Templates by BIGtheme NET

Pamuk Yağı Kombinası Tesisi Kapasite Arttırma İhale Şartnamesi

Ş A R T N A M E

A) KONU:

Macun Mahallesi İsmail Oğan Caddesi Antbirlik Sit. No:688 Aksu/ANTALYA adresimizde bulunan Pamuk Yağ Kombinası tesisinde ekli Teknik şartnamede belirtilen işler yaptırılacaktır.

B) SÜRELER VE ADRES:
	Teklif verme son tarihi 25.02.2020 SALI günü saat 17:00’ye kadar olup, teklifler ANTBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Macun Mah. İsmail Oğan Cad. Antbirlik Sit.No:68 Aksu/ANTALYA adresine teslim edilecektir.
	Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır. 

C) İHALEYE İŞTİRAK EDECEK OLAN FİRMA VEYA ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER:

a)Firmalar veya şahıslar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süresi içerisinde teslim edecek olup, şartnameden farklı teklifleri olduğu takdirde imzalı olarak şartname üzerinde veya ayrı tekliflerinde belirteceklerdir.
b)İhaleye katılacak olan firma veya şahıslar tekliflerini KDV hariç olarak vereceklerdir.
c)Nüfus kayıt örneği.
d)Firma yetkilisinin veya şahısların İkametgah Belgesi.
e)İhaleye katılan firma yetkililerinin veya şahısların son 1 ay içerisinde alınmış noter tastikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
f)Teklif veren firmaların veya şahısların Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi,
g)Teklif Mektubu.
h)Teminat Mektubu.
I)Kep adresini belirteceklerdir.

TESLİM ZAMANI VE YERİ

Yapılacak olan Pamuk Yağı kombinası Müdürlüğü kapasite arttırım işi ekli şartnamede belirtilen Teknik özelliklere uygun olarak tamamlandıktan sonra çalışır vaziyette Pamuk Yağı Kombinası Müdürlüğüne teslim edilecektir. Tesisin anahtar teslim zamanı 15 AĞUSTOS 2020 günü mesai bitimidir. Nakliye, sigorta vs. gibi masraflar firmaya aittir.

H) GEÇİCİ KABUL TARİHİ

Fabrikaya yeterli pamuk çekirdeğinin gelip, fabrikayı işlemeye aldıktan sonra 20 EKİM 2020 tarihidir.

E) F İ Y A T

İhaleye katılacak olan firmalar veya şahıslar tekliflerini verirken KDV hariç olarak fiyat teklifinde bulunacaklardır.

F) Ö D E M E

Ödeme Birliğimiz komisyonunca hazırlanacak geçici kabul tutanağına istinaden, Birliğimize ibraz edilecek fatura karşılığında fatura tarihinde itibaren 30. gün firmanın veya şahısın belirttiği banka hesabına yapılacaktır. (Fatura tarihi ile geçici kabul tarihi aynı olacaktır.)

D) T E M İ N A T

a) Geçici teminat: Teklif edilen KDV hariç toplam tutarın %5’i nisbetinde olup, nakit veya süresiz yada en az üç ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik veznesine yatırılabileceği gibi firmalar banka teminat mektuplarını teklif zarfları içerisinde de gönderebiliriler. Teminat mektuplarının kaybından Antbirlik sorumlu tutulamaz.

-1-

Üzerinde ihale kalmayan şahıs veya firmaların geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasını takiben talep halinde kendilerine iade edilir.

b) Kesin teminat: Teklif edilen KDV hariç toplam tutarın %10’u tutarındadır. İhale üzerinde kalan firma veya şahıs bu hususun kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 5 gün içerisinde kesin teminatı nakit veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kesin teminat Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini müteakip geçici kabül tarihinden 1 yıl sonra yapılacak kesin Kabul tutanağından sonra firmaya veya şahsa iade edilir.

c)İhale üzerinde kalan firma ve şahıs kendisine tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Kati teminatını vermediği veya sözleşme imzalamaktan imtina ettiği taktirde hiç bir protesto keşidesine gerek olmaksızın geçici teminatı Antbirlikçe irad kaydedilir. Ayrıca Pamuk Yağı Kobinası Müdürlüğünün prese ve linter ünitelerinin kapasitelerinin arttırma işi için Antbirlik’in dilediği ihale usullerinden birisi ile işin yeniden başka bir firmaya veya şahsa ihale etmesi halinde, ihale üzerinde kalan firma veya şahıs iki ihale arasındaki farkı ve Antbirlik’in uğradığı tüm zararlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Firma veya şahıslar bu bedellerin geçici teminattan karşılanmasını talep edemez.

d)Firma ve şahıslar geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

I) CEZAİ ŞARTLAR

a) Tesislerin yapımı ile ilgili her türlü işlemler ihale üzerinde kalan firma tarafından yapılacak olup ihale üzerinde kalan firmanın işlemleri yerine getirememesinden dolayı Antbirlik’in uğradığı tüm zararları firma veya şahıs ödemek zorundadır. Bu miktarın kesin teminattan karşılanmasını talep edemez.

b) Marka taklidi ürünler ve Teknik şartnameye aykırı olarak yapılan malzemeler imalatı ve montajı yapılmış olsa dahi kabul edilmeyecektir.

İ) D İ Ğ E R H U S U S L A R

1-İhale üzeride kalan Firma işin yapımı esnasında doğabilecek Antbirlik’in uğrayacağı her türlü zararı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2-İhale üzerinde kalan firma veya şahıslar bu işlerde çalışacak olan işçiler Antbirlik işçisi olmayacağını, tüm işçilerin firmaları tarafından temin edileceğini, bu işçiler ile ilgili sigorta gibi iş kanunu ve diğer mevzuattan doğan her türlü yükümlülük ve bu iş sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından doğan her türlü sorumluluk firmalarına ait olduğunu ve çalıştıracağı işçilerin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

3-İhale üzerinde kalan firma veya şahıs, Antbirlik’in yazılı mufakatını almadan şartname konusu taahhüt ettiği işi başkasına devredemez.

4-Firmalar tekliflerinde bu ihale kapsamında kullanacakları tüm malzemelerin marka ve özelliklerini vereceklerdir. Şartnamede belirtilen marka haricinde marka ve marka taklidi ürün veremeyecekler olup, tesbit edilmesi halinde orjinali ile hemen değiştirilecek aksi halde sözleşme bedelinin Binde beşi oranında değiştirmediği gün kadar ceza ödeyecektir.

-1-

5- İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Kanuni ikametgahlarını değişiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline tescil ettirerek Antbirlik`e noter aracılığı ile bildirmediği takdirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olmayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

6- Taahhütlerin gecikmesinde; seferberlik hali, iş yerinde grev, lokavt, uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

7-İhaleye iştirak eden firmalar veya şahıslar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerini teklif mektuplarında belirtecek olup, şartname ye kaşe basıp imzalayacaklardır.

8- Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta, uygun bedeli tespitte veya iptal etmekte serbesttir. İhaleyle ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar veya şahıslar bu nedenle hak sahibi olamaz.

9- Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik herhangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlk’in ihale veya herhangi bir usulle projeleri yaptırıp anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik’in işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

10- 13.02.2020 tarihli Teknik şartname bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır.

11- Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

13.02.2020

 

TEKNİK ŞARTNAME

TESİSİN TARİFİ , YERİ VE YAPILACAK İŞLER:

1) Antbirlik Pamuk Yağ Kombinası Linter Ünitesine

 1. A) 1 adet 40 (± 10) tonluk zeminaltı çiğit bunker silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 2. B) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü yedirici hız ayarlı çiğit silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 3. C) Herbiri 150 (± 10) ton/gün kapasiteli olmak üzere toplam 2 adet büyük deşe çalkarı makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

Ç) Herbiri 100 (± 10) ton/gün kapasiteli olmak üzere toplam 2 adet 4 katlı hava eleği makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

D)7 adet 2. kesim linter makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

E)2 adet testere bileme makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması;Linter makinalarındaki testerelerin bilenmek üzere linter testere bileme makinasına götürmek için vinç yürüme hattında kullanılacak olan elektrikli vinç alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

F OPSİYON 1) Fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip 2 adet lintcleaner makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

F OPSİYON 2) Fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip 2 adet  hi-cel lintcleaner makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

G)1 adet 5 balya/saat kapasiteli zemin üstü çift kasa hidrolik balya pres alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

H OPSİYON 1) 120 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet kırma makinası alımı ve kırma eleği alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

H OPSİYON 2) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet  2 helis toplu kırma makinası alımı ve kırma eleği alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

I OPSİYON 1) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet büyük çift tamburlu kabuk çalkarı alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

I OPSİYON 2) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet kabuk ayırmak için 8 toplu çırpma toplu-elekli ve kontrol elekli makina alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

İ) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,aspirasyon hatlarının,radyal tipi fanların,siklonların,salyangozların,davlumbazların vb. parçaların alımı borulama işi ve montajlarının yapılması

2) Antbirlik Pamuk Yağ Kombinası Prese Ünitesine

 1. A) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü yedirici hız ayarlı içmal silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 2. B) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet pullama valsi alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 3. C) 50 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet pişirme tavası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

Ç) 50 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet nebati yağ presi alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

 1. D) 40 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet tortulu yağ temizleme eleği tankı alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 2. E) 150 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 3. F) 40 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet metalik dikey tip hamyağ filtresi alımı,ara yağ tankları,yağ pompaları ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 4. G) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,buhar boru hatlarının,su boru hatlarının,yağ boru hatlarının,şamandıralı kondenstopların,buhar vanalarının,armatürlerin, enstüramanların,fittinglerin vb. parçaların alımı ve montajlarının yapılması

 

MAKİNA VE SİSTEMLERDE ARANAN ÖZELLİKLER LİNTER ÜNİTESİ İÇİN:

 1. A) 1 adet 40 (± 10) tonluk zeminaltı çiğit bunker silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 2. a) Zeminaltı çiğit bunkeri silosu 40 (± 10) tonluk kapasitede olacaktır.
 3. b) Zeminaltı çiğit bunkeri silosu, çiğidin silodan alınıp mevcut sisteme helezonlarla iletimi sağlanacak şekilde montaj ve bağlantısı yapılarak anahtar teslim yapılacaktır.
 4. c) Zeminaltı çiğit bunkeri silosunda kullanılacak redüktörlerin marka ve devir sayıları; elektrik motorlarının marka ve güçleri; yatay ve dik helezonların uzunluk ve çapları hakkında bilgi verilecektir.

ç) Zeminaltı çiğit bunkeri silosu, çiğidin kolayca yer altındaki helezona akmasını sağlayacak eğimde dizayn edilecektir.

 1. d) Zeminaltı çiğit bunkeri silosunda dayanaklı ve uzun ömürlü kalın çelik çekme malzemeler kullanılacaktır. Kullanılacak malzemelerin cins ve et kalınlıkları hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Zeminaltı çiğit bunkerinin betonarme tarafında kalan dış cephesi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 3. f) Zeminaltı çiğit bunkeri,personelin alt helezonda meydana gelebilecek herhangi bir sıkışma veya arızaya müdahele edebileceği şekilde projelendirelecektir.
 4. g) Zeminaltı çiğit bunkeri silosunun ölçüleri,boyutları,teknik resmi ve betonarme projesi tarafımıza verilecektir.
 5. h) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 6. B) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü çiğit silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 7. a) Zeminüstü çiğit silosu 80 (± 10) tonluk kapasitede olacaktır.
 8. b) Zeminüstü çiğit silosunda biriken çiğidi helezona besleyen, frekans kontrollü yedirici paletli sistem olacaktır.
 9. c) Zeminüstü çiğit silosu, çiğidin kolayca yedirici paletlere akmasını sağlayacak eğimde dizayn edilecektir.

