Templates by BIGtheme NET

Traktör Alım Şartnamesi

ŞARTNAME

1- KONU:

S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından 2020 model 0 (sıfır) 8 adet gölgelikli 90 beygir gücünde 4*4 çekişli ve 4 adet gölgelikli 100 beygir gücünde 4*4 çekişli traktör kapalı zarf teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

2- İHALE TARİHİ VE YERİ:

Teklif verme son tarihi: 13.07.2020 PAZARTESİ günü saat 17.00’dır.

İhale için teklif alınacak adres; Antbirlik Genel Müdürlüğü, Macun Mah. İsmail Ogan Cad. Antbirlik Sit.No:68 Aksu/ANTALYA

3- İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYEN FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER:

a) Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak teklif verme süreleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze teslim edecektir.

b) İhaleye katılacak olan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınan noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

c) Teklif veren firmalara ait son 1 ay içerisinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi.

d) Teklif edeceği ürünlerin tescil ve ruhsatları ile ilgili belgeler.

e) Firma Yetkililerinin İkametgah Belgesi.

f) Firmalar Geçici teminat bedelini yatıracaklardır.

g) Firmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini belirteceklerdir.

h) Firmalar Antalya ili yetkili servislerin olduğunu gösterir belgesi olacaktır.

4- SATIN ALINACAK OLAN TRAKTÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Alınacak olan traktörler 2020 model 0 (sıfır) olacaktır.
  • 8 adeti 90 beygir gücünde 4*4 çekişli olacaktır.
  • 4 adeti 100 beygir gücünde 4*4 çekişli olacaktır.
  • Alınacak olan traktörlerin tüm aksamları faal olarak çalışır vaziyette olacaktır.
  • Alınacak olan traktörlerin hepsi gölgelikli olacaktır.
  • Alınacak olan traktörlerin TSE Standartlarına uygunluk belgesi olacaktır.
  • Alınacak olan traktörlerin tepe lambası ve yönetmelikte zorunlu uyarı ikaz levha ve şeritleri olacaktır.

5-FİYAT

Firmalar KDV hariç anahtar teslimi olarak fiyat teklifinde bulunacaklardır.

 

6-TESLİM YERİ VE ZAMANI :

S.S.  Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından alınacak olan 2020 model 0 (sıfır) 8 adet gölgelikli 90 beygir gücünde 4*4 çekişli ve 4 adet gölgelikli 100 beygir gücünde 4*4 çekişli traktör anahtar teslimi ve teslimata kadar sigorta dahil bütün masraflar firmaya ait olacak şekilde teslim edilecektir.

 

Alınacak olan traktörlerin hepsi 04 EYLÜL 2020 tarihinde çalışır vaziyette anahtar teslimi olarak Antbirlik’e teslim edilecektir.

7– TEMİNAT :

a) Geçici Teminat: Teklif edilen traktörlerin KDV hariç toplam bedelinin %5’i olup, firma ihale günü ve saatinden önce S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Koop. Birliğine ait Antalya Vakıfbank Ticari Şubemize ait TR92 0001 5001 5800 7295 5177 63 İban nosuna geçici teminat tutarını yatıracaktır. Banka teminat mektubu gönderecek olan firmalar ise teklif zarfı içerisinde gönderilebilir. Teklif mektubu içerisinde gönderilen her türlü banka teminat mektubunun kaybından Birliğimiz sorumlu değildir. Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme veya sipariş teyidini takiben talep halinde kendilerine iade edilir.

b)Kesin Teminat; Teklif edilen traktörlerin  KDV hariç toplam bedelinin % 10’u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma, siparişin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde nakit veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak traktörlerin tesliminden sonra kat`i teminat garanti bitiminden sonra satıcı firmaya iade edilir.

c)Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu şeklinde vermek istemesi durumunda teminat mektubu Antalya’da şubesi bulunan bir bankadan teyidi yapılmış olarak verilecektir. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

8- ÖDEME  :

Birlik Komisyon üyelerince traktörlerin çalışır vaziyette tesellümünü müteakip firma tarafından tesellüme göre tanzim edilerek Antbirlik’e ibraz edilecek fatura karşılığında firmanın belirttiği banka hesaplarına havale edilerek yapılacaktır.

