Templates by BIGtheme NET

PAMUK TOHUMLUĞU ALIM ŞARTNAMESİ

TOHUM ŞARTNAMESİ

1-KONU:

2021 sezonunda Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Kooperatiflerimizin ihtiyacı  olan  muhtelif  cins  ve miktarlarda + %10  Toleranslı 92.750kg  sertifikalı Delinte pamuk tohumluklarının kapalı  zarf Teklif alma usulü  ile alımıdır.

 

2-SÜRELER VE ADRES:

 1. Teklif verme tarihi 17.03.2021 günü saat 16;00’a kadardır.
 2. Teklifin teslim edileceği yer Antbirlik Genel Müdürlüğü,  Macun Mah. İsmail Ogan Cad. Antbirlik Sit. No:68  Aksu/ANTALYA adresidir.

            Posta ile gönderilen teklif mektupları ihale tarihinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır.

 

3-TEKLİF VERECEK OLAN FİRMALARDAN İSTENECEK BELGELER:

 1. Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak Birliğimize teklif verme süreleri içerisinde teslim edecektir.
 2. İhaleye teklif veren firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınmış noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
 3. Ticaret ve Sanayi Odasından son 1 ay içerisinde alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi.
 4. Teklif edecekleri tohumların tescillerinin başka bir firmaya ait  olması halinde tescil sahibi olan firmadan satımı ve ürün garantisini kapsar yetki belgesi ve imza sürküsü.
 5. Teklif edeceği ürünlerin tohum sertifikalarının “aslı gibidir” onaylı fotokopisi. İhale dosyasında tohum sertifikaları olmayan firmalar teklif ettikleri çeşitlerin sertifikalarını en geç tohum teslimi sırasında sunacaklarını tekliflerinde belirteceklerdir.
 6. Firma Yetkililerinin İkametgah Belgesi.
 7. Teklif Mektubu.
 8. Teminat Mektubu.
 9. Firmalar kayıtlı elektronik postalarını (KEP) belirteceklerdir.
 10. İhaleye katılacak olan firmalar teklif edecekleri Sertifikalı Delinte Pamuk Tohumluklarını aşağıdaki özellikleri belirterek teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Delinte Pamuk tohumluğunun Adı:

Çırçır Randımanı     %                  :

Vejetasyon Süresi                         :

4-SATIN ALINACAK PAMUK TOHUMLARININ TESLİM YERİ VE ZAMANI:

a)Teslim yeri

Birliğimize bağlı,

160 Sayılı Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi,

158 Sayılı Manavgat Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi,

156 Sayılı Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü

 

 1. b) Teslim zamanı ;

a)Kendisine ihale kaldığı tebliğ edilen ve sözleşme imzalanan firma sertifikalı delinte pamuk tohumluklarını 22.03.2021 tarihinde başlayıp,  en son 20.04.2021 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. 

 

b)Antbirlik +% 10 tolerans hakkını 17 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar kullanacaktır.

 

c)Antbirlik zamanında bildirim yapmadığı takdirde firmalar +%10miktarlarını verip vermemekte serbesttir.

 

 

5-TEKLİF MEKTUBUNDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR:

 1. Firmaların teklif verebilecekleri ürünlerin üzerinde mutlaka etiket bulunacak etikete tohumun imal  ve son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak  yazılmış olacaktır. Bu    hususlar   ayrıca     teklif   mektuplarında   da belirtilecektir.

 

 1. Firmalar teklif ettikleri tohumların açıkça miktarı, cinsi ve KDV hariç Kg. Fiyatlarını belirteceklerdir.

 

 1. Firmalar teklif ettikleri tohumlar 2020 yılı üretimi olacaktır. 2020 yılı üretimine ait sertifikalarını teklif dosyasında göndereceklerdir.

 

6-T E M İ N A T   :

 1. a) Geçici teminat: Teklif edilen KDV hariç toplam tutarın %5’i nispetinde olup, nakit veya süresiz yada en az üç ay süreli banka teminat mektubu olarak, ihale gün ve saatinden önce Antbirlik veznesine yatırılabileceği gibi banka teminat mektubu olarak teklif zarfları içerisinde de gönderilebilir. Teklif mektubu içerisinde gönderilen teminat mektuplarının kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

Firmaların geçici teminatları alınmasına karar verilen çeşitlere teklif veren firmalarla sözleşme imzaladıktan sonra veya en geç ihale tarihini takip eden 30 gün içerisinde  iade edilecektir.

             b)Kesin teminat: Açık eksiltme pazarlığı sonucunda   Antbirlik’ce sipariş  edilen KDV hariç toplam tutarın %10’u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma kesin teminatı siparişimizin  kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde nakit veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. Kesin Teminat Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini müteakip firmaya iade edilir.

c)Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu olarak verecekse Antalya’da şubesi bulunan bir bankanın teminat mektuplarını teyidi yapılmış olarak verecek olup, Birliğimiz 2886 ve 4734 Saylı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre düzenlenecektir.

