Templates by BIGtheme NET

İLAÇ ALIM ŞARTNAMESİ

ZİRAİ İLAÇ ŞARTNAMESİ

1-KONU:

 

2021  sezonunda pamuk hastalıkları ve zararlıları  ile  zirai  mücadele için  Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Kooperatiflerimizin ihtiyacı  olan  aşağıda  cinsi  ve miktarları belirtilmiş bulunan  zirai  mücadele ilaçlarının kapalı  zarf  teklif alma usulü ile alımıdır.

 

2-SÜRELER VE ADRES:

 

 1. Kapalı zarf teklif verme son tarihi 17.03.2021 günü saat 17:00’dir.

 

 1. Teklifler S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Macun Mah. İsmail Oğan Cad. Antbirlik sit. No:68 adresine teslim edilecektir.

 

 1. c) Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır.

 

3-TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALARDAN İSTENECEK BELGELER:

 

 1. Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir.

 

 1. İhaleye katılan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

 

 1. Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi

 

 1. Teklif edeceği ürünlerin tescil ve ruhsatlarının onaylı fotokopisi “aslı gibidir” şeklinde firma onaylayacaktır.

 

 1. Firmalar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini belirteceklerdir.

 

 1. Teklif edecekleri ilaçların etiket örnekleri.

 

 1. Teklif Mektubu.

 

 1. Teminat Mektubu.

 

Yukarıdaki belgeleri ihaleye katılacak olan firmalar kapalı zarf şeklinde ihale süresi içerisinde Birliğimize teslim edeceklerdir.

 

 

4-SATIN ALINACAK İLAÇLAR:

KOD NO İLACIN CİNSİ TOLERANS MİKTAR TESLİM ZAMANI
1 EKİM ÖNCESİ KULLANILAN DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OT İLACI  

+-%25

4.000 LT  

TAMAMI MART

2 ÇIKIŞ SONRASI KULL.DAR. YAPRAK OT İLACI +-%25 3.840 LT % 50 MART

%  50 HAZİRAN

3 TOPALAK OTU +-%25 1100 LT TAMAMI    MART
4 EMİCİ ZARARLILARI +-%25 2.240 LT TAMAMI HAZİRAN
5 YAPRAK BİTİ İLACI +-%25 13.930 KG/LT %50 MART

%50 HAZİRAN

6 YEŞİL KURT İLACI +-%25 8.400 KG %30 MART

%70 HAZİRAN

7 PAMUK YAPRAK KURDU İLACI +-%25 1.550 LT %20 MART

%80 HAZİRAN

8 KIRMIZI ÖRÜMCEK İLAÇLARI ERGİN +-%25 8.780 KG/LT %50 MART –

%50 HAZİRAN

9 KIRMIZI ÖRÜMCEK YUMURTA +-%25 2.100 LT %50 MART

%50 HAZİRAN

10 DELTAMETHRİN 25 GR/LT +-%25 2.450 LT %60 MART –

%40 HAZİRAN

11 MEPİQUAT CHLORİDE 50 GR/LT +-%25 6.410 LT %50 MART

%50 HAZİRAN

12 LAMBDA CHYALOTHRİN  50GR/LT +-%25 500 LT %40 MART –

%60 HAZİRAN

13 FOSETYL AL % 80 +-%25 440 KG %40 MART –

%60 HAZİRAN

14 PYRİDABEN % 20 WP +-%25 1600 KG TAMAMI MART
15 BUPRAFEZİN 400 GR/LT +-%25 700 GR/LT TAMAMI MART
16 MALATHİON 65 EM +-%25 1.600 LT % 40 MART-

% 60 HAZİRAN

 

Firmalar yukarıdaki hastalık ve zararlılara dekara göre  teklif edecekleri ilaçların;

 

Firmalar teklif ettikleri ilaçlarda birden fazla ürün grubu için ruhsatlı ilaç olması halinde ve  aynı ilacı birden fazla hastalık ve zararlı için  teklifte bulundukları takdirde her grup için ayrı ayrı miktar belirteceklerdir.

 

5-TESLİM ZAMANI VE YERİ:

 

-Antbirlik Mart ve Haziran dönemi ilaçlarını arttırmakta veya eksiltmekte serbesttir.

 

 1. Mart dönemi ilaçlarının teslimi 29 MART -15 NİSAN 2021 tarihleri arası olacaktır. Antbirlik tama çekme ve +%25 hakkını (şartnamede belirtilen tama çekme: satıcı firmadan alınan 0,75.-kg/lt ilacın 1.-kg/lt’ye çekilmesi, +%25 ise tama çekilen miktara +%25 eklemektir 1,25.-lt/kg.) 17 MAYIS 2021 günü mesai bitimine kadar kullanabilir. Antbirlik bu hakkını kullandığı takdirde siparişi müteakip firma ilgili Kooperatifimize on (on) gün içerisinde ilacı  teslim etmek zorundadır.