ç) Zeminüstü çiğit silosunda dayanaklı ve uzun ömürlü kalın sac malzemeler kullanılacaktır. Kullanılacak sac malzemelerin cins ve et kalınlıkları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

 1. d) Zeminüstü çiğit silosunda kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir
 2. e) Zeminüstü çiğit silosuna ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda zeminüstü çiğit silosuna ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.
 3. f) Zeminüstü çiğit silosunun dış cephesi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 4. g) Zeminüstü çiğit silosu üzerine çıkabilmek için yandan merdivenli olacaktır.
 5. h) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

ı) Zeminüstü çiğit silosunun ölçüleri,boyutları ve teknik resmi tarafımıza verilecektir.

 1. C) 2adet 150 (± 10) ton/gün kapasiteli büyük deşe çalkarı makinası alımı, bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 2. a) Deşe çalkarı makinaları 150 (± 10) ton/gün kapasiteli çiğit temizleme kapasitesine sahip olacaktır.
 3. b) Deşe çalkarı makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 4. c) Deşe çalkarı makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Deşe çalkarı makinalarının tamburlarında kullanılan elek saçları malzemesi ve delik çapları ile tambur mili malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) Deşe çalkarı makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Her bir deşe çalkarı makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda deşe çalkarı makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.
 3. f) Deşe çalkarı makinalarındaki dişli zinciri ve zincir dişlisi gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 4. g) Deşe çalkarı makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 5. h) Deşe çalkarı uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

ı) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

 1. i) Deşe çalkarı makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 2. j) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

Ç) 2adet  100 (± 10) ton/gün kapasiteli 4 katlı hava eleği makinası alımı, bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

 1. a) 4 katlı hava eleği makinaları 100 (± 10) ton/gün kapasiteli çiğit işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) 4 katlı hava eleği makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) 4 katlı hava eleği makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) 4 katlı hava eleği makinalarında bulunan askı kolları dayanaklı,uzun ömürlü ve titreşim alıcı plastik takozlar tarafından yataklanacaktır.

 1. d) 4 katlı hava eleği makinalarında kullanılan elek sac malzemesi,delik çapları hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) 4 katlı hava eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 3. f) 4 katlı hava eleği makinasına giren çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm elek boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.
 4. g) 4 katlı hava eleği makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 5. h) Her bir 4 katlı hava eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda 4 katlı hava eleği makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) 4 katlı hava eleği makinalarındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

 1. i) 4 katlı hava eleği makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 2. j) 4 katlı hava eleği makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 3. k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 4. l) 4 katlı hava eleği makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 5. m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.
 6. D) 7 adet linter makinası alımı, bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 7. a) Linter makinaları 20 (± 10) ton/gün çiğit işleme kapasitesine sahip 2. kesim makinalar olacaktır.
 8. b) Linter makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 9. c) Linter makinalarında kullanılan testere sayısı,testere kalınlığı,testere çapı ve testere markası hakkında bilgi verilecektir.

ç)Linter makinalarına çiğit girmeden önce yangın ve makinaya zarar verme riskine karşı tamburlu kuvvetli metal tutucu mıknatıslar olacaktır.Bu tamburlu mıknatısın bağlantı konumu ve çalışması hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) Linter makinaları ön haznesi tam açılabilir hidrolik sistemli olacaktır.
 2. e) Linter makinalarında bulunan tüm kasnaklarda (testere kasnağı,fırça tambur kasnağı,çekirdek yedirici palet kasnağı ve bunları tahrik eden elektrik motorları kasnakları) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 3. f) Linter makinalarında her bir motor için kayış gerdirme sistemi olacaktır.
 4. g) Linter makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 5. h) Linter makinaları gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ı) Linter makinasına giren çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm testere boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.

 1. i) Her bir linter makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda linter makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.
 2. j) Linter makinalarındaki kayışlar,kasnaklar ve testereler gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 3. k) Linter makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 4. l) Linter makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 5. m) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 6. n) Linter makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 7. o) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.
 8. E) 2 adet testere bileme makinası ve 1 adet bileme üst ray sistemi alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 9. a) Testere bileme makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 10. b) Testere bileme makinalarında kullanılan bileme çakısı sayısı ve bileme çakısı markası hakkında bilgi verilecektir.
 11. c) Testere bileme makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

ç) Testere bileme makinaları gövde konstrüksiyon yapısı  hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

d)Linter makinalarındaki testerelerin bilenmek üzere linter testere bileme makinasına götürmek için taşıma hattında kullanılacak olan elektrikli vinç,linter testeresini rahatlıkla emniyetli bir şekilde yukarı-aşağı indirecek ve ileri-geri hareket ettirecek taşıma gücü ve kapasitesinde Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun olacak şekilde olacaktır. Firmalar kullanılacak olan elektrikli vinçin markasını,modelini,kaldırma kapasitesi,kaldırma yüksekliğini,kaldırma hızını,kaldırma hız ayarını,yürüyüş motor hızını,kilosunu; elektrik motor gücü ve yürüyüş elektrik motor gücünü, kullanılan çelik halatın boyu ve kalınlığını ve garanti süresisni belirtilecektir.Elektrikli vinçin yürüme hattında 160’lık NPI profil kullanılacaktır.

 1. e) Her bir testere bileme makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır.
 2. f) Testere bileme makinalarındaki kayışlar ve dişliler gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 3. g) Testere bileme makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 4. h) Testere bileme makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

ı) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

 1. i) Testere bileme makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 2. j) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

F OPSİYON 1) 2 adet Lintcleaner makinası alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

 1. a) Lintcleaner makinaları fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) Lintcleaner makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir. Kaç döner tambur kullanıldığı,tambur yapısı ve malzemesi,kaç kademeli temizlik yaptığı,döner tamburlardaki tıkanan eleklerin temizliğinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) Lintcleaner makinalarındaki miller, oynak bilyalı radyal rulman ve buna uygun manşon kullanılarak yataklanacaktır.

ç) Lintclenaer makinalarında balansı alınmış,dayanaklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş miller kullanılacaktır. Kullanılan mil malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) Lintclenaer makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Lintcleaner makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 3. f) Lintclenaer makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 4. g) Her bir lintcleaner makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda lintcleaner makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.
 5. h) Lintcleaner makinalarındaki kayışlar,kasnaklar,zincir dişlisi gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ı) Lintcleaner makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

 1. i) Lintcleaner makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp, endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 2. j) Lintcleaner makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 3. k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

F OPSİYON 2) 2 adet Hi-cel lintcleaner makinası alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

 1. a) Hi-cel lintcleaner makinaları fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) Hi-cel lintcleaner makinaları çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.Kaç döner tambur kullanıldığı,tambur yapısı ve malzemesi,kaç kademeli temizlik yaptığı,döner tamburlardaki tıkanan eleklerin temizliğinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) Hi-cel lintcleaner makinalarındaki tambur millerin nasıl yataklandığı hakkında bilgi verilecektir.

ç) Hi-cel lintcleaner makinalarında balansı alınmış,dayanaklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş miller kullanılacaktır. Kullanılan mil malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) Hi-cel lintcleaner makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Hi-cel lintcleaner makinalarında tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 3. f) Hi-cel lintcleaner makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 4. g) Her bir hi-cel lintcleaner makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda lintcleaner makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.
 5. h) Hi-cel lintcleaner makinalarındaki kayışlar,kasnaklar,zincir dişlisi gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ı) Hi-cel lintcleaner makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

 1. i) Hi-cel lintcleaner makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp, endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 2. j) Hi-cel lintcleaner makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 3. k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.
 4. G) 1 adet 5 balya/saat kapasiteli zemin üstü çift kasa balya pres alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 5. a) Alınacak olan linter pamuğu balya presleme makinası 5 balya/saat kapasiteli zemin üstü (çukursuz tip) otomatik çift kasalı olacaktır.

b)Zemin üstü otomatik çift kasa linter pamuğu balyalama prese makinasının kasa ebatları 60x90cm olacak bu kasadan çıkacak pamuk balya presenin ebatları Türk Standartları Enstitüsünün (TSE )belirtmiş olduğu gibi; En: 60cm Boy: 90cm Yükseklik:105cm olacaktır.

c)Giriş, çıkış sinyallerinin ve arızaların takip edileceği PLC’ye bağlı monitör olacaktır. PLC’nin marka ve modeli belirtilecektir.

ç)Firmaların teklif edecekleri balya prese makinasında acil duruş ve emniyet sistemleri bulunacaktır. Bu emniyet sistemleri konusunda bilgi verilecektir.

d)Firmalar tekliflerinde makine ve kasanın ebatlarını, makine ve kasada kullanılacak malzemelerin cins ve özelliklerini, malzeme kalınlıklarını ve tüm aksamın özelliklerini belirtecektirler.

e)Firmalar tekliflerinde elektrik-elektronik sistem şemasını verecek, kullanılacak elektrik malzemelerinin markasını, modelini ve miktarını listeler halinde belirteceklerdir.

f)Firmalar tekliflerinde hidrolik prese makinasının şemasını verecek; kullanılacak hidrolik pompaların  ve motorların gücü, markaları ve modelleri, pompa debileri; valflerin listesi, markası ve modellerini belirtecektir.

g)Firmalar teklif ettikleri pamuk balya presleme makinasının ana silindir ve damper silindiri mil çaplarını maksimum çalışma basıncını, strok’unu  ve menşeini belirteceklerdir.

h)Teklif edilecek silindirler minimum 100 ton basacaktır.

ı)Hidrolik güç ünitesi, yağ tankı, yağ pompası, komple tesisat ve elektrik panosu firma tarafından karşılanacak olup,elektrik panosu elektronik olacaktır.

i)Prese damper yükleme sistemi firmaca verilecektir.

j)Balya devirme ve kantar sistemi olan firmalar, bu sistemleri tekliflerinde belirteceklerdir.

 1. k) Balya presleme makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 2. l) Balya presleme makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

m)Firmaların teklif ettikleri balya presleme makinası (komple) en az 2 yıl parça ve servis garantili olacaktır.

H OPSİYON 1)  2 adet 120 (± 10) ton/gün kapasiteli kırma makinası alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

 1. a) Kırma makinası 120 (± 10) ton/gün linteri alınmış çiğit kırma kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) Kırma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) Kırma makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kırma makinasında kullanılan kırma bıçakları malzemesi,tipleri,adetleri ve sertlik dereceleri hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) Kırma makinasına giren linteri alınmış çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm tambur boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin kırma bıçaklarına yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.
 2. e) Kırma makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.
 3. f) Kırma makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 4. g) Kırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.
 5. h) Kırma makinasındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ı) Kırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

 1. i) Kırma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 2. j) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 3. k) Kırma makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 4. l) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

2 adet 120 (± 10) ton/gün kapasiteli kırma eleği makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

 1. a) Kırma eleği makinası 120 (± 10) ton/gün kırılmış çiğidi işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) Kırma eleği makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) Kırma eleği makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kırma eleği makinası kat sayısı belirtilecektir.

 1. d) Kırma eleği makinasında kullanılan elek sac malzemesi hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Kırma eleği makinasında bulunan askı kolları dayanaklı,uzun ömürlü ve titreşim alıcı plastik takozlar tarafından yataklanacaktır.
 3. f) Kırma eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.
 4. g) Kırma eleği makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 5. h) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) Kırma eleği makinasındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

 1. i) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 2. j) Kırma eleği makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 3. k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 4. l) Kırma eleği makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 5. m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

H OPSİYON 2) 1 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 helis toplu kırma makinası alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

 1. a) 2 helis toplu kırma makinası 200 (± 10) ton/gün linteri alınmış çiğit kırma kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) 2 helis toplu kırma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) 2 helis toplu kırma makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) 2 helis toplu kırma makinası kullanılan helis top malzemesi ve sertlik dereceleri hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) 2 helis toplu kırma makinasına linteri alınmış çiğit girmeden önce yangın ve makinaya zara verme riskine karşı tamburlu kuvvetli metal tutucu mıknatıs olacaktır.Bu tamburlu mıknatısın bağlantı konumu ve çalışması hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) 2 helis toplu kırma makinası giren linteri alınmış çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm tambur boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin kırma toplarına yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.
 3. f) 2 helis toplu kırma makinasındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 4. g) 2 helis toplu kırma makinası kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 5. h) 2 helis toplu kırma makinası ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.

