Templates by BIGtheme NET

HAFRİYAT İÇİN İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

Ş A R T N A M E

1-KONU:
S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Macun Mah. İsmil Ogan Cad. Antbirlik Sit. No:68 adresinde yapılacak olan hafriyat işleri için 1 adet 30 tonluk ekskavatör, 4 adet damperli kamyon ve 1 adet silindir aşağıdaki özelliklerde ve çalışma saatlerine göre, Operatör ve şoför dahil, yakıt hariç KAPALI ZARF USULÜ İLE teklif alınarak kiralanacaktır.

2-TEKLİF VERME SÜRESİ VE ADRESİ:

En son Teklif verme tarihi : 11.05.2020 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17:00
İhale ilgili Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu, Macun Mah. İsmail Ogan Cad. Antbirlik Sit. No:68 Aksu/ANTALYA adresine gönderilecektir. Posta veya Kargo ile gönderilen teklif mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

3-TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALARIN TEKLİFLERİNDE BELİRTMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GETİRMESİ GEREKEN BELGELER:

a) Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir.
b) Şartnameyi imzalayan ve ihaleye katılan firma veya yetkilisinin son 1 ay içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
c) Teklif veren firmalar Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi
d) Teklif edeceği iş makinalarına ait belgeler ( TSE ,ISO,CE, teknik özellik belgeleri vs..).
e) Teklif edecekleri makinaların Referansları.
f) Teklif Mektubu.
g) Teminat Mektubu.
ğ) Tüzel kişiler ikametgah belgesi.
h) Firmalar kayıtlı elektronik posta (kep) adreslerini belirteceklerdir.

4-KİRALANACAK OLAN MAKİNA VE ARAÇALRDA İSTENEN ÖZELLİKLER :
1 ADET 30 TONLUK EKSKAVATÖRDE ARANAN ŞARTLAR
1-En düşük 2006 model olacaktır.
2-Kırıcılı ve kovalı olacaktır.
3-Getir götür nakliye firmaya aittir.

4 ADET DAMPERLİ KAMYONDA ARANAN ŞARTLAR
1-Tek veya çift çeker (6×4) olacaktır.
2-Minimum damper kapasitesi 18 m3 olacaktır.

1 ADET SİLİNDİR DE ARANAN ŞARTLAR
1–En düşük 2006 model olacaktır
2- Çalışma ağırlığı minimum 10 ton olacaktır.

5-İŞİN SÜRESİ
S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği sahasında sürecek olan harfiyat işi yaklaşık 10 ile 20 gündür.

6-F İ Y A T
Firmalar (Yakıt Antbirlik tarafından Karşılanacaktır.) KDV hariç operatör ve şoför dahil günlük fiyat teklifinde bulunacaklardır.
7-T E M İ N A T
a) İhaleye katılacak olan firmalar Geçici teminatlarını KDV hariç toplam teklif tutarının en az % 5`i nispetinde, nakit veya en az 1(bir) ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik’e vereceklerdir. Teklif mektubu içinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.
Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme veya sipariş teyidini takiben firmanın yazılı taleplerine istinaden iade edilir.

b) Kesin teminat son teklif edilen toplam tutarın KDV`siz % 15`i tutarında olup, Üzerinde ihale kalan firma siparişin kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde teminat mektubu veya nakit olarak Birliğimize getirecek olup, sözleşme imzalanacaktır.
Kati teminatın süresi, kiralanacak olan makinanın sözleşme süresi sonundan 1 ay sonra süreli olacaktır.

c) Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse, Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

d) Sözleşme süresi bitiminden sonra gelen 1 ayın sonunda firmanın yazılı talebi üzerine kat’i teminat iade edilecektir.

8-Ö D E M E
Ödeme, S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından kiralanan iş makinası ve araçlar sözleşmede belirtilen şartlara göre Antbirlik lojistik servisi tarafından tutulan çalışma saatlerine göre Antbirlik’e ibraz edilecek fatura karşılığında fatura tarihinden itibaren 7. gün banka hesaplarına havale edilerek yapılacaktır.

9-CEZAİ ŞARTLAR:
a)Teklif süresi içerisinde (ihale tarihinden itibaren 10 gün) teklifinden cayan firmanın geçici teminatı hiçbir hukuki yola gerek kalmaksızın Antbirlikçe irat kaydedilir. Firma bu nedenle her hangi bir hak talebinde bulunamaz.

b) İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişi, siparişten itibaren en geç 5 gün içerisinde kesin teminatı yatırıp sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi halde firmanın geçici teminatı irat kaydedilecektir. Firma ayrıca bu sebeple ihtiyacın piyasadan bir başka gerçek veya tüzel kişiden ve herhangi bir usule de bağlı kalmaksızın temin edilmesi sonucunda aradaki farkı ödemek zorunda olup, bu zararı geçici teminattan karşılanmasını isteyemez.

