Templates by BIGtheme NET

PERSONEL TAŞIMA İÇİN SERVİS ARACI ALIM İHALE ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME

 

1-KONU:

S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Koop. Birliği tarafından personellerin taşınması için 2020 model  2 adet 19+1 koltuk sayılı ve 1 adet 16+1 koltuk sayılı 0 (sıfır) servis aracı kapalı zarf teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

 

2-İHALE TARİHİ VE YERİ:

 1. Teklif verme son tarihi: 22.04.2020 ÇARŞAMBA günü saat 17.00’dır.
 2. İhale için teklif alınacak adres; Antbirlik Genel Müdürlüğü, Macun  İsmail Ogan Cad. Antbirlik Sit.No:68  Aksu/ANTALYA

 

3-İHALEYE İŞTİRAK ETMEK İSTEYEN FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER:

 1. a) Firmalar, şartnamemizi ve teklif mektuplarını kaşeleyip imzalayarak teklif verme süreleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze teslim edecektir.

b)İhaleye katılacak olan firma yetkililerinin son 1 ay içerisinde alınan noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

c)Teklif veren firmalara ait son 1 ay içerisinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Faaliyet Belgesi ve Oda Belgesi.

d)Teklif edeceği ürünlerin tescil ve ruhsatları ile ilgili belgeler.

e)Firma Yetkililerinin İkametgah Belgesi.

f)Geçici Teminat Mektubu.

g)Firmalar Kayıtlı Elektronik  Posta (KEP) adreslerini belirteceklerdir.

 

4-SATIN ALINACAK OLAN ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 • Alınacak olan araçlar 2020 model 0 (sıfır) olacaktır.
 • Klimalı olacaktır.
 • Servis araçlarının tüm aksamları faal olarak çalışır vaziyette olacaktır.
 • Tek tekerli olacaktır.

 

5- FİYAT

Firmalar KDV hariç anahtar teslimi olarak fiyat teklifinde bulunacaklardır.

 

6-TESLİM YERİ VE  ZAMANI :

S.S.  Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Koop. Birliği tarafından alınacak olan 2 adet 19+1 koltuk sayılı ve 1 adet 16+1 koltuk sayılı 0 (sıfır) servis aracı  anahtar teslimi ve teslimata kadar sigorta dahil bütün masraflar firmaya ait olacak şekilde teslim edilecektir.

Alınacak olan araçlar 29 NİSAN 2020 tarihinde çalışır vaziyette anahtar teslimi olarak Antbirlik’e teslim edilecektir.

 

7– TEMİNAT :

a)Geçici teminat: Teklif edilen aracın KDV hariç toplam  bedelinin %5’i nisbetinde olup, firma nakit veya süresiz ya da en az 3 ay süreli banka teminat mektubunu ihale günü ve saatinden önce Antbirlik veznesine yatırılacaktır. Banka teminat mektubu teklif zarfı içerisinde gönderilebilir.

Teklif mektubu içerisinde gönderilen her türlü teminat mektubunun kaybından Birliğimiz sorumlu değildir.

Üzerinde ihale kalmayan isteklilerin geçici teminatları ihale sonuçlandıktan sonra sözleşme veya sipariş teyidini takiben talep halinde kendilerine iade edilir.

-1-

b)Kesin  Teminat;  Teklif edilen aracın KDV hariç toplam bedelinin % 10’u tutarındadır. Üzerinde ihale kalan firma, siparişin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 5 gün  içerisinde nakit veya süresiz banka teminat mektubu şeklinde Antbirlik veznesine yatırıp sözleşmeyi imzalayacaktır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak servis araçların tesliminden sonra kat`i teminat firmaya iade edilir.

 

c)Firma geçici ve kesin teminatı, banka teminat mektubu şeklinde vermek istemesi durumunda teminat mektubu Antalya’da şubesi bulunan bir bankadan teyidi yapılmış olarak verilecektir. Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Yasalara bağlı olmadığından teminat mektupları buna göre  düzenlenecektir.

 

8- ÖDEME  :

Birlik Komisyon üyelerince servis araçlarının  çalışır vaziyette tesellümünü müteakip firma tarafından tesellüme göre tanzim edilerek Antbirlik’e ibraz edilecek fatura karşılığında teslim tarihinden itibaren 30. gün firmanın belirttiği banka hesaplarına havale edilerek yapılacaktır.

 

9-CEZAİ ŞARTLAR :

 

 1. a) Teklif süresi içerisinde ve ihalenin kendisine verildiğinin bildirilmesinden önce teklifinden cayan firmanın geçici teminatı hiçbir hukuki yola gerek kalmaksızın Antbirlikçe irat kaydedilir.