ı) 2 helis toplu kırma makinası kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

 1. i) 2 helis toplu kırma makinası ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 2. j) 2 helis toplu kırma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 3. k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 4. l) 2 helis toplu kırma makinası ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 5. m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

1 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli kırma eleği makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

 1. a) Kırma eleği makinası 200 (± 10) ton/gün kırılmış çiğidi işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) Kırma eleği makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) Kırma eleği makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kırma eleği makinası kat sayısı belirtilecektir.

 1. d) Kırma eleği makinasında kullanılan elek sac malzemesi hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Kırma eleği makinasında bulunan askı kolları dayanaklı,uzun ömürlü ve titreşim alıcı plastik takozlar tarafından yataklanacaktır.
 3. f) Kırma eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 4. g) Kırma eleği makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 5. h) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) Kırma eleği makinasındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

 1. i) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 2. j) Kırma eleği makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 3. k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 4. l) Kırma eleği makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 5. m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

I OPSİYON 1) 2adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli büyük çift tamburlu kabuk çalkarı alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

 1. a) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası 200 (± 10) ton/gün kabuk işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası tamburlarında kullanılan elek saçları,tambur mili malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

e)Kırma eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.

 1. f) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.
 2. g) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasındaki kayış,kasnak ve dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 3. h) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

ı) Çift tamburlu kabuk çalkarı uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

 1. i) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 2. j) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 3. k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

I OPSİYON 2)  2 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli kabuk ayırmak için 8 toplu çırpma toplu-elekli ve kontrol elekli makina alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

 1. a) Kabuk ayırma makinası 200 (± 10) ton/gün kabuk işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 2. b) Kabuk ayırma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 3. c) Kabuk ayırma makinası makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kabuk ayırma makinası tamburları 8 toplu olacaktır ve tamburlardaki çırpıcılar kabuklardaki bademi kaçırmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.Tambur elek sacları en az 3mm olacaktır.Kullanılacak olan elek sac kalınlıkları ve elek delik çapları hakkında bilgi verilecektir.

 1. d) Kabuk ayırma makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Kabuk ayırma makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 3. f) Kabuk ayırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.
 4. g) Kabuk ayırma makinasındaki kayış,kasnak ve dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 5. h) Kabuk ayırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

ı) Kabuk ayırma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

 1. i) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 2. j) Kabuk ayırma makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 3. k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

İ) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,aspirasyon hatlarının,radyal tipi fanların,siklonların,salyangozların,davlumbazların vb. parçaların alımı borulama işi ve montajlarının yapılması

a)Sistemde kullanılacak olan tüm helezonların yaprakların en uç kısımlarındaki et kalınlığı minumum 3,5 mm olacaktır.Taşıyıcı helezonlar bu ölçüye göre imal edilecektir.

 1. b) Radyal tip fanların ve siklonların kapasiteleri ve sayıları sistemin komple sıkıntısız çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır.Sistemde kullanılacak radyal tip fan ve siklonların boyutları,sayıları ve nerede kullanılacakları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

c)Fan pervanesi ve fan salyangozları hardox malzemeden imal edilecektir.Kullanılan hardox malzeme cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

 1. c) Radyal tip fanlar ve siklonların tüm sistem arasındaki aspirasyon hatları,tüm borulama (malzeme dahil) ve montaj işlemleri firma tarafından yapılacaktır.

ç) Fan milleri,oynak bilyalı radyal rulman ve buna uygun manşon kullanılarak yataklanacaktır.

 1. d) Fanlarda balansı alınmış,dayanaklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş miller kullanılacaktır. Kullanılan mil malzemesi hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Siklonların gövdeleri dayanaklı ve uzun ömürlü malzemelerden imal edilecektir. Siklonların gövdelerinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 3. f) Fanlarda bulunan tüm kasnaklar (fanlara ait kanatlı mil kasnakları ve bunları tahrik eden elektrik motorları kasnakları) burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.
 4. g) Fanlarda kullanacakları kasnakların (elektrik motoru kasnaklarıda dahil olmak üzere) çap ölçülerini ve kanal sayılarını belirteceklerdir.
 5. h) Fanlarda kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

ı) Fanlarda kullanılan kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

 1. i) Fanlar ve siklonlar uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 2. j) Fanlar ve siklonların tüm montaj ve işletmeye alma işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 3. k) Linter makinalarının arka emiş hatlarındaki davlumbazlar,hava fenerleri, pantalonlar, dirsekler,redüksiyonlar,kelepçeler,gursaklar,flanşlar vb. imalatı yapılarak yerine montajı yapılacaktır.

l)Yeni yapılacak linter pamuğu emiş hattındaki siklonlarının altına linter pamuğunun temiz olması için klepe ve bunun devamındaki emiş hattına çift salyangoz yapılacaktır.

m)Tüm sistemdeki tüm borulama hattının çapları bağlantılı olduğu radyal fanın giriş ve çıkış çap ölçüsünde olacak,kesinlikle borulama yapılırken radyal fanın emişini düşerecek şekilde emme veya basma hattında boru çaplarında daraltma yapılmadan ölçülere uygun şekilde imalatı ve montajı yapılacaktır.

 1. n) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

MAKİNA VE SİSTEMLERDE ARANAN ÖZELLİKLER PRESE ÜNİTESİ İÇİN:

 1. A) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü içmal silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 2. a) Zeminüstü içmal silosu 80 (± 10) tonluk kapasitede olacaktır.
 3. b) Zeminüstü içmal silosunda biriken içmalı helezona besleyen, frekans kontrollü yedirici paletli sistem olacaktır.
 4. c) Zeminüstü içmal silosu, içmalın kolayca yedirici paletlere akmasını sağlayacak eğimde dizayn edilecektir.

ç) Zeminüstü içmal silosunda dayanaklı ve uzun ömürlü kalın sac malzemeler kullanılacaktır. Kullanılacak sac malzemelerin cins ve et kalınlıkları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

 1. d) Zeminüstü içmal silosunda kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir
 2. e) Zeminüstü içmal silosuna ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda zeminüstü içmal silosuna ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.
 3. f) Zeminüstü içmal silosunun dış cephesi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 4. g) Zeminüstü içmal silosu üzerine çıkabilmek için yandan merdivenli olacaktır.
 5. h) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

ı) Zeminüstü içmal silosunun ölçüleri,boyutları ve teknik resmi tarafımıza verilecektir.

 1. B) 1 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli pullama valsi alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 2. a) Pullama valsi 200 (± 10) ton/gün kırılmış yağlı tohum işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 3. b) Pullama valsi çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 4. c) Pullama valsine giren kırılmış yağlı tohumun çıkan pul kalınlığı 0,30-0,35 mm olacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

ç) Pullama valsinde kullanılan silindirlerin çap ve uzunluk ölçüleri belirtilecektir.

 1. d) Pullama valsi silindirleri aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü çelik döküm malzemeden olacaktır. Silindirlerin sertleştirilmiş dış yüzey ile iç bölüm malzeme yapısı ayrıntılı olarak anlatılacaktır.Silindirlerin ortalama sertlik ve sertlik limit değerleri belirtilecektir.
 2. e) Pullama valsindeki yağlama noktaları merkezi bir noktadan basitçe yağlanacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
 3. f) Pullama valsinin silindirlerinin altında, çalışma anında silindirlerin temiz kalmasını sağlayan kazıcı sistem olacaktır.Bu sistem ve sistemde kullanılacak kazıcı malzemesi hakkında bilgi verilecekktir.
 4. g) Pullama valsinin silindirlerinin arasından yabancı büyük parçaların geçmesi durumunda silindirlerin zarar görmesini engelleyecek silindirleri açan güvenlik sistemi olacaktır.Bu sistem hakkında kısaca bilgi verileceketir.
 5. h) Pullama valsinin yetersiz beslenmesi durumunda silindirler arasındaki zararlı temasları engellemek için silindirlerin açılmasını sağlayacak güvenlik sistemi olacaktır.Bu sistem hakkında kısaca bilgi verileceketir.

ı) Pullama valsi silindirlerine giren ürünün beslemesini sağlayan yedirici sistem; silindir boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda ürünün yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.

 1. i) Pullama valsinin silindirlerinin yanaştırılması hidrolik sistem vasıtasıyla sağlanacaktır. Kullanılacak hidrolik pompa markası belirtilecektir.
 2. j) Pullama valsinde bulunan tüm kasnaklar (silindirlere bağlı kasnaklar ve bunları tahrik eden elektrik motorları kasnakları) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 3. k) Pullama valsinde her bir motor için kayış gerdirme sistemi olacaktır.
 4. l) Pullama valsinde silindir hareketi için,besleme ünitesi için ve hidrolik sistem için kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 5. m) Pullama valsinin gövde konstrüksiyonu yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 6. n) Pullama valsine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda pullama valsine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre ve hidrolik sistem ayarları olacaktır.
 7. o) Pullama valsinde kayış ve kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ö) Pullama valsine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

 1. p) Pullama valsi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 2. r) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 3. s) Pullama valsine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

ş) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

 

 

 1. C) 2 adet 50 (± 10) ton/gün kapasiteli pişirme tavası alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 2. a) Pişirme tavası 40 (± 10) ton/gün pullanmış yağlı tohum işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 3. b) Pişirme tavası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 4. c) Pişirme tavasına giren % 11-12 rutubetli iç malı %3-4 rutubetli hale getirecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.Pişirme tavasına giren iç mal bir yedirici helezon vasıtasıyla devir ayarlı frekans kontrollü olarak beslenecektir.

ç) Pişirme tavasında üstten redüktörlü sessiz ve titreşimsiz çalışan redüktör kullanılacaktır. Kullanılan redüktörün markası,modeli,tipi belirtilecektir.

 1. d) Pişirme tavası ana milini üstten çalıştıran redüktör, kayış kasnaklı elektrik motorundan tahrik alacaktır.Tüm kasnaklarda (ana gövdeye bağlı kasnak ve bunu tahrik eden elektrik motoru kasnağı) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.Pişirme tavasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 2. e) Pişirme tavasının tava çapı,tava kat sayısı,işletme buhar basıncı ve test buhar basıncı belirtilecektir.
 3. f) Pişirme tavasının gövde sac kalınlığı en az 10 mm yapı çeliğinden olacaktır. Kullanılacak olan yapı çeliği malzemesi ve kalınlığı belirtilecektir.
 4. g) Pişirme tavasının buhar hazneleri alt sac,üst sac ve çevre sacı en az 14 mm basınçlı kap çeliğinden olacaktır. Kullanılacak olan basınçlı kap çeliğinin malzemesi ve kalınlığı belirtilecektir.
 5. h) Pişirme tavası buhar haznesi pimleri basınçlı kap çeliği dikişsiz borudan olacaktır. Kullanılacak olan basınçlı kap çeliği dikişsiz borunun malzemesi belirtilecektir.

ı) Pişirme tavası buhar haznesi buhar giriş ve kondens çıkış nozulları basınçlı kap çeliği dikişsiz borudan olacaktır.Kullanılacak olan basınçlı kap çeliği dikişsiz borunun malzemesi belirtilecektir.