.

7-Ö D E M E   :

a)Firmalar, CİF (Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye) olarak,  teslim    süresi   içerisinde   fiyat     sabit   olmak   üzere   tüm  kooperatiflerimize  kamyon  üstü  teslimi  KDV hariç  tek  bir  fiyat  teklifinde bulunacaklardır.

 

   b)İhaleye   iştirak  edecek  firmalar   ihale   tarihi   olan    17.03.2021 PERŞEMBE    gününden itibaren 30 günlük süre ile tekliflerine bağlı  kalacaklardır.  Bu süre içerisinde teklifinden   vazgeçen    firmanın   geçici teminatı   Birliğimizce    irat kaydedilir.  İhale   üzerinde kalan firma fiyatına teslim süresi içinde de bağlı kalacaktır.( Antbirlik’in iş bu şartnameye göre  arttırma  hakkını kullandığı tohumlarda  fiyat    değişimi  söz  konusu olmayacaktır.) Bu süre içerisinde teklifinden  vazgeçen firmanın kesin teminatı Birliğimizce irat kaydedilir.

 

c)Faturalama ve Ödeme:

Genel Müdürlüğümüzce siparişi yapılıp, sözleşme imzalanan firmalar sözleşmede belirtilen tohumları ilgili  Kooperatif   Müdürlüklerine     teslim edip, teslim ettikleri miktarlar kadar Kooperatif adına fatura edecek ve fatura üzerinde sertifika tarihi, sertifika numarası, parti numarası mutlaka olacak ve fatura asılları ile sertifikaların asıl veya fotokopilerini ilgili Kooperatiflere  teslim edilecektir.

 

 

Ödemesi: Kooperatif  Müdürlükleri adına düzenlenmiş faturaların kooperatife teslim edilmesinden itibaren en geç 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA günü  kooperatiflerce  tohum bedeli  firmanın hesabına yatırılacaktır.

 

8-DİĞER HUSUSLAR  :

 1. Teklif edilen tohumlar sertifikalı kademeden daha  düşük   kademede olmayacaktır.

 

 1. Teklif edilen  tohumlar 2020 yılı ürünü  kütlü  pamuktan   üretilmiş olacak olup, sertifikaları ise 2020 yılı aralık ayından sonra çıkartılmış olacaktır.

 

 1. Sertifika raporları  tohum   teslim  edilirken   tohumla    birlikte  ilgili  Kooperatife teslim edilecektir.   Torba  üzerindeki    Parti  Numaraları ve Seri No’ları ile sertifikadaki Parti Numarası ve    Seri  No’ları  aynı olacaktır.

 

 1. Antbirlik’in 2021 yılı   için  alacağı tohumlardan   satışı   resmi   makamlarca   durdurulanlardan (çimlenme testini geçmemesi halinde)   Birlik    depolarında bulunması halinde   firma  Antbirlik’in  uyarı yazısına istinaden 10 gün içerisinde ilgili  tohumu geri almak zorundadır. Firmanın bu yükümlülüğü    14  MAYIS 2022 tarihine  kadar devam eder.

2021 yılı için izin alınan delinte tohumlardan satılmayıp kalanlar 2022 ekim döneminde kullanılmak üzere analize (çimlenme testine) gönderilecektir. Çimlenme testinin sonucunda satışı durdurulan tohumları,  firma Antbirlik’in ihtarına istinaden 10 gün içinde geri almak yenisi ile veya Antbirlik’in belirttiği başka bir çeşit ile bire bir oranında değiştirmek zorundadır.

Çeşit bazında üzerinde ihale kalan firmanın teslim etmiş olduğu delinte tohumların sertifikalarında çimlenme oranının %85 olacak, Kooperatiflerce teslim alınan delinte tohumlar Adana Tohum sertifikasyon test müdürlüğü veya Antalya Tohum sertifikasyon test müdürlüğüne çimlenme testine gönderildiğinde çimlenme oranı %75’in altında çıkan tohumların satışı durdurulacak ve satıcı firmaya iade edilecektir. Satıcı firma bunu peşin olarak kabul eder, yalnız satıcı firma çıkan test sonucuna itiraz etmesi halinde Antalya il gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü elemanlarınca alınan numuneler Ankara Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon merkez Müdürlüğüne gönderilecek ve çıkan test sonucu %75 ve üzeri çıktığı taktirde alıcı Kooperatif tohumun bedelini öder, aksi durumda %75 ‘in altında çıkan çimlenme yüzdelerinde satıcı tohumu geriye alır ve başka türlü itiraz edemez. Belirtilen kurumlar dışında başka kurum ve kuruluşlarda tekrar itiraz için çimlenme testi yaptıramaz.