 

 1. b) İhale üzerinde kalan firma, siparişimize müteakip en geç 5 gün içerisinde kesin teminatı yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. İhale üzerinde kalıpta sözleşme imzalamaktan kaçınan firmanın geçici teminatı irat kaydedilir. Ayrıca Antbirlik alınacak olan aracı ihale, pazarlık veya  uygun göreceği herhangi bir usulle başka bir firmadan daha yüksek bir fiyatla alması halinde aradaki fark firmanın geçici teminatından tahsil edilir. Teminatın yeterli gelmemesi halinde ise bakiye kalan fark Antbirlik’in firmaya ihtarına müteakip ödenmek zorundadır. Nakde çevrilen teminat miktarı, zarar miktarından fazla olur ise aradaki fark firmaya iade edilmez.

 

c)İhale sonunda kendisine ihale sonucu ve sipariş bildirimi yapılan, süresi içerisinde kesin teminatı yatıran firmanın şartnamede Antbirlik tarafından kabul edilen teklifinde ve sözleşmesinde belirlenen süreye ve şartlara uygun teslimatta bulunmaması, teslimata kadar fiyat değiştirmesi veya taahhüdünden cayması halinde Antbirlik herhangi bir protesto keşidesine lüzum kalmaksızın firmanın kesin teminatını irat kaydetmeye ve sözleşmeyi feshe yetkilidir. Antbirlik sözleşmeyi fesh etmekle beraber firmanın aracı zamanında teslim etmemesinden dolayı maruz kalacağı maddi zarar ile birlikte yeniden temin edeceği aynı özelliklerdeki aracı önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını firmadan talep edecektir. Firma zararın irat kaydedilen teminattan karşılanmasını talep edemez. Firmanın teminatı Antbirlik tarafından irat kaydedilir.

 

d)Söz konusu aracın belirtilen sürede teslim edilmediği taktirde; belirtilen bu sürenin bitiminden itibaren Antbirlik mal bedeli üzerinden günlük binde üç (%03) oranında cezai şart uygulanmak kaydı ile ve tek taraflı olarak bu süreyi 20 takvim günü (Cumartesi-Pazar dahil) uzatma hakkına sahip olacaktır. Bu ek sürede de cezai şart işleyecektir. Ancak bu sürede işin tamamlanmaması halinde Antbirlik © maddesindeki hükümleri uygulamakta serbesttir. Bunun dışındaki değişiklikler ancak tarafların anlaşmasına bağlı olarak yapılacaktır.

 

-2-

 

 

 1. İhale üstünde kalan firmanın 3.Şahıslara veya Devlete olan borcu nedeniyle imzalanacak olan sözleşmeden doğacak alacaklarına yıl içinde toplam 3 kez haciz konulması halinde Antbirlik

her hangi bir hükme veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe kesin teminatı gelir kaydetmeye yetkilidir. Antbirlik’in  ihale veya herhangi bir usulle temin edeceği servis araclarının  bedeli ile önceki anlaşma fiyatı üzerinden doğacak fiyat farkını ve bunun dışında Antbirlik işinin aksamasından doğabilecek zararı firmadan talep edecektir.

 

10-  DİĞER HUSUSLAR  :

 

 1. İhaleye iştirak eden firmalar ihale tarihi olan 22.04.2020 tarihinden itibaren 30 gün süre ile tekliflerine bağlı kalacaklardır. Teklif veren firmaların opsiyon süresi içerisinde teklifinden vazgeçmesi halinde geçici teminatı Antbirlik’çe irat kaydedilecektir.

 

 1. İhaleye iştirak eden firmalar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul ettiklerine dair şartnameyi mutlaka kaşe basıp imzaladıktan sonra teklif mektubu ile birlikte birliğimize göndereceklerdir.

 

 1. c) Antbirlikçe sipariş edilip, siparişe ve teknik özelliklere uygun olmayan aracı Antbirlik teslim almayacak ve bedelini ödemeyecektir.

 

ç) İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişilerin tekliflerinde belirttiği adres kanuni ikametgâh adresi olarak kabul edilecektir. Firmalar veya gerçek kişiler kanuni ikametgahlarını değiştirdiklerinde derhal aynı şekilde bir ikametgah göstermedikleri ve bu yeni ikametgahı Ticaret Sicilini tescil ettirerek Antbirlik’e bildirmedikleri taktirde ilk ikametgahına yapılacak tebliğlere itirazı olamayacağını ve bu şartname uyarınca yapılacak ihbarların noter veya postaya tevdi olduğu tarihte kendilerine yapılmış sayılacağını kabul etmiş sayılırlar.

 

d)Birliğimiz 2886 sayılı ve 4734 sayılı yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısım kısım yapmakta, dilediğine yapmakta ve iptal etmekte serbesttir. İhale ile ilgili her türlü kararda ihale komisyonu serbesttir. İhaleye giren firmalar bu nedenle hak sahibi olamaz.

 

e)Taahhütnamelerin gecikmesinde; seferberlik hali, iş yerlerinde grev ve lokavt uygulaması, salgın hastalık ve doğal afet mücbir sebep sayılacaktır.

 

 1. f) Her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

08.04.2020

 

S.S. A N TALYA  P a m u k  v e  N a r e n c i ye     Tarım Satış Kooperetifleri    B İ R L İ Ğ İ

 

 

 

 

 

 

-3-

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*