 1. i) Pişirme tavası ana milinin üs yataklaması ve alt yataklaması hakkında bilgi verilecektir.
 2. j) Pişirme tavasının nem alma bacası ve tava gövdesine bağlandığı kanalları AISI304 paslanmaz çelikten olacaktır.
 3. k) Pişirme tavasının nem alma fanı radyal tip,elektrik motoruna direkt akuple olacaktır.Nem alma fanının gövde,göbek ve rotor malzemeleri AISI304 paslanmaz çelikten olacaktır. Elektrik motoru şasesi yapı çeliğinden olacaktır. Nem alma fanının ve elektrik motorunun marka,model,tip ve güçleri belirtilecektir.
 4. l) Pişirme tavası içerisindeki karıştırıcı kanat sistemi tava tabanında çekirdek bırakmayacak ve tava tabanını deforme etmeyecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kanat uçları çekirdeklerin tava çevresinde birikmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.Karıştırıcı kanatların konstrüksiyonu,yapıldığı malzeme,tava miline bağlantı şekli hakkında bilgi verileceketir.
 5. m) Pişirme tavası içerisindeki karıştırıcı kanatların bağlandığı ana mil malzemesi hakkında

bilgi verilecektir.

n)Pişirme tavasında katlar arasındaki mal akışını sağlayan klapeli akış yönlendirme sistemi ayarlanabilir mekanik seviye kontrollü (ağırlıklı) olacaktır.

 1. o) Pişirme tavası basıçlı ekipmanlar yönetmeliğine (2014/68/EU) uygun olarak akredite kurum onaylı CE işareti ile işaretlenmiş olacaktır.

ö) Pişirme tavasının izolasyon işleri firma tarafından yapılacaktır. Kullanılacak izolasyon malzemelerinin cinsi ve et kalınlıkları ile kaplama saclarının cinsi ve et kalınlıkları tekliflerinde belirtilecektir.

 1. p) Pişirme tavasındaki kayış ve kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 2. r) Pişirme tavasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 3. s) Pişirme tavası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

ş) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

 1. t) Pişirme tavasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 2. u) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.
 3. D) 2 adet 50 (± 10) ton/gün kapasiteli nebati yağ presi alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 4. a) Nebati yağ presi 40 (± 10) ton/gün yağlı tohum işleme kapasitesine sahip olacaktır.
 5. b) Nebati yağ presi çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.
 6. c) Nebati yağ presinden çıkan küspede kalacak yağ miktarı belirtilecektir.

ç) Nebati yağ presinde sessiz ve titreşimsiz çalışan redüktör kullanılacaktır. Kullanılan redüktörün markası,modeli,tipi belirtilecektir.Redüktörün hidrolik yağ soğutma sistemi hakkında bilgi verilecektir.Redüktörün gövdeyle bağlantısı ve çalışması hakkında kısaca bilgi verilecektir.

 1. d) Nebati yağ presinde bulunan tüm kasnaklarda (ana gövdeye bağlı kasnak ve bunu tahrik eden elektrik motoru kasnağı) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.
 2. e) Nebati yağ presinde kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 3. f) Nebati yağ presinin gövde konstrüksiyon yapısı ve imalat aşamaları hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 4. g) Nebati yağ presini besleme helezonu devir ayarı frekans kontrollü olacaktır.
 5. h) Nebati yağ presi helezon mili su soğutmalı olacaktır.

ı) Nebati yağ presi mili soğutma işlemi için su tesisatı bağlantıları firma tarafından yapılacaktır. Su tesisatında kullanılacak malzeme ve ekipmanlar tekliflerinde belirtilecektir.

 1. i) Nebati yağ presindeki küspe kalınlık ayar sistemi ile ilgili bilgi verilecektir.
 2. j) Nebati yağ presi helezonlarında özel çelik malzemeden imal edilmiş en az 58-60 HRC sertliğinde malzemeler kullanılacaktır.Kullanılan malzeme cinsi hakkında bilgi verilecektir.
 3. k) Nebati yağ presi kafes bıçaklarında özel çelik malzemeden imal edilmiş en az 50-55 HRC sertliğinde malzemeler kullanılacaktır.Kullanılan malzeme cinsi hakkında bilgi verilecektir.
 4. l) Nebati yağ presi sıyırgı bıçaklarında özel çelik malzemeden imal edilmiş en az 50-55 HRC sertliğinde malzemeler kullanılacaktır.Kullanılan malzeme cinsi hakkında bilgi verilecektir.

m)Nebati yağ presinde hidrolik kafes açma sistemi olacaktır.Bu sistem hakkında bilgi verileceketir.

 1. n) Nebati yağ presine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda nebati yağ presine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.
 2. o) Nebati yağ presindeki kayış ve kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ö) Nebati yağ presine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

 1. p) Nebati yağ presi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 2. r) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 3. s) Nebati yağ presine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

ş) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

 

 1. E) 1 adet 40 (± 10) ton/gün kapasiteli tortulu yağ temizleme eleği tankı alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması
 2. a) Tortulu yağ temizleme eleği tankı 40 (± 10) ton/gün tortulu hamyağ temizleme kapasitesine sahip olacaktır.
 3. b) Tortulu yağ temizleme eleği nebati yağ preslerinden gelen hamyağ içerisindeki tortulu yağı, minumum %80-90 tortu oranında düşürecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
 4. c) Tortulu yağ temizleme eleği tankı çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

ç) Tortulu yağ temizleme eleği tankının gövde kontrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

 1. d) Tortulu yağ temizleme eleği paslanmaz çelikten tıkanma yapmayan tip elekten olacaktır ve kullanılan malzeme cinsi belirtilecektir.
 2. e) Tortulu yağ temizleme eleği tankında kullanılan palet sıyırıcı ,zincir dişli ve tortu helezonu malzeme cinsleri belirtilecektir.
 3. f) Nebati yağ preslerinden çıktıktan sonra çukurda biriktirilen tortulu ham yağlar, temizlenmek üzere tortulu yağ temizleme eleği tankına aktarımı sağlanacak şekilde bağlantıları ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajları yapılacaktır.
 4. g) Tortulu yağ temizleme eleği tankından ayrılan tortular,tortu helezonu vasıtasıyla fabrika içerisindeki içmal helezonuna verilecektir.
 5. h) Tortulu yağ temizleme eleği tankında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

ı) Tortulu yağ temizleme eleği tankına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda tortulu yağ eleğine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

 1. i) Tortulu yağ temizleme eleğindeki zincir dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 2. j) Tortulu yağ temizleme eleğine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 3. k) Tortulu yağ temizleme eleği uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır.Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 4. l) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 5. m) Tortulu yağ temizleme eleğine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 6. n) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.
 7. F) 1 adet 150 (± 10) ton/gün kapasiteli yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 8. a) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası 150 (± 10) ton/gün küspe kırma ve küspe soğutma kapasitesine sahip olacaktır.
 9. b) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası nebati yağ preslerinden gelen sıcak küspeyi minumum 55-60 ºC’ye düşürecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
 10. c) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

ç) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasının gövde kontrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

 1. d) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına giren ve çıkan küspenin sıcaklık,nemlilik vb. değerleri ile saatlik çalışma kapasitesi belirtilecektir.
 2. e) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 3. f) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda tortulu yağ eleğine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.
 4. g) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasındaki kayış kasnak, zincir dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.
 5. h) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

ı) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır.Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

 1. i) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 2. j) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 3. k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.
 4. G) 2 adet 40 (± 10) ton/gün kapasiteli metalik dikey tip hamyağ filtresi alımı,ara yağ tankları,yağ pompaları ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması
 5. a) 2 adet metalik dikey tip hamyağ filtresi tandem çalışacak şekilde 40 (± 10) ton/gün tortulu hamyağ süzme kapasitesine sahip olacaktır.
 6. b) Metalik dikey tip hamyağ filtreleri süzülecek olan hamyağda tortu kalmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
 7. c) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresi çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

ç) Metalik dikey tip hamyağ filtrelerinin gövde kontrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Metalik dikey tip hamyağ filtresinin markası,modeli ve menşei belirtilecektir.

 1. d) Metalik dikey tip hamyağ filtresinde kullanılan plakalar tıkanma yapmayan tip elekten olacaktır.Kullanılacak plaka malzeme cinsi,plaka sayısı belirtilecektir.
 2. e) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresindeki plakaların temizlenme sistemi otomatik olacak ve bu plakaların temizleme sistemi hakkında bilgi verileceketir.
 3. f) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresi ile beraber kullanılacak ara yağ tankları ve yağ pompalarının sayıları,kapasiteleri ve çalışma sistemi belirtilecektir.
 4. g) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresinde kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.
 5. h) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresindeki pompa kaplini gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

 1. i) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.
 2. j) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır.Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.
 3. k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 4. l) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.
 5. m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.
 6. H) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,buhar boru hatlarının,su boru hatlarının,yağ boru hatlarının,şamandıralı kondenstopların,buhar vanalarının,armatürlerin, enstüramanların,fittinglerin vb. parçaların alımı ve montajlarının yapılması

a)Sistemde kullanılacak olan tüm helezonların yaprakların en uç kısımlarındaki et kalınlığı minumum 3,5 mm olacaktır.Taşıyıcı helezonlar bu ölçüye göre imal edilecektir. Pişirme tavalarının üstünde çalışacak olan helezonlar sıcaklık,rutubetden dolayı korozyon ve çürümeye karşı daha dayanaklı malzemelerden yapılacaktır.

 1. b) Firmalar pişirme tavaları ve buhar hattında kullanacakları buhar vanaları tip ve markaları,şamandıralı kondenstop tip ve markaları,diğer kullanacakları armatür ve enstüramanların tip ve markalarını belirteceklerdir.

c)Firmalar fabrikada bulunan pişirme tavalarının kondens çıkışlarında oluşacak kondensi,her bir pişirme tavası kondens çıkışı için ayrı buhar borusu hattı montajı yaparak kondens suyunun kondens  tankına ve kondens pompasına girerek kazan dairesine gönderilmesini sağlayacak şekilde bağlantılarını yapacaktır. Kullanılacak olan kondens tankının boyutları ve kondens transfer pompasının tipi,modeli,kapasitesi,menşei tekliflerinde belirtilecektir.

ç)Firmalar buhar kazanından pişirme tavalarına buhar hatlarını izolasyonlu bir şekilde anahtar teslim yapacaktır.

 1. d) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

GENEL HUSUSLAR

 1. a) Tesis prese ünitesi ve linter ünitesi olmak üzere 2 ayrı binada olacaktır.

b)Mevcut fabrikadaki makina ve ekipmanların demontajı yapılarak;yeni yapılacak fabrika binasına taşınıp,yeni alımı yapılacak makina ekipman ve sistemlere uyumlu olarak montajları yapılacaktır.

 1. c) Firmalar yukarıda belirtilen makine ve ekipmanlara göre linter ve prese ünitesi yerleşim projesini, helezon hatlarıyla birlikte ölçülendirip, ölçeklendirilmiş olarak tekliflerinde vereceklerdir.

ç)Firmalar linter ve prese ünitesinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile helezon hatları için istenen zemin inşaat projelerini tekliflerinde belirteceklerdir.

 1. d) Firmalar linter ve prese ünitesi için istenen çatı yüksekliklerini tekliflerinde belirteceklerdir.
 2. e) Firmalar projelerinde kullanacakları yatay helezon ve dik helezonların ölçülerini (helezon çapları ve helezon boyları),helezonlarda kullanacakları elektrik motorlarının marka ve güçlerini, helezonlarda kullanacakları redüktörlerin marka ve çevrim oranlarını, helezonlarda kullanacakları kasnakların (elektrik motoru kasnaklarıda dahil olmak üzere) çap ölçülerini,kanal sayılarını ve tiplerini ayrı bir liste halinde tekliflerinde vereceklerdir.
 3. f) Firmalar dik helezonlarda metal tutucu kuvvetli mıknatıslar kullanacaklardır.
 4. g) Firmalar helezonlarda çelik dökümden yapılmış gresörlüklü askı kolları kullanacaklardır.
 5. h) Firmalar tüm yatay helezonların üst kapaklarını hiçbir açıklık kalmayacak şekilde Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun hareketli helezonlardan koruma kapaklı olarak yapacaklardır.

