Templates by BIGtheme NET

PAMUK TOHUMU SATIN ALIMI ŞARTNAMESİ

TOHUM ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: 
2020 sezonunda Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Kooperatiflerimizin ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktarlarda + %10 Toleranslı 98.650kg sertifikalı Delinte pamuk tohumlukları alımıdır.
İhalemiz kapalı zarf Teklif alma, açık eksiltme pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

2-SÜRELER VE ADRES:
 1. Teklif verme ve açık eksiltme tarihi 12.03.2020  günü saat 10;00'da kadardır.
 2. Teklifin ve açık eksiltme İhalesinin Yapılacağı yer Antbirlik Genel Müdürlüğü, Macun Mah. İsmail Ogan Cad. Antbirlik Sit. No:68 Aksu/ANTALYA adresidir.
 	Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır. 

3-TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALARDAN İSTENECEK BELGELER:
 1. Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir. 
 2. İhaleye katılan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
 3. Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi.
 4. Teklif edecekleri tohumların tescillerinin başka bir firmaya ait olması halinde tescil sahibi olan firmadan satımı ve ürün garantisini kapsar yetki belgesi ve imza sürküsü. 
 5. Teklif edeceği ürünlerin tohum sertifikalarının “aslı gibidir” onaylı fotokopisi. Tohum sertifikaları açık eksiltme tarihinde olmayan firmalar teklif ettikleri çeşitlerin sertifikalarını en geç tohum teslimi sırasında sunacaklarını tekliflerinde belirteceklerdir.
 6. Firma Yetkililerinin İkametgah Belgesi.
 7. Teklif Mektubu.
 8. Teminat Mektubu.
 9. İhaleye katılacak olan firmalar teklif edecekleri Sertifikalı Delinte Pamuk Tohumluklarını aşağıdaki özellikleri belirterek teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
 Delinte Pamuk tohumluğunun Adı:
 Çırçır Randımanı   %         :
 Vejetasyon Süresi             :
4-SATIN ALINACAK PAMUK TOHUMLARININ TESLİM YERİ VE ZAMANI:

a)Teslim yeri

Birliğimize bağlı,

160 Sayılı Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi,

158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi,

156 Sayılı Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü

b) Teslim zamanı ;

a)Kendisine ihale kaldığı tebliğ edilen ve sözleşme imzalanan firma sertifikalı delinte pamuk tohumluklarını 20.03.2020 tarihinde başlayıp, en son 20.04.2020 tarihleri arasında teslim edeceklerdir.

b)Antbirlik +% 10 tolerans hakkını 14 Mayıs 2020 tarihi mesai bitimine kadar kullanacaktır.

c)Antbirlik zamanında bildirim yapmadığı takdirde firmalar +%10miktarlarını verip vermemekte serbesttir.


5-TEKLİF MEKTUBUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR:
 1. Firmaların teklif verebilecekleri ürünlerin üzerinde mutlaka etiket bulunacak etikete tohumun imal ve son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak yazılmış olacaktır. Bu  hususlar  ayrıca   teklif  mektuplarında  da belirtilecektir.

 1. Firmalar teklif ettikleri tohumların açıkça miktarı, cinsi, ve tohumların 2019 yılı üretimi olduğunu ve KDV hariç Kg. Fiyatlarını belirteceklerdir.
6-T E M İ N A T  :

a) Geçici teminat: Teklif edilen KDV hariç toplam tutarın %5’i nispetinde olup, nakit veya süresiz yada en az üç ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik veznesine yatırılabileceği gibi banka teminat mektubu olarak teklif zarfları içerisinde de gönderilebilir. Teklif mektubu içerisinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

Firmaların geçici teminatları alınmasına karar verilen çeşitlere teklif veren firmalarla sözleşme imzaladıktan sonra veya en geç ihale tarihini takip eden 30 gün içerisinde iade edilecektir.

b)Kesin teminat: Açık eksiltme pazarlığı sonucunda Antbirlik’ce sipariş edilen KDV hariç toplam tutarın %10’u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma kesin teminatı siparişimizin kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde nakit veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. Kesin Teminat Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini müteakip firmaya iade edilir.

c)Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Saylı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

.