 

 1. Haziran dönemi ilaçlarının teslimi 24 MAYIS-08 HAZİRAN 2021 tarihleri arası olup, Antbirlik tama çekme ve +%25 hakkını 13 AĞUSTOS 2021 CUMA günü mesai bitimine kadar kullanabilir. Antbirlik bu hakkını kullandığı takdirde siparişi müteakip firma ilgili Kooperatifimize 10 (on) gün içerisinde ilacı teslim etmek zorundadır.

 

 1. Antbirlik teslim döneminden önce ilaçlarda +-%25 tolerans hakkını kullanmak isterse ve de firmanın kabul etmesi halinde firma sipariş edilen ilaçları 10 (ON) gün içerisinde ilgili Kooperatiflerimize teslim edecek olup, ödemesi mal tesliminden sonra 60 (ALTMIŞ) gün  olacaktır.

 

 1. Antbirlik zamanında bildirim yapmadığı takdirde firmalar tam ve +-%25 miktarlarını verip vermemekte serbesttir.

 

 1. İlaçların teslim yeri Antalya İl sınırları içindeki Antbirlik’e bağlı Kooperatifler ve Tarım Market Hal Şubesi depoları kamyon üstü teslimidir.

 

 

 

6-TEKLİF MEKTUBUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR:

 1. İhaleye katılacak olan firmaların, teklif mektuplarının içerisinde yukarıdaki belgeler (imza sürgüsü, yetki belgesi, teminat, vs.) eksiksiz olacaktır.

 

 1. İlacın kullanma   süresi    belirtilecek   ve   garanti edilecektir.

 

 1. Teklif edilen  ilacın  1  dekara  kullanılması  gereken miktarı belirtilecektir.

 

 1. Firmalar fiyat  tekliflerini ilaçların  ambalaj  şekline göre ayrı ayrı yapacaklardır.

 

 1. Teklif edecekleri ilaçların etiket örneklerini mutlaka vereceklerdir.

 

 1. Firmalar, fiyat  sabit  olmak üzere  teklif  fiyatlarını KDV hariç olarak vereceklerdir. Birliğimizle Satış sözleşmesi bulunan firmaların son pazarlık tutanağında verecekleri fiyat, satış sözleşmesindeki fiyattan yüksek olamaz.

 

 1. İhaleye teklif veren firmalar ekte gönderilen tabloda istenilen bilgileri eksiksiz ve anlaşılır şekilde dolduracaklardır. Firmalar her ürün için mutlaka ürün kod nosunu belirteceklerdir. Ürün kod numarası belirtilmeden verilen ilaç teklifleri değerlendirme dışı tutulacaktır.

 

ğ)  Firmaların  mart dönemi için teklif edecekleri  ilaçların tamamının   EKİM  2020 yılı ve    daha  sonraki  aylarda  imal  edilmiş  olması gerekmektedir. Diğer ilaçlar 2021 yılı  imali olacaktır.

 1. h)  Firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalatı ve imalatı yasaklanan etkili maddeli  ilaç teklif ettikleri taktirde ilacın son kullanma tarihini tekliflerinde belirteceklerdir.

 

ı)   Firmalar  tekliflerini  şartname ekindeki  tabloya  uygun olarak vereceklerdir. Aynı ilacı değişik gruplar için teklif etseler bile her kod No su için ayrı ayrı belirteceklerdir.

 

 

7-T E M İ N A T   :

 

 1. Geçici teminat; Her zararlı grubu (hastalık) için birden fazla ilaç teklifinde bulunulduğu taktirde teklif edilen en yüksek  KDV hariç toplam mal  bedelinin  en az  % 5`i nispetinde olup, Her grup içerisinde teklif edilen ilaçlar içinde bu miktar geçerli olacak olup, nakit veya en az  3(üç)  ay  süreli  banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik’e      Teklif   mektubu  içinde  gönderilen  teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli hariç diğer isteklilerin geçici teminatları talep halinde hemen iade edilir. Ekonomik açıdan  en avantajlı ikinci teklifi  veren isteklinin geçici teminatı ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir.

 

 1. Kesin teminat teklif edilen ilaçların KDV`siz toplam mal  bedelinin  % 10`u  tutarında olup, ayrıca ihale  üzerinde  kalan  firmadan  kullanım  süresi içerisinde % 25 artırım için  de  ilaç tutarının  % 10’u kadar ek kat’i teminat, kat’i teminatla birlikte alınacaktır.   Üzerinde  ihale kalan  firma siparişin  kendisine tebliğ  tarihinden  itibaren  en geç  5 iş günü  içerisinde kat’i teminatı  nakit veya  en az 1 yıl süreli banka  teminat  mektubu  şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır.