Kapaklar personelin üstüne basması durumunda herhangi bir emniyetsiz durum yaratmayacak ve  içine göçme yapmayacak kalın saclardan yapılacaktır.Kullanılacak sac malzemesi cins ve et kalınlıkları tekliflerde belirtilecektir.

ı) Makinalarda kullanılacak rulmanlar SKF,FAG,TIMKEN marka olacaktır.

 1. i) Makinalarda kullanılacak elektrik motorları; yüksek verimli IE2, koruma sınıfı IP 55, işletme türü S1 (sürekli çalışma), yalıtım sınıfı F (155 C), ısı artışı sınırı B (80K) olacaktır. (Yukarıda belirtilen özelliklerin altında özellikleri sahip elektrik motorları kesinlikle kabul edilmez.)
 2. j) Firmalar tesislerine ait kalite belgelerini (ISO vb) ve makinelere ait belgeleri (CE,TSE vb belgeler) tekliflerinde belirteceklerdir.
 3. k) Siklonlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı ”Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince toz emisyonu ölçümüne uygun olarak imal edilecektir. (Siklonların baca boyları,bacalardaki ölçüm delikleri ve ölçüm için yapılacak platformlar buna uygun olacaktır.)

l)Tesisin çalıştırılmasında Antbirlik personeline eğitim verilecektir.

m)Firmalar makine boyutlarını ve makinalar ile ilgili teknik bilgileri tekliflerinde ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak vereceklerdir.

n)Kullanım sırasında sistemde oluşacak olumsuzlukları (imalat,proje ve hatalar) gidermek için imalatçı firma tarafından ücretsiz olarak  modifikasyon,tadilat veya ilaveler yapılacaktır.

o)Tesisin teslim,montaj ve garanti süreleri firmalar tarafından belirtilecektir.

ö)Kurulacak makina ve ekipmanlar ile sistemler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun son şeklinde belirtilen standartlarına uygun olacaktır.

p)Teklif veren firmalar bu teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmalar dışında, başka sistem,makine ve ekipmanlarıda ekleyerek teklif edebilirler.

r)Firmalar şartnamenin ilk sayfasında belirtilen linter ve pres ünitesine alınacak makinalar ve yapılacak işlerle ilgili her madde için birim fiyat verecekledir.

s)Linter ve prese ünitesindeki tüm elektrik işleri(elektrik malzemeleri dahil )firmalar tarafından anahtar teslim yapılarak;tüm makinalar,ekipmanlar ve sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

ş)Firmalar kurulacak olan makinanın yedek parçalarını en az 10 yıl süre bulundurmak zorundadır.

t)Tesis en geç 15 Ağustos 2020 tarihinde montajı bitirilmiş ve çalışır vaziyette olacaktır.

 

TEKNİK ŞARTNAME

TESİSİN TARİFİ , YERİ VE YAPILACAK İŞLER:

1) Antbirlik Pamuk Yağ Kombinası Linter Ünitesine

A) 1 adet 40 (± 10) tonluk zeminaltı çiğit bunker silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

B) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü yedirici hız ayarlı çiğit silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

C) Herbiri 150 (± 10) ton/gün kapasiteli olmak üzere toplam 2 adet büyük deşe çalkarı makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

Ç) Herbiri 100 (± 10) ton/gün kapasiteli olmak üzere toplam 2 adet 4 katlı hava eleği makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

D)7 adet 2. kesim linter makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

E)2 adet testere bileme makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması;Linter makinalarındaki testerelerin bilenmek üzere linter testere bileme makinasına götürmek için vinç yürüme hattında kullanılacak olan elektrikli vinç alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

F OPSİYON 1) Fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip 2 adet lintcleaner makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

F OPSİYON 2) Fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip 2 adet hi-cel lintcleaner makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

G)1 adet 5 balya/saat kapasiteli zemin üstü çift kasa hidrolik balya pres alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

H OPSİYON 1) 120 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet kırma makinası alımı ve kırma eleği alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

H OPSİYON 2) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet 2 helis toplu kırma makinası alımı ve kırma eleği alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

I OPSİYON 1) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet büyük çift tamburlu kabuk çalkarı alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

I OPSİYON 2) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet kabuk ayırmak için 8 toplu çırpma toplu-elekli ve kontrol elekli makina alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

İ) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,aspirasyon hatlarının,radyal tipi fanların,siklonların,salyangozların,davlumbazların vb. parçaların alımı borulama işi ve montajlarının yapılması

2) Antbirlik Pamuk Yağ Kombinası Prese Ünitesine

A) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü yedirici hız ayarlı içmal silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

B) 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet pullama valsi alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

C) 50 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet pişirme tavası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

Ç) 50 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet nebati yağ presi alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

D) 40 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet tortulu yağ temizleme eleği tankı alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

E) 150 (± 10) ton/gün kapasiteli 1 adet yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

F) 40 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 adet metalik dikey tip hamyağ filtresi alımı,ara yağ tankları,yağ pompaları ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

G) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,buhar boru hatlarının,su boru hatlarının,yağ boru hatlarının,şamandıralı kondenstopların,buhar vanalarının,armatürlerin, enstüramanların,fittinglerin vb. parçaların alımı ve montajlarının yapılması

MAKİNA VE SİSTEMLERDE ARANAN ÖZELLİKLER LİNTER ÜNİTESİ İÇİN:

A) 1 adet 40 (± 10) tonluk zeminaltı çiğit bunker silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Zeminaltı çiğit bunkeri silosu 40 (± 10) tonluk kapasitede olacaktır.

b) Zeminaltı çiğit bunkeri silosu, çiğidin silodan alınıp mevcut sisteme helezonlarla iletimi sağlanacak şekilde montaj ve bağlantısı yapılarak anahtar teslim yapılacaktır.

c) Zeminaltı çiğit bunkeri silosunda kullanılacak redüktörlerin marka ve devir sayıları; elektrik motorlarının marka ve güçleri; yatay ve dik helezonların uzunluk ve çapları hakkında bilgi verilecektir.

ç) Zeminaltı çiğit bunkeri silosu, çiğidin kolayca yer altındaki helezona akmasını sağlayacak eğimde dizayn edilecektir.

d) Zeminaltı çiğit bunkeri silosunda dayanaklı ve uzun ömürlü kalın çelik çekme malzemeler kullanılacaktır. Kullanılacak malzemelerin cins ve et kalınlıkları hakkında bilgi verilecektir.

e) Zeminaltı çiğit bunkerinin betonarme tarafında kalan dış cephesi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

f) Zeminaltı çiğit bunkeri,personelin alt helezonda meydana gelebilecek herhangi bir sıkışma veya arızaya müdahele edebileceği şekilde projelendirelecektir.

g) Zeminaltı çiğit bunkeri silosunun ölçüleri,boyutları,teknik resmi ve betonarme projesi tarafımıza verilecektir.

h) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

B) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü çiğit silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Zeminüstü çiğit silosu 80 (± 10) tonluk kapasitede olacaktır.

b) Zeminüstü çiğit silosunda biriken çiğidi helezona besleyen, frekans kontrollü yedirici paletli sistem olacaktır.

c) Zeminüstü çiğit silosu, çiğidin kolayca yedirici paletlere akmasını sağlayacak eğimde dizayn edilecektir.

ç) Zeminüstü çiğit silosunda dayanaklı ve uzun ömürlü kalın sac malzemeler kullanılacaktır. Kullanılacak sac malzemelerin cins ve et kalınlıkları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

d) Zeminüstü çiğit silosunda kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir

e) Zeminüstü çiğit silosuna ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda zeminüstü çiğit silosuna ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.

f) Zeminüstü çiğit silosunun dış cephesi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

g) Zeminüstü çiğit silosu üzerine çıkabilmek için yandan merdivenli olacaktır.

h) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

ı) Zeminüstü çiğit silosunun ölçüleri,boyutları ve teknik resmi tarafımıza verilecektir.

C) 2adet 150 (± 10) ton/gün kapasiteli büyük deşe çalkarı makinası alımı, bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Deşe çalkarı makinaları 150 (± 10) ton/gün kapasiteli çiğit temizleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Deşe çalkarı makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Deşe çalkarı makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Deşe çalkarı makinalarının tamburlarında kullanılan elek saçları malzemesi ve delik çapları ile tambur mili malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

d) Deşe çalkarı makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

e) Her bir deşe çalkarı makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda deşe çalkarı makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

f) Deşe çalkarı makinalarındaki dişli zinciri ve zincir dişlisi gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

g) Deşe çalkarı makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

h) Deşe çalkarı uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

ı) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

i) Deşe çalkarı makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

j) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

Ç) 2adet 100 (± 10) ton/gün kapasiteli 4 katlı hava eleği makinası alımı, bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) 4 katlı hava eleği makinaları 100 (± 10) ton/gün kapasiteli çiğit işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) 4 katlı hava eleği makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) 4 katlı hava eleği makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) 4 katlı hava eleği makinalarında bulunan askı kolları dayanaklı,uzun ömürlü ve titreşim alıcı plastik takozlar tarafından yataklanacaktır.

d) 4 katlı hava eleği makinalarında kullanılan elek sac malzemesi,delik çapları hakkında bilgi verilecektir.

e) 4 katlı hava eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

f) 4 katlı hava eleği makinasına giren çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm elek boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.

g) 4 katlı hava eleği makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

h) Her bir 4 katlı hava eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda 4 katlı hava eleği makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) 4 katlı hava eleği makinalarındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

i) 4 katlı hava eleği makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

j) 4 katlı hava eleği makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

l) 4 katlı hava eleği makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

D) 7 adet linter makinası alımı, bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Linter makinaları 20 (± 10) ton/gün çiğit işleme kapasitesine sahip 2. kesim makinalar olacaktır.

b) Linter makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Linter makinalarında kullanılan testere sayısı,testere kalınlığı,testere çapı ve testere markası hakkında bilgi verilecektir.