c)Firmanın işe zamanında başlamaması veya sözleşme şartlarını kısmen yerine getirmesi sebebi ile Antbirlik’in mail uyarılarını dikkate alarak en geç 24 saat sonunda gidermek zorundadır. Firma 24 saat sonunda arızayı gidermemesi durumunda her gün için 1.000.-TL ceza ödeyecektir. Bu süre 3 günü aştığı taktirde Antbirlik sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir.

d)Firma yasal ve zorunlu nedenler haricinde Antbirlik’in olurunu almadan işe geç başlaması halinde bu gecikme 15 dakikayı aştığı taktirde her 15 dakika için 100.-TL ve bu 1 saati aştığı taktirde o gün için 1.000.-TL ceza ödeyecek olup, bu süre 3 günü geçemez, geçtiği taktirde Antbirlik sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh eder.

e)Her hangi bir arıza olduğu taktirde firma arızayı 5 saat içerisinde gidermek zorundadır. Firma Antbirlik’in onayını almadan yasal nedenler haricinde bu süreyi aşamaz. Bu süreyi aştığı taktirde her gün için 1.000.-TL Ceza ödeyecek olup, bu süre 3 günü aşamaz aksi halde Antbirlik sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir.
f)Firmaya ait iş makinasının Antbirlik sahasındaki çalışması esnasında oluşacak her türlü iş kazası, zarar ve ziyandan tamamen firma sorumlu olacaktır.

g)Yukarıdaki tüm cezai şıklardaki yaptırımlarda firmanın sözleme şartlarını yerine getirmemesi sebebiyle firma, ilgili şıklardaki cezaları ödeyecektir. Antbirlik sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilecek olup, sözleşmeyi fesh etmesi sebebi ile Antbirlik teminatı gelir kaydederek, işi dışarıdan herhangi bir firmaya yaptırdığı taktirde aradaki farkı ve Antbirlik’in uğrayacağı tüm zararları firma ödemek zorundadır. Bu zararı firma kesin teminattan karşılatamaz.

10 -DİĞER HUSUSLAR
a)İhaleye iştirak eden firmalar ihale tarihi olan 11.05.2020 tarihinden itibaren 10 gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır. Teklif veren firmaların opsiyon süresi içerisinde teklifinden vazgeçmesi halinde geçici teminatı Birliğimizce irat kaydedilecektir

b)Çalışma Saati 08.00-12.00,13.00-18.00 saatleri arasıdır. Hava şartları ve iş durumuna göre Antbirlik çalışma saatlerinde değişiklik yapabilir.

c)İş makinası operatörü (sürücü), şoför, arıza bakım ve yedek parça tümüyle firma tarafından karşılanacaktır. Sadece yakıt Antbirlik tarafından karşılanacaktır.

e) İhaleye katılan firmalar kaza, sürekli arıza, vb. gibi durumların ortaya çıkması halinde sözleşme kapsamındaki iş makinasını aynı şartlarda ve aynı nitelikte veya daha üstün özelliklerdeki araçla YAKIT SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAMAK ŞARTIYLA Antbirlik’in belirteceği süre içinde değiştirebilir.
f)firma çalıştıracağı sürücüleri özenle seçecek, sürücüler en az 3 yıllık sürücü belgesine sahip, 23 yaşından küçük, 55 yaşından büyük olmayacak, sağlık durumları arazi ve iş şartlarına, kılık kıya-fetleri hal ve hareketleri iş yeri disiplin kurallarına uygun olacaktır.
g) İş makinelerini kullanan personel, operatör belgesine sahip ve en az 1 yıl iş deneyimli ol-duğunu belgeleyecektir. (İşe başlamadan önce operatör belgesini Antbirlik’e firma sunacaktır.)
h) Bu İşlerde çalışacak olan işçiler Antbirlik İşçisi olmayacaktır. Tüm İşçiler firma tarafından temin edilecektir. Bu işçiler ile ilgili sigorta gibi iş kanunu ve diğer mevzuattan doğan her türlü yükümlülük ve bu iş sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından ve 3. Şahıslara verilen zararlardan doğan her türlü sorumluluk firmaya aittir

ı)Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlk’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği iş Makinası ve araçları önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik’in işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

i)İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline Tescil ettirerek Antbirlik`e noter aracılığı ile bildirmediği takdirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olunduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

j)İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair bu şartnameyi kaşe basıp imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte Birliğimize göndereceklerdir.
k)Antbirlikçe sipariş edilip, siparişe ve teknik özelliklere uygun olmayan iş makineleri ve araçları Antbirlik teslim almayacak ve bedelini ödemeyecektir.

l)İhale üzerinde kalan firma sözleşmenin imzalanmasından sonra iş bitimine kadar kiraladıkları araçları Antbirlik sahası dışına çıkaramayacaktır. Antbirlik’in izni olmadan dışarı çıkarılan araç olursa şartnamede belirtilen cezai şartlar uygulanacaktır.

m))Taahhütlerin gecikmesinde: seferberlik hali, iş yerinde grev, lokavt uygulaması , salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

n)Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı yasalara bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta veya iptal etmekte serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz..

o)Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.06.05.2020

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*