Firmaların Kooperatiflere teslim ettikleri delinte tohumlarda ambar zararı tahribatı ve ambar zararlısı ile bulaşıklık  tespit edildiği taktirde Kooperatifler delinte tohumu iade eder ve teminat irad kaydedilir.

Hiçbir şekilde delinte tohumlarda kırık tohum içeremez, ayrıca çatlak tohum oranı %3’ü geçemez. 2020 yılı üretimi tohumlar ile daha eski yıllarda üretilen tohumlar karıştırılmamalıdır. Bu şekilde maniple edilmiş delinte tohumların varlığı anlaşıldığı taktirde firmaların teminatları irad kaydedilir.

 

 1. Kendisinde ihale  kaldığı  tebliğ  edilen  firma  tebliğ    tarihinden  itibaren en geç 5   gün  içerisinde kat`i teminatı yatırıp    sözleşmeyi  imzalamak  zorundadır.   Aksi   halde  Antbirlik   geçici    teminatı  nakde çevirerek  irat   kaydeder ve herhangi  bir  şekilde  başka   bir  firmadan  temin  edeceği  tohumlar için  doğacak  fiyat  farkını    firmanın    geçici   teminatından     karşılar.    Teminatın   zararı  karşılayamaması halinde  bakiye yasal yollardan tahsil     Bu    tahsilat esnasında gecikme doğması halinde firma ayrıca aylık %4 faiz    ödeyecektir.  Nakde çevrilen teminat miktarı, zarar miktarından fazla  olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

 

 1. Sözleşme imzalayan  firma   belirtilen  teslim  süresi içerisinde tohumların tamamını  veya  bir      kısmını  teslim  etmez  ise, teslim etmediği her cins  tohumun  beher      gecikme  günü  için     fiyatına  %05  (binde beş)  gecikme cezası ödeyecektir. Teslimdeki  gecikme 7 günü aştığında  Antbirlik     tarafından  aynı gecikme cezası uygulanarak ek  süre  verilebileceği      gibi herhangi bir

protesto keşidesine lüzum kalmaksızın kesin teminat irat kaydederek  sözleşme fesih de edilebilir. Antbirlik  sözleşmeyi  normal veya ek süre  sonunda  fesih   ettiği  taktirde firmanın tohumları  zamanında vermemesinden  dolayı   maruz  kalacağı  maddi  zarar ile birlikte, yeniden  temin  edeceği   tohumların  önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farklarını   firmadan  talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan veya gecikme cezasından  karşılanmasını talep edemez.

 1. Noksan ve  hasarlı tohumlar Kooperatiflerimizce  iade  faturası    kesilerek çözümlenecektir.

 

 1. İhaleye iştirak  eden  firmalar bu  şartnamede  belirtilen    bütün  hususları  aynen  kabul ettiklerine dair  şartnameyi mutlaka kaşeleyip imzaladıktan sonra teklif mektupları    ile beraber göndereceklerdir.
 2. İhaleye katılan  firmaların  tekliflerinde     belirttiği  adres  kanuni ikametgah adresi olarak kabul      Kanuni  ikametgahlarını  değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde  bir     ikametgah  göstermediği ve bu yeni ikametgahı Ticaret Siciline Tescil ettirerek  Antbirlik`e noter aracılığı ile

bildirmediği taktirde  ilk     ikametgahına  yapılacak tebliğlere  itirazı   olamayacağını  ve   bu     şartname  uyarınca  yapılacak  ihbarların noter veya  postaya  tevdi     olunduğu  tarihte  kendilerine  yapılmış  sayılacağını  kabul  etmiş sayılırlar.

 

 1. Birliğimiz 2886  ve  4734 Sayılı  Yasalara  tabi  olmayıp,  uygun bedeli tespitte,  ihaleyi  yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine  yapmakta     veya  iptal  etmekte serbesttir.  İhale ile ilgili her türlü  kararda     ihale  komisyonu    İhaleye giren firmalar bu  nedenle  hak sahibi olamaz.

 

 1. Taahhütlerin gecikmesinde seferberlik hali, iş  yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep   sayılacaktır.

 

Her  türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkilidir. 11.03.2021

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*