ç)Linter makinalarına çiğit girmeden önce yangın ve makinaya zarar verme riskine karşı tamburlu kuvvetli metal tutucu mıknatıslar olacaktır.Bu tamburlu mıknatısın bağlantı konumu ve çalışması hakkında bilgi verilecektir.

d) Linter makinaları ön haznesi tam açılabilir hidrolik sistemli olacaktır.

e) Linter makinalarında bulunan tüm kasnaklarda (testere kasnağı,fırça tambur kasnağı,çekirdek yedirici palet kasnağı ve bunları tahrik eden elektrik motorları kasnakları) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

f) Linter makinalarında her bir motor için kayış gerdirme sistemi olacaktır.

g) Linter makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

h) Linter makinaları gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ı) Linter makinasına giren çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm testere boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.

i) Her bir linter makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda linter makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.

j) Linter makinalarındaki kayışlar,kasnaklar ve testereler gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

k) Linter makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

l) Linter makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

m) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

n) Linter makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

o) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

E) 2 adet testere bileme makinası ve 1 adet bileme üst ray sistemi alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Testere bileme makinalarının çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

b) Testere bileme makinalarında kullanılan bileme çakısı sayısı ve bileme çakısı markası hakkında bilgi verilecektir.

c) Testere bileme makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

ç) Testere bileme makinaları gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

d)Linter makinalarındaki testerelerin bilenmek üzere linter testere bileme makinasına götürmek için taşıma hattında kullanılacak olan elektrikli vinç,linter testeresini rahatlıkla emniyetli bir şekilde yukarı-aşağı indirecek ve ileri-geri hareket ettirecek taşıma gücü ve kapasitesinde Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun olacak şekilde olacaktır. Firmalar kullanılacak olan elektrikli vinçin markasını,modelini,kaldırma kapasitesi,kaldırma yüksekliğini,kaldırma hızını,kaldırma hız ayarını,yürüyüş motor hızını,kilosunu; elektrik motor gücü ve yürüyüş elektrik motor gücünü, kullanılan çelik halatın boyu ve kalınlığını ve garanti süresisni belirtilecektir.Elektrikli vinçin yürüme hattında 160’lık NPI profil kullanılacaktır.

e) Her bir testere bileme makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır.

f) Testere bileme makinalarındaki kayışlar ve dişliler gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

g) Testere bileme makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

h) Testere bileme makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

ı) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

i) Testere bileme makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

j) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

F OPSİYON 1) 2 adet Lintcleaner makinası alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Lintcleaner makinaları fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Lintcleaner makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir. Kaç döner tambur kullanıldığı,tambur yapısı ve malzemesi,kaç kademeli temizlik yaptığı,döner tamburlardaki tıkanan eleklerin temizliğinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilecektir.

c) Lintcleaner makinalarındaki miller, oynak bilyalı radyal rulman ve buna uygun manşon kullanılarak yataklanacaktır.

ç) Lintclenaer makinalarında balansı alınmış,dayanaklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş miller kullanılacaktır. Kullanılan mil malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

d) Lintclenaer makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

e) Lintcleaner makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

f) Lintclenaer makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

g) Her bir lintcleaner makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda lintcleaner makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

h) Lintcleaner makinalarındaki kayışlar,kasnaklar,zincir dişlisi gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ı) Lintcleaner makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

i) Lintcleaner makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp, endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

j) Lintcleaner makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

F OPSİYON 2) 2 adet Hi-cel lintcleaner makinası alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Hi-cel lintcleaner makinaları fabrikada işlenen çiğitten çıkan linter pamuklarını temizleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Hi-cel lintcleaner makinaları çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.Kaç döner tambur kullanıldığı,tambur yapısı ve malzemesi,kaç kademeli temizlik yaptığı,döner tamburlardaki tıkanan eleklerin temizliğinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilecektir.

c) Hi-cel lintcleaner makinalarındaki tambur millerin nasıl yataklandığı hakkında bilgi verilecektir.

ç) Hi-cel lintcleaner makinalarında balansı alınmış,dayanaklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş miller kullanılacaktır. Kullanılan mil malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

d) Hi-cel lintcleaner makinalarında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

e) Hi-cel lintcleaner makinalarında tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

f) Hi-cel lintcleaner makinalarının gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

g) Her bir hi-cel lintcleaner makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda lintcleaner makinalarına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

h) Hi-cel lintcleaner makinalarındaki kayışlar,kasnaklar,zincir dişlisi gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ı) Hi-cel lintcleaner makinalarına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

i) Hi-cel lintcleaner makinaları uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp, endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

j) Hi-cel lintcleaner makinalarına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

G) 1 adet 5 balya/saat kapasiteli zemin üstü çift kasa balya pres alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) Alınacak olan linter pamuğu balya presleme makinası 5 balya/saat kapasiteli zemin üstü (çukursuz tip) otomatik çift kasalı olacaktır.

b)Zemin üstü otomatik çift kasa linter pamuğu balyalama prese makinasının kasa ebatları 60x90cm olacak bu kasadan çıkacak pamuk balya presenin ebatları Türk Standartları Enstitüsünün (TSE )belirtmiş olduğu gibi; En: 60cm Boy: 90cm Yükseklik:105cm olacaktır.

c)Giriş, çıkış sinyallerinin ve arızaların takip edileceği PLC’ye bağlı monitör olacaktır. PLC’nin marka ve modeli belirtilecektir.

ç)Firmaların teklif edecekleri balya prese makinasında acil duruş ve emniyet sistemleri bulunacaktır. Bu emniyet sistemleri konusunda bilgi verilecektir.

d)Firmalar tekliflerinde makine ve kasanın ebatlarını, makine ve kasada kullanılacak malzemelerin cins ve özelliklerini, malzeme kalınlıklarını ve tüm aksamın özelliklerini belirtecektirler.

e)Firmalar tekliflerinde elektrik-elektronik sistem şemasını verecek, kullanılacak elektrik malzemelerinin markasını, modelini ve miktarını listeler halinde belirteceklerdir.

f)Firmalar tekliflerinde hidrolik prese makinasının şemasını verecek; kullanılacak hidrolik pompaların ve motorların gücü, markaları ve modelleri, pompa debileri; valflerin listesi, markası ve modellerini belirtecektir.

g)Firmalar teklif ettikleri pamuk balya presleme makinasının ana silindir ve damper silindiri mil çaplarını maksimum çalışma basıncını, strok’unu ve menşeini belirteceklerdir.

h)Teklif edilecek silindirler minimum 100 ton basacaktır.

ı)Hidrolik güç ünitesi, yağ tankı, yağ pompası, komple tesisat ve elektrik panosu firma tarafından karşılanacak olup,elektrik panosu elektronik olacaktır.

i)Prese damper yükleme sistemi firmaca verilecektir.

j)Balya devirme ve kantar sistemi olan firmalar, bu sistemleri tekliflerinde belirteceklerdir.

k) Balya presleme makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

l) Balya presleme makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

m)Firmaların teklif ettikleri balya presleme makinası (komple) en az 2 yıl parça ve servis garantili olacaktır.

H OPSİYON 1) 2 adet 120 (± 10) ton/gün kapasiteli kırma makinası alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) Kırma makinası 120 (± 10) ton/gün linteri alınmış çiğit kırma kapasitesine sahip olacaktır.

b) Kırma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Kırma makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kırma makinasında kullanılan kırma bıçakları malzemesi,tipleri,adetleri ve sertlik dereceleri hakkında bilgi verilecektir.

d) Kırma makinasına giren linteri alınmış çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm tambur boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin kırma bıçaklarına yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.

e) Kırma makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.

f) Kırma makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

g) Kırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.

h) Kırma makinasındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ı) Kırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

i) Kırma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

j) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

k) Kırma makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

l) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

2 adet 120 (± 10) ton/gün kapasiteli kırma eleği makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) Kırma eleği makinası 120 (± 10) ton/gün kırılmış çiğidi işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Kırma eleği makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Kırma eleği makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kırma eleği makinası kat sayısı belirtilecektir.

d) Kırma eleği makinasında kullanılan elek sac malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

e) Kırma eleği makinasında bulunan askı kolları dayanaklı,uzun ömürlü ve titreşim alıcı plastik takozlar tarafından yataklanacaktır.

f) Kırma eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.

g) Kırma eleği makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

h) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) Kırma eleği makinasındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

i) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

j) Kırma eleği makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

l) Kırma eleği makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

H OPSİYON 2) 1 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli 2 helis toplu kırma makinası alımı yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) 2 helis toplu kırma makinası 200 (± 10) ton/gün linteri alınmış çiğit kırma kapasitesine sahip olacaktır.

b) 2 helis toplu kırma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) 2 helis toplu kırma makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) 2 helis toplu kırma makinası kullanılan helis top malzemesi ve sertlik dereceleri hakkında bilgi verilecektir.

d) 2 helis toplu kırma makinasına linteri alınmış çiğit girmeden önce yangın ve makinaya zara verme riskine karşı tamburlu kuvvetli metal tutucu mıknatıs olacaktır.Bu tamburlu mıknatısın bağlantı konumu ve çalışması hakkında bilgi verilecektir.

e) 2 helis toplu kırma makinası giren linteri alınmış çiğidin beslemesini sağlayan yedirici sistem; tüm tambur boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda çiğidin kırma toplarına yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.

f) 2 helis toplu kırma makinasındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

g) 2 helis toplu kırma makinası kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

h) 2 helis toplu kırma makinası ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.

ı) 2 helis toplu kırma makinası kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

i) 2 helis toplu kırma makinası ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

j) 2 helis toplu kırma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

l) 2 helis toplu kırma makinası ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

1 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli kırma eleği makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) Kırma eleği makinası 200 (± 10) ton/gün kırılmış çiğidi işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Kırma eleği makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Kırma eleği makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kırma eleği makinası kat sayısı belirtilecektir.

d) Kırma eleği makinasında kullanılan elek sac malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

e) Kırma eleği makinasında bulunan askı kolları dayanaklı,uzun ömürlü ve titreşim alıcı plastik takozlar tarafından yataklanacaktır.

f) Kırma eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

g) Kırma eleği makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

h) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda kırma makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) Kırma eleği makinasındaki kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

i) Kırma eleği makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

j) Kırma eleği makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

l) Kırma eleği makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

I OPSİYON 1) 2adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli büyük çift tamburlu kabuk çalkarı alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası 200 (± 10) ton/gün kabuk işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinası tamburlarında kullanılan elek saçları,tambur mili malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

d) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

e)Kırma eleği makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.

f) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

g) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasındaki kayış,kasnak ve dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

h) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

ı) Çift tamburlu kabuk çalkarı uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

i) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

j) Çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

I OPSİYON 2) 2 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli kabuk ayırmak için 8 toplu çırpma toplu-elekli ve kontrol elekli makina alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) Kabuk ayırma makinası 200 (± 10) ton/gün kabuk işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Kabuk ayırma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Kabuk ayırma makinası makinası gövde konstrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

ç) Kabuk ayırma makinası tamburları 8 toplu olacaktır ve tamburlardaki çırpıcılar kabuklardaki bademi kaçırmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.Tambur elek sacları en az 3mm olacaktır.Kullanılacak olan elek sac kalınlıkları ve elek delik çapları hakkında bilgi verilecektir.

d) Kabuk ayırma makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

e) Kabuk ayırma makinalarındaki tüm kasnaklar ve elektrik motorları kasnakları dahil ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

f) Kabuk ayırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda çift tamburlu kabuk çalkarı makinasına ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

g) Kabuk ayırma makinasındaki kayış,kasnak ve dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

h) Kabuk ayırma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

ı) Kabuk ayırma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

i) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

j) Kabuk ayırma makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

İ) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,aspirasyon hatlarının,radyal tipi fanların,siklonların,salyangozların,davlumbazların vb. parçaların alımı borulama işi ve montajlarının yapılması

a)Sistemde kullanılacak olan tüm helezonların yaprakların en uç kısımlarındaki et kalınlığı minumum 3,5 mm olacaktır.Taşıyıcı helezonlar bu ölçüye göre imal edilecektir.

b) Radyal tip fanların ve siklonların kapasiteleri ve sayıları sistemin komple sıkıntısız çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır.Sistemde kullanılacak radyal tip fan ve siklonların boyutları,sayıları ve nerede kullanılacakları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

c)Fan pervanesi ve fan salyangozları hardox malzemeden imal edilecektir.Kullanılan hardox malzeme cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

c) Radyal tip fanlar ve siklonların tüm sistem arasındaki aspirasyon hatları,tüm borulama (malzeme dahil) ve montaj işlemleri firma tarafından yapılacaktır.