 

 1. Firma geçici  ve  kesin teminatı, banka  teminat  mektubu olarak  verecekse, Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın  teminat  mektuplarını  teyidi yapılmış olarak verecek olup Birliğimiz  2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

 

 1. Teslim süresi  içindeki ilaçların tamamının  tesliminden sonra kat’i teminat iade edilir.

 

 

 

8-Ö D E M E   :

Genel Müdürlüğümüzce siparişi yapılıp, sözleşme imzalanan firmalar sözleşmede belirtilen ilaçları ilgili  Kooperatif   Müdürlüklerine     teslim edip, teslim ettikleri miktarlar kadar GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ  adına fatura edilecektir.

 

Ödemesi: Mal teslimini müteakip 60 (Altmış) Gün ödeme vadeli olacaktır.

 

 • Antbirlikce erken teslim edilmesi istenilen ilaçlar hariç, firma teslim zamanından önce ilaç teslimatı yaptığı taktirde ödeme sözleşmede belirtilen tarihten itibaren başlar.

 

9-DİĞER HUSUSLAR  :

 1. İlaçların  tesellümü sırasında ambalaj bozuklukları (akma,  dökülme, patlama vs. gibi) tespit edilmesi halinde Antbirlik  bozuk  ambalajlı    ilaçları   tesellüm etmeyecek   ve    bedellerini ödemeyecektir. Firma   tarafından   teslim    edilen zirai   ilaç imalat hatalarından doğacak   ambalajları  akma, dökülme  ve patlamaya  karşı 2  yıl  süre  için garantili  olacaktır.   Ambalajlarda  sızıntı, patlama  ve dökülme  olursa  firma Antbirlik’in  uğrayacağı her  türlü  zararı  tazmin  edecektir.
 2. Kooperatiflerce teslim edilen ilaçlarda  üreticiler tarafından kullanım esnasında ilaçtan kaynaklı donma, erimeme,  vb. gibi şikayetlerde Antbirlikçe   firmaya yazılı olarak bildirilmesini müteakip  firma yenileri  ile veya Antbirliğin istediği ilaçlarla değiştirmek zorunda olup, firma bunu kabül ve taahhüt eder.

 

 1. Birliğimiz  tarafından satınalınan ancak normal  kullanım    süresi  içerisinde  kullanılmayıp  stokta   kalan ilaçları firma  yeni miat tarihli ilaçlarla değiştirecek, stoklarında ilgili ilaç yoksa son kullanma tarihinin geçtiği tarihteki güncel fiyatından geri alacak veya Antbirlik ile mutabık kalındığı taktirde başka ilaçlarla değiştirebilecek olup, ayrıca  Tüm etkili maddelerde  Bakanlığın yasaklaması veya Yönetmeliklerdeki değişiklikler olması halinde Antbirlikçe alınıp stoklarında bulunan ilaçları Bakanlığın istediği ve Yönetmelikte belirtilen şekli ile Antbirliğin yazılı Müracaatına istinaden 10 (on) gün içerisinde değiştirmeyi veya geri almayı ihaleye katılan firmalar kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. Firmalar verecekleri teklifleri ihale tarihi olan 17.03.2021 tarihinden itibaren 45 gün  süre için teklifleri ile bağlı  kalacaklardır. Bu  süre  içerisinde  teklifinden  vazgeçen  firmanın geçici teminatı  irat    kaydedilir.
 2. Birliğimiz  gerekli  gördüğü takdirde  satın alınan  Zirai  ilaçların, standartlarına  uygun  olup olmadığını,  Tarım  ve  Köy    işleri  Bakanlığı  Koruma  ve Kontrol Genel  Müdürlüğüne  veya  bu    konuda  yetkili  Akredite olmuş herhangi bir Laboratuvarda  analiz  yaptırabilir.   Her türlü analiz giderleri firmaya ait olacaktır.
 3. Kendisinde  ihale  kaldığı  tebliğ  edilen  firma  tebliğ   tarihinden  itibaren  en geç  5   iş günü içerisinde  kat’i  teminatı   yatırıp  sözleşmeyi  imzalamak   zorundadır. Aksi  halde  Antbirlik geçici  teminatı  nakde  çevirerek irat kaydeder ve  herhangi  bir   şekilde  başka  bir firmadan temin edeceği ilaçlar  için  doğacak   fiyat  farkını  firmanın  geçici  teminatından karşılar. Teminatın   zararı  karşılamaması  halinde  bakiye  yasal  yollardan  tahsil   edilir. Bu  tahsilat  esnasında gecikme  doğması  halinde  firma   ayrıca  aylık %4 faiz ödeyecektir. Nakde çevrilen teminat miktarı   zarar  miktarından  fazla  olur  ise  aradaki  fark  firmaya iade   edilmez.
 4. Sözleşme  imzalayan  gerçek  veya tüzel  kişi  sözleşmede   belirtilen  teslim  süresi içerisinde ilaçların tamamını veya  bir   kısmını  teslim etmez ise teslim etmediği her ilacın  beher gecikme   günü  için  kg.  veya litre fiyatına %05 (bindebeş)gecikme  cezası ödeyecektir.