9-CEZAİ ŞARTLAR :

a) Teklif süresi içerisinde ve ihalenin kendisine verildiğinin bildirilmesinden önce teklifinden cayan firmanın geçici teminatı hiçbir hukuki yola gerek kalmaksızın Antbirlik’çe irat kaydedilir.

b) İhale üzerinde kalan firma, siparişimize müteakip en geç 5 gün içerisinde kesin teminatı yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. İhale üzerinde kalıpta sözleşme imzalamaktan kaçınan firmanın geçici teminatı irat kaydedilir. Ayrıca Antbirlik tarafından alınacak olan traktörler ihale, pazarlık veya uygun göreceği herhangi bir usulle başka bir firmadan daha yüksek bir fiyatla alması halinde aradaki fark firmanın geçici teminatından tahsil edilir. Teminatın yeterli gelmemesi halinde ise bakiye kalan fark Antbirlik’in firmaya ihtarına müteakip ödenmek zorundadır. Nakde çevrilen teminat miktarı, zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

c) İhale sonunda kendisine ihale sonucu ve sipariş bildirimi yapılan, süresi içerisinde kesin teminatı yatıran firmanın şartnamede Antbirlik tarafından kabul edilen teklifinde ve sözleşmesinde belirlenen süreye ve şartlara uygun teslimatta bulunmaması, teslimata kadar fiyat değiştirmesi veya taahhüdünden cayması halinde Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kesin teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi feshe yetkilidir. Antbirlik sözleşmeyi fesh etmekle beraber firmanın traktörleri zamanında teslim etmemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte yeniden temin edeceği aynı özelliklerdeki traktörleri önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını firmadan talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan karşılanmasını talep edemez. Firmanın teminatı Antbirlik tarafından irat kaydedilir.

d) Söz konusu traktörlerin belirtilen sürede teslim edilmediği taktirde; belirtilen bu sürenin bitiminden itibaren Antbirlik mal bedeli üzerinden günlük binde üç (%03) oranında cezai şart uygulanmak kaydı ile ve tek taraflı olarak bu süreyi 20 takvim günü (Cumartesi-Pazar dahil) uzatma hakkına sahip olacaktır. Bu ek sürede de cezai şart işleyecektir. Ancak bu sürede işin tamamlanmaması halinde Antbirlik © maddesindeki hükümleri uygulamakta serbesttir. Bunun dışındaki değişiklikler ancak tarafların anlaşmasına bağlı olarak yapılacaktır.

e) İhale üstünde kalan firmanın 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle imzalanacak olansözleşmeden doğacak alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlik’in ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği yeni traktörlerin bedeli ile önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

10- DİĞER HUSUSLAR  :

a) İhaleye iştirak eden firmalar ihale tarihi olan 13.07.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır. Teklif veren firmaların opsiyon süresi içerisinde teklifinden vazgeçmesi halinde geçici teminatı Antbirlik’çe irat kaydedilecektir.

b) İhaleye iştirak eden firmalar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair şartnameyi mutlaka kaşe basıp imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte birliğimize göndereceklerdir.

c) Antbirlik’çe sipariş edilip, siparişe ve teknik özelliklere uygun olmayan traktörler Antbirlik’çe teslim alınmayacak ve bedelini ödemeyecektir.

d) İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgâh adresi olarak kabul edilecektir. Firmalar veya gerçek kişiler kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermedikleri ve bu yeni ikametgahı Ticaret Sicilini tescil ettirerek Antbirlik’e bildirmedikleri taktirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

e) Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta ve iptal etmekte serbesttir. İhale ile ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

f) Taahhütnamelerin gecikmesinde; seferberlik hali, iş yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

g) Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

08.07.2020

 

 

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*