ç) Fan milleri,oynak bilyalı radyal rulman ve buna uygun manşon kullanılarak yataklanacaktır.

d) Fanlarda balansı alınmış,dayanaklı ve uzun ömürlü malzemeden imal edilmiş miller kullanılacaktır. Kullanılan mil malzemesi hakkında bilgi verilecektir.

e) Siklonların gövdeleri dayanaklı ve uzun ömürlü malzemelerden imal edilecektir. Siklonların gövdelerinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

f) Fanlarda bulunan tüm kasnaklar (fanlara ait kanatlı mil kasnakları ve bunları tahrik eden elektrik motorları kasnakları) burçlu kasnak olacaktır. Dar kesitli V kayışlar kullanılacaktır.

g) Fanlarda kullanacakları kasnakların (elektrik motoru kasnaklarıda dahil olmak üzere) çap ölçülerini ve kanal sayılarını belirteceklerdir.

h) Fanlarda kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

ı) Fanlarda kullanılan kayış,kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

i) Fanlar ve siklonlar uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

j) Fanlar ve siklonların tüm montaj ve işletmeye alma işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

k) Linter makinalarının arka emiş hatlarındaki davlumbazlar,hava fenerleri, pantalonlar, dirsekler,redüksiyonlar,kelepçeler,gursaklar,flanşlar vb. imalatı yapılarak yerine montajı yapılacaktır.

l)Yeni yapılacak linter pamuğu emiş hattındaki siklonlarının altına linter pamuğunun temiz olması için klepe ve bunun devamındaki emiş hattına çift salyangoz yapılacaktır.

m)Tüm sistemdeki tüm borulama hattının çapları bağlantılı olduğu radyal fanın giriş ve çıkış çap ölçüsünde olacak,kesinlikle borulama yapılırken radyal fanın emişini düşerecek şekilde emme veya basma hattında boru çaplarında daraltma yapılmadan ölçülere uygun şekilde imalatı ve montajı yapılacaktır.

n) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

MAKİNA VE SİSTEMLERDE ARANAN ÖZELLİKLER PRESE ÜNİTESİ İÇİN:

A) 1 adet 80 (± 10) tonluk zeminüstü içmal silosu alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Zeminüstü içmal silosu 80 (± 10) tonluk kapasitede olacaktır.

b) Zeminüstü içmal silosunda biriken içmalı helezona besleyen, frekans kontrollü yedirici paletli sistem olacaktır.

c) Zeminüstü içmal silosu, içmalın kolayca yedirici paletlere akmasını sağlayacak eğimde dizayn edilecektir.

ç) Zeminüstü içmal silosunda dayanaklı ve uzun ömürlü kalın sac malzemeler kullanılacaktır. Kullanılacak sac malzemelerin cins ve et kalınlıkları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

d) Zeminüstü içmal silosunda kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir

e) Zeminüstü içmal silosuna ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda zeminüstü içmal silosuna ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre olacaktır.

f) Zeminüstü içmal silosunun dış cephesi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

g) Zeminüstü içmal silosu üzerine çıkabilmek için yandan merdivenli olacaktır.

h) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

ı) Zeminüstü içmal silosunun ölçüleri,boyutları ve teknik resmi tarafımıza verilecektir.

B) 1 adet 200 (± 10) ton/gün kapasiteli pullama valsi alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Pullama valsi 200 (± 10) ton/gün kırılmış yağlı tohum işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Pullama valsi çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Pullama valsine giren kırılmış yağlı tohumun çıkan pul kalınlığı 0,30-0,35 mm olacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

ç) Pullama valsinde kullanılan silindirlerin çap ve uzunluk ölçüleri belirtilecektir.

d) Pullama valsi silindirleri aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü çelik döküm malzemeden olacaktır. Silindirlerin sertleştirilmiş dış yüzey ile iç bölüm malzeme yapısı ayrıntılı olarak anlatılacaktır.Silindirlerin ortalama sertlik ve sertlik limit değerleri belirtilecektir.

e) Pullama valsindeki yağlama noktaları merkezi bir noktadan basitçe yağlanacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

f) Pullama valsinin silindirlerinin altında, çalışma anında silindirlerin temiz kalmasını sağlayan kazıcı sistem olacaktır.Bu sistem ve sistemde kullanılacak kazıcı malzemesi hakkında bilgi verilecekktir.

g) Pullama valsinin silindirlerinin arasından yabancı büyük parçaların geçmesi durumunda silindirlerin zarar görmesini engelleyecek silindirleri açan güvenlik sistemi olacaktır.Bu sistem hakkında kısaca bilgi verileceketir.

h) Pullama valsinin yetersiz beslenmesi durumunda silindirler arasındaki zararlı temasları engellemek için silindirlerin açılmasını sağlayacak güvenlik sistemi olacaktır.Bu sistem hakkında kısaca bilgi verileceketir.

ı) Pullama valsi silindirlerine giren ürünün beslemesini sağlayan yedirici sistem; silindir boyunca düzgün,dozajlı ve eşit miktarda ürünün yedirilmesini sağlayacak şekilde frekans kontrollü olarak dizayn edilmiş olacaktır.

i) Pullama valsinin silindirlerinin yanaştırılması hidrolik sistem vasıtasıyla sağlanacaktır. Kullanılacak hidrolik pompa markası belirtilecektir.

j) Pullama valsinde bulunan tüm kasnaklar (silindirlere bağlı kasnaklar ve bunları tahrik eden elektrik motorları kasnakları) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

k) Pullama valsinde her bir motor için kayış gerdirme sistemi olacaktır.

l) Pullama valsinde silindir hareketi için,besleme ünitesi için ve hidrolik sistem için kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

m) Pullama valsinin gövde konstrüksiyonu yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

n) Pullama valsine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda pullama valsine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri,yedirici hız ayarı için potansiyometre ve hidrolik sistem ayarları olacaktır.

o) Pullama valsinde kayış ve kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ö) Pullama valsine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

p) Pullama valsi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

r) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

s) Pullama valsine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

ş) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

C) 2 adet 50 (± 10) ton/gün kapasiteli pişirme tavası alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Pişirme tavası 40 (± 10) ton/gün pullanmış yağlı tohum işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Pişirme tavası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Pişirme tavasına giren % 11-12 rutubetli iç malı %3-4 rutubetli hale getirecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.Pişirme tavasına giren iç mal bir yedirici helezon vasıtasıyla devir ayarlı frekans kontrollü olarak beslenecektir.

ç) Pişirme tavasında üstten redüktörlü sessiz ve titreşimsiz çalışan redüktör kullanılacaktır. Kullanılan redüktörün markası,modeli,tipi belirtilecektir.

d) Pişirme tavası ana milini üstten çalıştıran redüktör, kayış kasnaklı elektrik motorundan tahrik alacaktır.Tüm kasnaklarda (ana gövdeye bağlı kasnak ve bunu tahrik eden elektrik motoru kasnağı) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.Pişirme tavasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

e) Pişirme tavasının tava çapı,tava kat sayısı,işletme buhar basıncı ve test buhar basıncı belirtilecektir.

f) Pişirme tavasının gövde sac kalınlığı en az 10 mm yapı çeliğinden olacaktır. Kullanılacak olan yapı çeliği malzemesi ve kalınlığı belirtilecektir.

g) Pişirme tavasının buhar hazneleri alt sac,üst sac ve çevre sacı en az 14 mm basınçlı kap çeliğinden olacaktır. Kullanılacak olan basınçlı kap çeliğinin malzemesi ve kalınlığı belirtilecektir.

h) Pişirme tavası buhar haznesi pimleri basınçlı kap çeliği dikişsiz borudan olacaktır. Kullanılacak olan basınçlı kap çeliği dikişsiz borunun malzemesi belirtilecektir.

ı) Pişirme tavası buhar haznesi buhar giriş ve kondens çıkış nozulları basınçlı kap çeliği dikişsiz borudan olacaktır.Kullanılacak olan basınçlı kap çeliği dikişsiz borunun malzemesi belirtilecektir.

i) Pişirme tavası ana milinin üs yataklaması ve alt yataklaması hakkında bilgi verilecektir.

j) Pişirme tavasının nem alma bacası ve tava gövdesine bağlandığı kanalları AISI304 paslanmaz çelikten olacaktır.

k) Pişirme tavasının nem alma fanı radyal tip,elektrik motoruna direkt akuple olacaktır.Nem alma fanının gövde,göbek ve rotor malzemeleri AISI304 paslanmaz çelikten olacaktır. Elektrik motoru şasesi yapı çeliğinden olacaktır. Nem alma fanının ve elektrik motorunun marka,model,tip ve güçleri belirtilecektir.

l) Pişirme tavası içerisindeki karıştırıcı kanat sistemi tava tabanında çekirdek bırakmayacak ve tava tabanını deforme etmeyecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Kanat uçları çekirdeklerin tava çevresinde birikmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.Karıştırıcı kanatların konstrüksiyonu,yapıldığı malzeme,tava miline bağlantı şekli hakkında bilgi verileceketir.

m) Pişirme tavası içerisindeki karıştırıcı kanatların bağlandığı ana mil malzemesi hakkında

bilgi verilecektir.

n)Pişirme tavasında katlar arasındaki mal akışını sağlayan klapeli akış yönlendirme sistemi ayarlanabilir mekanik seviye kontrollü (ağırlıklı) olacaktır.

o) Pişirme tavası basıçlı ekipmanlar yönetmeliğine (2014/68/EU) uygun olarak akredite kurum onaylı CE işareti ile işaretlenmiş olacaktır.

ö) Pişirme tavasının izolasyon işleri firma tarafından yapılacaktır. Kullanılacak izolasyon malzemelerinin cinsi ve et kalınlıkları ile kaplama saclarının cinsi ve et kalınlıkları tekliflerinde belirtilecektir.

p) Pişirme tavasındaki kayış ve kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

r) Pişirme tavasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

s) Pişirme tavası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

ş) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

t) Pişirme tavasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

u) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

D) 2 adet 50 (± 10) ton/gün kapasiteli nebati yağ presi alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Nebati yağ presi 40 (± 10) ton/gün yağlı tohum işleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Nebati yağ presi çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

c) Nebati yağ presinden çıkan küspede kalacak yağ miktarı belirtilecektir.

ç) Nebati yağ presinde sessiz ve titreşimsiz çalışan redüktör kullanılacaktır. Kullanılan redüktörün markası,modeli,tipi belirtilecektir.Redüktörün hidrolik yağ soğutma sistemi hakkında bilgi verilecektir.Redüktörün gövdeyle bağlantısı ve çalışması hakkında kısaca bilgi verilecektir.

d) Nebati yağ presinde bulunan tüm kasnaklarda (ana gövdeye bağlı kasnak ve bunu tahrik eden elektrik motoru kasnağı) ne tür kasnak kullanılacağı(burçlu V kasnak veya düz V kasnak) belirtilecektir.Bu makinalarda ne tür kayış kullanılacağı (dar kesitli V kayışlar veya düz V kayışlar) ve kayış numaraları ile sayıları belirtilecektir.

e) Nebati yağ presinde kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

f) Nebati yağ presinin gövde konstrüksiyon yapısı ve imalat aşamaları hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

g) Nebati yağ presini besleme helezonu devir ayarı frekans kontrollü olacaktır.

h) Nebati yağ presi helezon mili su soğutmalı olacaktır.