7-Ö D E M E  :

a)Firmalar, CİF (Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye) olarak, teslim süresi içerisinde fiyat sabit olmak üzere tüm kooperatiflerimize kamyon üstü teslimi KDV hariç tek bir fiyat teklifinde bulunacaklardır.

b)İhaleye iştirak edecek firmalar ihale tarihi olan 12.03.2020 PERŞEMBE gününden itibaren 40 günlük süre ile (Pazarlık fiyatlarına da ) teklifleri ile bağlı kalacaklardır. Bu süre içerisinde teklifinden vazgeçen firmanın geçici teminatı Birliğimizce irat kaydedilir. İhale üzerinde kalan firma fiyatı ile teslim süresi içinde de bağlı kalacaktır.( Antbirlik’in iş bu şartnameye göre arttırma hakkını kullandığı tohumlarda fiyat değişimi söz konusu olmayacaktır.) Bu süre içerisinde teklifinden vazgeçen firmanın kesin teminatı Birliğimizce irat kaydedilir.

c)Faturalama ve Ödeme:

Genel Müdürlüğümüzce siparişi yapılıp, sözleşme imzalanan firmalar sözleşmede belirtilen tohumları ilgili Kooperatif Müdürlüklerine teslim edip, teslim ettikleri miktarlar kadar Kooperatif adına fatura edecek ve fatura üzerinde sertifika tarihi, sertifika numarası, parti numarası mutlaka olacak ve fatura asılları ile sertifikaların asıl veya fotokopilerini ilgili Kooperatiflere teslim edilecektir.

Ödemesi: Kooperatif Müdürlükleri adına düzenlenmiş faturaların kooperatife teslim edilmesinden itibaren en geç 30 HAZİRAN 2020 SALI Günü kooperatiflerce tohum bedeli satıcı firmanın hesabına yatırılarak delinte tohum hesabı kapatılır.

8-DİĞER HUSUSLAR :
 1. Teklif edilen tohumlar sertifikalı kademeden daha düşük kademede olmayacaktır.

 1. Teklif edilen tohumlar 2019 yılı ürünü kütlü pamuktan üretilmiş olacak olup, sertifikaları ise 2019 aralık ayından sonra çıkartılmış olacaktır.

 1. Sertifika raporları tohum teslim edilirken tohumla birlikte ilgili Kooperatife teslim edilecektir. Torba üzerindeki Parti Numaraları ve Seri No’ları ile sertifikadaki Parti Numarası ve Seri No’ları aynı olacaktır.

 1. Antbirlik’in 2020 yılı için alacağı tohumlardan satışı resmi makamlarca durdurulanlardan (çimlenme testini geçmemesi halinde) Birlik depolarında bulunması halinde firma Antbirlik’in uyarı yazısına istinaden 10 gün içerisinde ilgili tohumu geri almak zorundadır. Firmanın bu yükümlülüğü 14 MAYIS 2021 tarihine kadar devam eder.

2020 yılı için izin alınan delinte tohumlardan satılmayıp kalanlar 2021 ekim döneminde kullanılmak üzere analize (çimlenme testine) gönderilecektir. Çimlenme testinin sonucunda satışı durdurulan tohumları, firma Antbirlik’in ihtarına istinaden 10 gün içinde geri almak yenisi ile veya başka bir çeşit ile bire bir oranında değiştirmek zorundadır.

