar KDV hariç anahtar teslimi olarak fiyat teklifinde bulunacaklardır.

6-T E M İ N A T

 1. İhaleye katılacak olan firmalar Geçici teminatlarını KDV hariç toplam makina bedelinin en az % 5`i nispetinde, nakit veya en az 3(üç) ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik’e vereceklerdir.  Teklif mektubu içinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.
Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra 	sözleşme veya sipariş teyidini takiben firmanın yazılı taleplerine istinaden iade edilir.
 1. Kesin teminat son teklif edilen toplam makine bedelinin KDV`siz % 10`u tutarında olup,  Üzerinde ihale kalan firma siparişin kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde teminat mektubu veya nakit olarak Birliğimize getirecek olup, sözleşme imzalanacaktır.
Kati teminatın süresi, alınacak olan makinanın, en az garanti süresinin sonu + 1 ay olacaktır. 
 1. Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse, Antalya'da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

 1. Garanti süresi bitiminden sonra gelen 1 ayın sonunda firmanın yazılı talebi üzerine kat'i teminat
    iade edilecektir.

7-Ö D E M E

Birliğimiz Teknik Komisyonunca ve İlgili Kooperatif Müdürlüğünce çalışır vaziyette tesellümünü müteakip firma tarafından tesellüme göre tanzim edilerek Antbirlik’e ibraz edilecek fatura karşılığında teslim tarihinden itibaren 30. Gün firmanın belirttiği banka hesaplarına havale edilerek yapılacaktır.

8-TESLİM YERİ VE ZAMANI

Lojistik Servisine Satın alınacak pamuk toplama makinaları anahtar teslimi (nakliye ve teslimata kadar sigorta dahil) bütün masrafları firmaya ait olacak şekilde teslim edilecektir.

9-GARANTİ VE SERVİS: 
 1. Firmalar tekliflerinde pamuk toplama makinalarının garanti süresini ve kapsamını belirtecekler, garanti süresinin başlangıcı teslimat tarihi ile başlayacaktır..
 2. Firma 10 yıl boyunca yedek parça bulundurmayı ve temin etmeyi kabul ve taahhüt edecektir.
 3. Antbirlik tarafından herhangi bir arızanın firmaya yazılı olarak, mail veya fax yolu ile bildirilmesini müteakip ihale üzerinde kalan firma 24 saat içinde arızaya müdahale edecek, 48 saat içinde arızayı giderecektir. Ancak haklı sebep gösterilmek ve bunu Antbirlik’in kabulü halinde firmaya arızayı gidermesi için ek süre verilebilir. 
 4. Firma gerek süresinde arızaya müdahale etmek, gerekse de normal veya ek süre sonunda arızayı gideremezse her gün için makinanın fatura bedelinin %5’i oranında ödeyecektir. Her halukar da bu süre 5 günü aşmayacak aştığı taktirde Antbirlik Kati teminatı irat kaydedecektir. Firma Antbirlik’in uğrayacağı her türlü zararı ayrıca tazminle yükümlü olup, zararın kati teminattan karşılanmasını talep edemez. 

10-CEZAİ ŞARTLAR:

a)Teklif süresi içerisinde ve ihalenin kendisine verildiğinin bildirilmesinden önce teklifinden cayan firmanın geçici teminatı hiçbir hukuki yola gerek kalmaksızın Antbirlikçe irat kaydedilir. Firma bu nedenle her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

b)İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişi, siparişten itibaren en geç 5 gün içerisinde kesin teminatı yatırıp sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi halde firmanın geçici teminatı irat kaydedilecektir. Firma ayrıca bu sebeple ihtiyacın piyasadan bir başka gerçek veya tüzel kişiden ve herhangi bir usule de bağlı kalmaksızın temin edilmesi sonucunda aradaki farkı ödemek zorunda olup, bu zararı geçici teminattan karşılanmasını isteyemez.

c) İhale sonunda kendisine ihale sonucu ve sipariş bildirimi yapılan, süresi içerisinde kesin teminatı yatıran firmanın şartnamede Antbirlik tarafından kabul edilen teklifinde ve sözleşmesinde belirlenen süreye ve şartlara uygun teslimatta bulunmaması, teslimata kadar fiyat değiştirmesi, taahhüdünden cayması halinde veya teslimattan sonra garanti kapsamı şartlarını yerine getirmemesi halinde Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kesin teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi feshe yetkilidir. Antbirlik sözleşmeyi fesh etmekle beraber firmanın garanti şartlarını yerine getirmemesi ve pamuk toplama makinalarını zamanında teslim etmemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte yeniden temin edeceği aynı özelliklerdeki pamuk toplama makinalarını önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını firmadan talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan karşılanmasını talep edemez. Firmanın teminatı Antbirlik tarafından irad kaydedilir.

d)Söz konusu pamuk toplama makinalarını belirtilen sürede teslim edilmediği taktirde ;Belirtilen bu sürenin bitiminden itibaren Antbirlik mal bedeli üzerinden günlük Binde üç (%03) oranında cezai şart uygulanmak kaydı ile ve tek taraflı olarak bu süreyi 20 takvim günü (Cumartesi-Pazar Dahil) uzatma hakkına sahip olacaktır. Bu ek sürede de cezai şart işleyecektir. Ancak bu sürede işin tamamlanmaması halinde Antbirlik © maddesindeki hükümleri uygulamakta serbesttir. Bunun dışındaki değişiklikler ancak tarafların anlaşmasına bağlı olarak yapılacaktır.

11 -DİĞER HUSUSLAR

a)İhaleye iştirak eden firmalar ihale tarihi olan 13.12.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır. Teklif veren firmaların opsiyon süresi içerisinde teklifinden vazgeçmesi halinde geçici teminatı Birliğimizce irad kaydedilecektir

b)Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlk’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği tesisin önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik’in işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

c)İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline Tescil ettirerek Antbirlik`e noter aracılığı ile bildirmediği takdirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar

ç)İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair bu şartnameyi kaşe basıp imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte Birliğimize göndereceklerdir.

d)Kendisine ihale kaldığı tebliğ edilen firma, tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde kat`i teminatı yatırıp sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi halde Antbirlik geçici teminatı nakte çevirerek irad kaydeder ve herhangi bir şekilde başka bir firmadan temin etmek zorunda kalacağı pamuk toplama makinaları için doğacak fiyat farkını firmanın geçici teminatından tahsil eder. Teminatın zararı karşılayamaması halinde bakiye, yasal yollardan tahsil edilir. Nakite çevrilen teminat miktarı zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

e)Antbirlikçe sipariş edilip, siparişe ve teknik özelliklere uygun olmayan pamuk toplama makinalarını Antbirlik teslim almayacak ve bedelini ödemeyecektir.

f)Taahhütlerin gecikmesinde: seferberlik hali, iş yerinde grev, lokavt uygulaması , salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

g)Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı yasalara bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz. Antbirlik her ne kadar da şartnamede adet iş makinesi için ihaleye çıkılmış olsa da, Antbirlik istediği takdirde 6 adet iş makinesi alma veya hiç almama hakkına haizdir.

h)Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 22.11.2019

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*