ı) Nebati yağ presi mili soğutma işlemi için su tesisatı bağlantıları firma tarafından yapılacaktır. Su tesisatında kullanılacak malzeme ve ekipmanlar tekliflerinde belirtilecektir.

i) Nebati yağ presindeki küspe kalınlık ayar sistemi ile ilgili bilgi verilecektir.

j) Nebati yağ presi helezonlarında özel çelik malzemeden imal edilmiş en az 58-60 HRC sertliğinde malzemeler kullanılacaktır.Kullanılan malzeme cinsi hakkında bilgi verilecektir.

k) Nebati yağ presi kafes bıçaklarında özel çelik malzemeden imal edilmiş en az 50-55 HRC sertliğinde malzemeler kullanılacaktır.Kullanılan malzeme cinsi hakkında bilgi verilecektir.

l) Nebati yağ presi sıyırgı bıçaklarında özel çelik malzemeden imal edilmiş en az 50-55 HRC sertliğinde malzemeler kullanılacaktır.Kullanılan malzeme cinsi hakkında bilgi verilecektir.

m)Nebati yağ presinde hidrolik kafes açma sistemi olacaktır.Bu sistem hakkında bilgi verileceketir.

n) Nebati yağ presine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda nebati yağ presine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

o) Nebati yağ presindeki kayış ve kasnak gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

ö) Nebati yağ presine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

p) Nebati yağ presi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır. Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

r) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

s) Nebati yağ presine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

ş) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

E) 1 adet 40 (± 10) ton/gün kapasiteli tortulu yağ temizleme eleği tankı alımı,bağlantılarının ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajlarının yapılması

a) Tortulu yağ temizleme eleği tankı 40 (± 10) ton/gün tortulu hamyağ temizleme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Tortulu yağ temizleme eleği nebati yağ preslerinden gelen hamyağ içerisindeki tortulu yağı, minumum %80-90 tortu oranında düşürecek şekilde tasarlanmış olacaktır.

c) Tortulu yağ temizleme eleği tankı çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

ç) Tortulu yağ temizleme eleği tankının gövde kontrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

d) Tortulu yağ temizleme eleği paslanmaz çelikten tıkanma yapmayan tip elekten olacaktır ve kullanılan malzeme cinsi belirtilecektir.

e) Tortulu yağ temizleme eleği tankında kullanılan palet sıyırıcı ,zincir dişli ve tortu helezonu malzeme cinsleri belirtilecektir.

f) Nebati yağ preslerinden çıktıktan sonra çukurda biriktirilen tortulu ham yağlar, temizlenmek üzere tortulu yağ temizleme eleği tankına aktarımı sağlanacak şekilde bağlantıları ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajları yapılacaktır.

g) Tortulu yağ temizleme eleği tankından ayrılan tortular,tortu helezonu vasıtasıyla fabrika içerisindeki içmal helezonuna verilecektir.

h) Tortulu yağ temizleme eleği tankında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

ı) Tortulu yağ temizleme eleği tankına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda tortulu yağ eleğine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

i) Tortulu yağ temizleme eleğindeki zincir dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

j) Tortulu yağ temizleme eleğine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

k) Tortulu yağ temizleme eleği uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır.Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

l) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

m) Tortulu yağ temizleme eleğine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

n) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

F) 1 adet 150 (± 10) ton/gün kapasiteli yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası alımı ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası 150 (± 10) ton/gün küspe kırma ve küspe soğutma kapasitesine sahip olacaktır.

b) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası nebati yağ preslerinden gelen sıcak küspeyi minumum 55-60 ºC’ye düşürecek şekilde tasarlanmış olacaktır.

c) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

ç) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasının gövde kontrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Makina gövdesinde kullanılan malzemelerin cinsi ve et kalınlıkları ayrıntılı olarak belirtilecektir.

d) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına giren ve çıkan küspenin sıcaklık,nemlilik vb. değerleri ile saatlik çalışma kapasitesi belirtilecektir.

e) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasında kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

f) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda tortulu yağ eleğine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

g) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasındaki kayış kasnak, zincir dişli gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

h) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

ı) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinası uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır.Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

i) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

j) Yatay tip küspe kırma ve küspe soğutma makinasına ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

k) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

G) 2 adet 40 (± 10) ton/gün kapasiteli metalik dikey tip hamyağ filtresi alımı,ara yağ tankları,yağ pompaları ve yardımcı ekipmanlarıyla birlikte montajının yapılması

a) 2 adet metalik dikey tip hamyağ filtresi tandem çalışacak şekilde 40 (± 10) ton/gün tortulu hamyağ süzme kapasitesine sahip olacaktır.

b) Metalik dikey tip hamyağ filtreleri süzülecek olan hamyağda tortu kalmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

c) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresi çalışma prensibi hakkında bilgi verilecektir.

ç) Metalik dikey tip hamyağ filtrelerinin gövde kontrüksiyon yapısı hakkında bilgi verilecektir. Metalik dikey tip hamyağ filtresinin markası,modeli ve menşei belirtilecektir.

d) Metalik dikey tip hamyağ filtresinde kullanılan plakalar tıkanma yapmayan tip elekten olacaktır.Kullanılacak plaka malzeme cinsi,plaka sayısı belirtilecektir.

e) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresindeki plakaların temizlenme sistemi otomatik olacak ve bu plakaların temizleme sistemi hakkında bilgi verileceketir.

f) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresi ile beraber kullanılacak ara yağ tankları ve yağ pompalarının sayıları,kapasiteleri ve çalışma sistemi belirtilecektir.

g) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresinde kullanılan elektrik motorlarının marka ve güçleri hakkında bilgi verilecektir.

h) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun kumanda paneli olacaktır. Bu panoda tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait elektrik motorlarının acil durdurma,start ve stop düğmeleri ile ampermetre göstergeleri olacaktır.

ı) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresindeki pompa kaplini gibi hareketli parçalar Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun koruma muhafazalı olacaktır.

i) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun makine kullanma talimatı olacaktır.

j) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresi uzun ömürlü endüstriyel astar boya ile astarlanıp,endüstriyel sonkat boya ile boyanacaktır.Kullanılacak astar boya,sertleştirici boya ve sonkat boya markaları ile boya rengi belirtilecektir.

k) Montaj ve işletmeye alma yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

l) Tandem tip metalik dikey tip hamyağ filtresine ait dökümanlar,kullanım kılavuzu ve teknik resimleri tarafımıza verilecektir.

m) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

H) Bu sistemi komple çalıştaracak helezon taşıyıcı hatlarının,buhar boru hatlarının,su boru hatlarının,yağ boru hatlarının,şamandıralı kondenstopların,buhar vanalarının,armatürlerin, enstüramanların,fittinglerin vb. parçaların alımı ve montajlarının yapılması

a)Sistemde kullanılacak olan tüm helezonların yaprakların en uç kısımlarındaki et kalınlığı minumum 3,5 mm olacaktır.Taşıyıcı helezonlar bu ölçüye göre imal edilecektir. Pişirme tavalarının üstünde çalışacak olan helezonlar sıcaklık,rutubetden dolayı korozyon ve çürümeye karşı daha dayanaklı malzemelerden yapılacaktır.

b) Firmalar pişirme tavaları ve buhar hattında kullanacakları buhar vanaları tip ve markaları,şamandıralı kondenstop tip ve markaları,diğer kullanacakları armatür ve enstüramanların tip ve markalarını belirteceklerdir.

c)Firmalar fabrikada bulunan pişirme tavalarının kondens çıkışlarında oluşacak kondensi,her bir pişirme tavası kondens çıkışı için ayrı buhar borusu hattı montajı yaparak kondens suyunun kondens tankına ve kondens pompasına girerek kazan dairesine gönderilmesini sağlayacak şekilde bağlantılarını yapacaktır. Kullanılacak olan kondens tankının boyutları ve kondens transfer pompasının tipi,modeli,kapasitesi,menşei tekliflerinde belirtilecektir.

ç)Firmalar buhar kazanından pişirme tavalarına buhar hatlarını izolasyonlu bir şekilde anahtar teslim yapacaktır.

d) Firmalar tekliflerinde garanti sürelerini belirteceklerdir.

GENEL HUSUSLAR

a) Tesis prese ünitesi ve linter ünitesi olmak üzere 2 ayrı binada olacaktır.

b)Mevcut fabrikadaki makina ve ekipmanların demontajı yapılarak;yeni yapılacak fabrika binasına taşınıp,yeni alımı yapılacak makina ekipman ve sistemlere uyumlu olarak montajları yapılacaktır.

c) Firmalar yukarıda belirtilen makine ve ekipmanlara göre linter ve prese ünitesi yerleşim projesini, helezon hatlarıyla birlikte ölçülendirip, ölçeklendirilmiş olarak tekliflerinde vereceklerdir.

ç)Firmalar linter ve prese ünitesinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile helezon hatları için istenen zemin inşaat projelerini tekliflerinde belirteceklerdir.

d) Firmalar linter ve prese ünitesi için istenen çatı yüksekliklerini tekliflerinde belirteceklerdir.

e) Firmalar projelerinde kullanacakları yatay helezon ve dik helezonların ölçülerini (helezon çapları ve helezon boyları),helezonlarda kullanacakları elektrik motorlarının marka ve güçlerini, helezonlarda kullanacakları redüktörlerin marka ve çevrim oranlarını, helezonlarda kullanacakları kasnakların (elektrik motoru kasnaklarıda dahil olmak üzere) çap ölçülerini,kanal sayılarını ve tiplerini ayrı bir liste halinde tekliflerinde vereceklerdir.

f) Firmalar dik helezonlarda metal tutucu kuvvetli mıknatıslar kullanacaklardır.

g) Firmalar helezonlarda çelik dökümden yapılmış gresörlüklü askı kolları kullanacaklardır.

h) Firmalar tüm yatay helezonların üst kapaklarını hiçbir açıklık kalmayacak şekilde Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne uygun hareketli helezonlardan koruma kapaklı olarak yapacaklardır.

Kapaklar personelin üstüne basması durumunda herhangi bir emniyetsiz durum yaratmayacak ve içine göçme yapmayacak kalın saclardan yapılacaktır.Kullanılacak sac malzemesi cins ve et kalınlıkları tekliflerde belirtilecektir.

ı) Makinalarda kullanılacak rulmanlar SKF,FAG,TIMKEN marka olacaktır.

i) Makinalarda kullanılacak elektrik motorları; yüksek verimli IE2, koruma sınıfı IP 55, işletme türü S1 (sürekli çalışma), yalıtım sınıfı F (155 C), ısı artışı sınırı B (80K) olacaktır. (Yukarıda belirtilen özelliklerin altında özellikleri sahip elektrik motorları kesinlikle kabul edilmez.)

j) Firmalar tesislerine ait kalite belgelerini (ISO vb) ve makinelere ait belgeleri (CE,TSE vb belgeler) tekliflerinde belirteceklerdir.

k) Siklonlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı ”Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince toz emisyonu ölçümüne uygun olarak imal edilecektir. (Siklonların baca boyları,bacalardaki ölçüm delikleri ve ölçüm için yapılacak platformlar buna uygun olacaktır.)

l)Tesisin çalıştırılmasında Antbirlik personeline eğitim verilecektir.

m)Firmalar makine boyutlarını ve makinalar ile ilgili teknik bilgileri tekliflerinde ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak vereceklerdir.

n)Kullanım sırasında sistemde oluşacak olumsuzlukları (imalat,proje ve hatalar) gidermek için imalatçı firma tarafından ücretsiz olarak modifikasyon,tadilat veya ilaveler yapılacaktır.

o)Tesisin teslim,montaj ve garanti süreleri firmalar tarafından belirtilecektir.

ö)Kurulacak makina ve ekipmanlar ile sistemler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun son şeklinde belirtilen standartlarına uygun olacaktır.

p)Teklif veren firmalar bu teknik şartnamede belirtilen makine ve ekipmalar dışında, başka sistem,makine ve ekipmanlarıda ekleyerek teklif edebilirler.

r)Firmalar şartnamenin ilk sayfasında belirtilen linter ve pres ünitesine alınacak makinalar ve yapılacak işlerle ilgili her madde için birim fiyat verecekledir.

s)Linter ve prese ünitesindeki tüm elektrik işleri(elektrik malzemeleri dahil )firmalar tarafından anahtar teslim yapılarak;tüm makinalar,ekipmanlar ve sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir.

ş)Firmalar kurulacak olan makinanın yedek parçalarını en az 10 yıl süre bulundurmak zorundadır.

t)Tesis en geç 15 Ağustos 2020 tarihinde montajı bitirilmiş ve çalışır vaziyette olacaktır.

-3-

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*