Çeşit bazında üzerinde ihale kalan firmanın teslim etmiş olduğu delinte tohumların sertifikalarında çimlenme oranının %85 olacak, Kooperatiflerce teslim alınan delinte tohumlar Adana Tohum sertifikasyon test müdürlüğü veya Antalya Tohum sertifikasyon test müdürlüğüne çimlenme testine gönderildiğinde çimlenme oranı %75’in altında çıkan tohumların satışı durdurulacak ve satıcı firmaya iade edilecektir. Satıcı firma bunu peşin olarak kabul eder, yalnız satıcı firma çıkan test sonucuna itiraz etmesi halinde Antalya il gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü elemanlarınca alınan numuneler Ankara Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon merkez Müdürlüğüne gönderilecek ve çıkan test sonucu %75 ve üzeri çıktığı taktirde alıcı Kooperatif tohumun bedelini öder, aksi durumda %75 ‘in altında çıkan çimlenme yüzdelerinde satıcı tohumu geriye alır ve başka türlü itiraz edemez. Belirtilen kurumlar dışında başka kurum ve kuruluşlarda tekrar itiraz için çimlenme testi yaptıramaz.

Firmaların Kooperatiflere teslim ettikleri delinte tohumlarda ambar zararı tahribatı ve ambar zararlısı ile bulaşıklık tespit edildiği taktirde Kooperatifler delinte tohumu iade eder ve teminat irad kaydedilir.

Hiçbir şekilde delinte tohumlarda kırık tohum içeremez, ayrıca çatlak tohum oranı %3’ü geçemez. 2019 yılı üretimi tohumlar ile daha eski yıllarda üretilen tohumlar karıştırılmamalıdır. Bu şekilde maniple edilmiş delinte tohumların varlığı anlaşıldığı taktirde firmaların teminatları irad kaydedilir.

 1. Kendisinde ihale kaldığı tebliğ edilen firma tebliğ tarihinden itibaren engeç 5 gün içerisinde kat`i teminatı yatırıp sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi halde Antbirlik geçici teminatı nakde çevirerek irat kaydeder ve herhangi bir şekilde başka bir firmadan temin edeceği tohumlar için doğacak fiyat farkını firmanın geçici teminatından karşılar. Teminatın zararı karşılayamaması halinde bakiye yasal yollardan tahsil edilir. Bu tahsilat esnasında gecikme doğması halinde firma ayrıca aylık %4 faiz ödeyecektir. Nakde çevrilen teminat miktarı, zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

 1. Sözleşme imzalayan firma belirtilen teslim süresi içerisinde tohumların tamamını veya bir kısmını teslim etmez ise, teslim etmediği her cins tohumun beher gecikme günü için Kg. fiyatına %05 (binde beş) gecikme cezası ödeyecektir. Teslimdeki gecikme 7 günü aştığında Antbirlik tarafından aynı gecikme cezası uygulanarak ek süre verilebileceği gibi herhangi bir

protesto keşidesine lüzum kalmaksızın kesin teminat irat kaydederek sözleşme fesih de edilebilir. Antbirlik sözleşmeyi normal veya ek süre sonunda fesih ettiği taktirde firmanın tohumları zamanında vermemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte, yeniden temin edeceği tohumların önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farklarını firmadan talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan veya gecikme cezasından karşılanmasını talep edemez.

 1. Noksan ve hasarlı tohumlar Kooperatiflerimizce iade faturası kesilerek çözümlenecektir.

 1. İhaleye iştirak eden firmalar bu şartnamede belirtilen bütün hususları aynen kabul ettiklerine dair şartnameyi mutlaka kaşeleyip imzaladıktan sonra teklif mektupları ile beraber göndereceklerdir.

 2. İhaleye katılan firmaların tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline Tescil ettirerek Antbirlik`e noter aracılığı ile

bildirmediği taktirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

 1. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara tabi olmayıp, uygun bedeli tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir. İhale ile ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

 1. Taahhütlerin gecikmesinde seferberlik hali, iş yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

 1. Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 03.03.2020 

S.S.ANTALYA PAMUK VE NARENCİYE

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ

B İ R L İ Ğ İ


										
					
									

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*