 

 1. Teslimdeki  gecikme  10 günü aştığında  Antbirlik  aynı   gecikme  cezasını uygulayarak ek süre verebileceği gibi her  hangi   bir  protesto  keşidesine  lüzum kalmaksızın sözleşmeyi  fesih  de   edebilir.   Sözleşmenin gerek ek süre verilmeksizin gerek ek  süre   sonunda  feshedilmesi halinde kat’i teminat nakde çevrilerek  irat kaydedilir.

 

 

 

 1. Antbirlik  sözleşmeyi  normal veya ek süre  sonunda  fesih   ettiği  taktirde firmanın ilaçları zamanında vermemesinden  dolayı   maruz  kalacağı  maddi  zarar ile birlikte, yeniden  temin  edeceği   ilaçların önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farklarını   firmadan  talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan veya gecikme cezasından  karşılanmasını talep edemez.

 

 1. Firmaların 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle iş bu sözleşmeden doğan   alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez  haciz konulması halinde Antbirlik her hangi bir hükme veya ihtara  gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlk’in  ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği ilaçları  önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik’in işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan  talep edecektir.

 

 1. İhaleye  katılan gerçek ve tüzel kişilerin  tekliflerinde      belirttiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir.       Kanuni  ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir       ikametgah  göstermediği  ve  bu yeni ikametgahı  Ticaret  Siciline       Tescil  ettirerek  Antbirlik`e  noter aracılığı  ile  bildirmediği      takdirde  ilk  ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı  olamayacağını  ve  bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların  noter  veya       postaya  tevdi olunduğu tarihte kendilerine yapılmış  sayılacağını       kabul etmiş sayılırlar.
 2. Firma  teklif mektubu zarfı üzerine “ZİRAİ MÜCADELE  İLACI  TEKLİFİDİR” ibaresini yazacaktır.
 3. Firmalar şartname hükümleri dışında özel şart istediği taktirde, istediği şartları  tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.

 

 1. Birliğimiz   2886   ve   4734    Sayılı   Yasalara   tabi    olmayıp, uygun bedeli tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine     yapmakta  veya  iptal  etmekte serbesttir.  ihale ile  ilgili  her     türlü  kararda ihale komisyonu serbesttir.  İhaleye giren firmalar     bu nedenle hak sahibi olamaz.

 

 1. Taahhütlerin  gecikmesinde seferberlik hali, iş yerlerinde   grev  ve  lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet  mücbir     sebep sayılacaktır.

 

 1. ÜRÜN KOD NO’LARINI GÖSTEREN TABLO ŞARTNAMENİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

 

 

 1. Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 03.2021

İLAÇ ALIM ŞARTNAMESİ EKİ

 

                                       ANTBİRLİK ZİRAİ İLAÇ ŞARTNAMESİNİN EKİDİR.
                   FİRMALAR TEKLİFLERİNİ BU ŞABLONA UYGUN OLARAK VERECEKLERDİR.
ÜRÜN KOD NO FİRMA ADI İLACIN TİCARİ İLACIN ETKİLİ AMBLAJI Birim Fiyat DEKARA DOZ DEKARA DOZ VEREBİLECEĞİ
ADI MADDESİ ( Lt – Kg ) ( TL/Lt-Kg ) Cc / Gr MALİYETİ (+-%25 MİKTAR)
( TL / DK ) DAHİL( LT / KG )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NOT : ŞABLONA UYGUN TEKLİF VERMEYENLERİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE  ALINMAYACAKTIR…
FİYATLAR KDV HARİÇ VERİLECEKTİR.
AYNI İLACI DEĞİŞİK GRUPLARA TEKLİF EDEN FİRMALAR HER GRUBUN KODU MUTLAKA BELİRTİLECEK VE O KOD GRUBUNDA YAZACAKLARDIR
Ambalaj bölümüne İlaç Hangi ambalajda ise o ambalaj yazılacak.
Birim Fiyatına ambalajı ne olursa olsun MUTLAKA 1 Litre veya1 Kilogram fiyatı Belirtilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*